Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
POSLOVNIK O DELU ZBORA ZSG

Na podlagi 22. člena Pravil Zveze slovenskih godb (Novice ZSG 1/2014) je Zveza slovenskih godb na 20. Zboru dne 22. 3. 2014 sprejela ta

POSLOVNIK O DELU ZBORA

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1.

S tem poslovnikom se ureja postopek dela zbora Zveze slovenskih godb (v nadaljevanju: ZSG).

2.

Zbor opravlja svoje delo v skladu s Pravili ZSG in s tem poslovnikom.

3.

Zbor otvori predsednik ZSG. Zbor nato izvoli predsednika in dva člana delovnega predsedstva, ki vodijo nadaljnje delo zbora.

Zbor izvoli še tričlansko verifikacijsko komisijo ter imenuje zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.

Če so na dnevnem redu volitve, izvoli zbor tričlansko kandidacijsko komisijo, ki je obenem tudi volilna komisija.

Zbor lahko izvoli tudi druga delovna telesa.

4.

Verifikacijska komisija opravi pregled pooblastil zapisnikov članov zveze, navzočih na zboru, ter poroča o svojih ugotovitvah zboru.

5.

Kandidacijska in volilna komisija najprej pripravi predlog kandidacijske liste za predsednika ZSG in takoj nato izvede volitve za predsednika ZSG, če se zbor odloči za tajno glasovanje.

Kandidacijska in volilna komisija nato pripravi kandidacijsko listo za dva podpredsednika, glavnega tajnika ZSG in ostale tri člane predsedstva ter člane in namestnike nadzornega odbora in častnega razsodišča ter izvede za njih volitve, če se je zbor odločil za tajno glasovanje.

Pri sestavi kandidacijske liste za ostale člane odbora je kandidacijska komisija dolžna upoštevati predloge izvoljenega predsednika odbora.

6.

Poročevalec posamezne točke dnevnega reda je dolžan podati krajšo obrazložitev predloga in seznaniti zastopnike s pripombami in predlogi, ki jih je ZSG prejela v pismeni obliki do začetka zbora. Poročevalec odgovarja na postavljena vprašanja v zvezi s točko dnevnega reda in zavzema stališče do pripomb in dodatnih predlogov.

7.

Razpravo o točkah dnevnega reda vodi predsednik delovnega predsedstva ali drug član delovnega predsedstva, ki ima pravico razpravljati kot prvi, nakar daje pravico do razprave ostalim udeležencem zbora po vrstnem redu prijave.

8.

O vsaki točki dnevnega reda udeleženci razpravljajo toliko časa, da pridejo na vrsto vsi prijavljeni razpravljavci.

Predsednik delovnega predsedstva ali član delovnega predsedstva, ki vodi delo zbora, lahko prekine razpravljavca, če se oddalji od točke dnevnega reda.

Zbor lahko sklene, da se čas za posameznega razpravljavca omeji. O istem vprašanju lahko udeleženec zbora praviloma razpravlja le enkrat.

9.

Zbor lahko svoje delo prekine, vendar mora sprejeti sklep, kdaj se bo delo zbora nadaljevalo.

10.

Zbor sprejema sklepe v skladu z 22. členom Pravil ZSG.

11.

Glasovanje o posameznih predlogih je praviloma javno. Zbor lahko sklene, da opravi tajno glasovanje.

Zastopniki lahko glasujejo »za predlog«, »proti predlogu« ali pa se glasovanja »vzdržijo«.

12.

O delu zbora se vodi zapisnik, katerega podpišejo zapisnikar in dva overovatelja zapisnika. Zapisnik zbora se pošlje vsem članom ZSG ter se potrdi na naslednjem zboru.

13.

S sprejetjem tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Zbora ZSG z dne 18. 10. 1998 (Novice ZSG 3/99, str. 7-9).

14.

Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor ZSG.

Tone Urbas, predsednik

Novice ZSG 1/2014, stran 62 - 64

Slike članka
Zadnje objave
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
ZAKLJUČEK LETA VINKA ŠTRUCLA
Mednarodno tekmovanje mladinskih pihalnih okestrov CISM
12. Mitteleuropa Blasmusikfest
RAZPIS ZA NAJBOLJŠI GODBENI ALBUM 2021 - 2023
Najbolj obiskano
1
15. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
2
16. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
3
RAZPIS ZA NOVEGA DIRIGENTA KD PIHALNI ORKESTER LOGATEC
4
KATALOG IN CENIK PRIZNANJ ZSG
5
BEGEJ FEST 2024 XIII MEDNARODNO TEKMOVANJE GODB, KONFERENCA IN SEMINAR ZA DIRIGENTE 14.-16.06.2024 - Zrenjanin, Srbija