Članek
PRAVILA ZSG
Objavljeno Nov 16, 2023

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS 64/2011-UPB2) je zbor Zveze slovenskih godb dne 23. 3. 2013 v Ljubljani sprejel ta

PRAVILA

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Zveza slovenskih godb (v nadaljevanju ZSG) je prostovoljna in nepridobitna zveza godb, bobnarskih, mažoretnih in drugih glasbenih društev.

2. člen

ZSG deluje na območju Republike Slovenije in povezuje slovenske godbe, bobnarske, mažoretna in druga glasbenega društva v Sloveniji in zamejstvu.

Sedež ZSG je v Ljubljani. Naslov sedeža je: Štefanova ulica 5.

ZSG se lahko vključuje v domače in tuje organizacije.

3. člen

Ime ZSG je Zveza slovenskih godb.

ZSG ima znak in pečat. V pečatu sta napis Zveza slovenskih godb in znak ZSG. Znak ZSG je elipsaste oblike z napisom v modri barvi ZVEZA SLOVENSKIH GODB. V zgornjem desnem robu elipse je stiliziran odmevnik glasbila v rumeni barvi, na sredini spodnjega dela elipse pa je trak v barvah slovenske zastave.

Pečat ZSG je enak znaku, vendar je v eni barvi - modri. Premer elipse je 32 mm.

4. člen

ZSG je pravna oseba zasebnega prava.

ZSG predstavlja predsednik ZSG, ki ga v odsotnosti nadomeščata podpredsednika.

5. člen

Delo ZSG je javno. Javnost dela se zagotavlja tako, da so zapisniki sej dostopni vsem članom ZSG in da so seje ZSG javne.

Za javnost dela je odgovoren predsednik odbora ZSG.

Javnost dela ZSG zagotavlja:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike svojih organov,

 • preko glasila ZSG,

 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost ZSG obvešča o svojem delu tako, da so seje organov ZSG javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predstavnike drugih ustanov, organizacij ter sredstva javnega obveščanja.

Organi ZSG lahko v internih zadevah odločijo tudi brez javnosti.

Za obveščanje javnosti ZSG je odgovoren predsednik ZSG.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE

6. člen

Namen in cilji ZSG so:

 • dvig kakovostne ravni godb, mažoretnih, bobnarskih in drugih glasbenih društev ter njihovih skupin, pospešitev njihovega razvoja, z organiziranjem tekmovanj, revij, srečanj, različnih oblik in načinov izobraževanja in drugih prireditev, pomoč pri razvoju manjših godb in tistih, ki želijo dvigniti svojo kakovostno raven delovanja,

 • povezovanje območnih glasbenih združenj in skrb za druge oblike povezovanja (stanovske godbe itd.), povezovanje z mednarodnimi glasbenimi zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami doma, v zamejstvu in v tujini,

 • spodbujanje ali izobraževanje mladih godbenikov in dirigentov od osnovnega izobraževanja v raznih oblikah glasbenih šol do visokošolskega študija, spodbujanje razvoja slovenskega godbenega izročila, predvsem z novimi deli domačih ustvarjalcev kot sestavnega dela slovenskega glasbenega programa, tekmovanje godb vseh kakovostnih ravni, določitev meril za nastope na tekmovanjih doma in v tujini,

 • pridobivanje novih skladb in drugega gradiva,

 • skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja.

7. člen

Naloge ZSG uresničuje z/s:

 • organiziranjem tekmovanj slovenskih godb na vseh težavnostnih stopnjah,

 • organiziranjem festivalov in tekmovanj slovenskih godb v korakanju,

 • organiziranjem seminarjev in drugih izobraževalnih oblik za dirigente slovenskih godb,

 • organiziranjem različnih izobraževalnih oblik za mlade godbenice in godbenike,

 • organiziranjem posebnih tekmovanj za šolske in mladinske godbe,

 • organiziranjem festivalov na različnih področjih godbene dejavnosti,

 • organiziranjem festivalov in srečanj veteranskih godb,

 • organiziranjem posvetovanj in drugih izobraževalnih oblik za vodstvene organe godbenih društev,

 • določanje znakov, simbolov in priznanj Zveze, dokumentiranje dejavnosti slovenskih godb,

 • izdajanje godbeniškega časopisa,

 • izdajanje založniških in edicij glasbenih del, programskih vsebin in publikacij in drugega gradiva.

III. ČLANI ZSG

8. člen

Članstvo v ZSG je prostovoljno.

Člani zveze so društva godb, bobnarska, mažoretna in druga glasbena društva.

Sklep o vključitvi v ZSG sprejme najvišji organ posameznega člana, ki sprejme Pravila ZSG in se zaveže, da se bo ravnal po njem.

Sklep o vključitvi člana v ZSG sprejme zbor ZSG na svoji prvi seji po prejemu prošnje za vključitev.

9. člen

Pravice in dolžnosti članov so:

 • da preko svojih zastopnikov volijo in so voljeni v organe ZSG,

 • da sodelujejo pri določanju in izvajanju nalog in ciljev iz 6. člena teh Pravil,

 • da se ravnajo v skladu s temi Pravili in vsemi sklepi pristojnih organov ZSG,

 • redno plačuje članarino.

10. člen

Članstvo v ZSG preneha:

 • s prostovoljnim izstopom po sklepu najvišjega organa člana,

 • če ZSG izgubi lastnost osebe z izbrisom iz registra društev,

 • z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča in zbora ZSG.

V primeru 1. alinee tega člena mora društvo sklep najvišjega organa, na katerem je sprejelo sklep o nameri izstopiti iz ZSG, poslati Predsedstvu ZSG v roku 30-ih dni.

11. člen

Častni člani

ZSG lahko imenuje tudi svoje častne člane.

Sklep o imenovanju častnega člana ZSG sprejme Predsedstvo ZSG.

Častni člani so lahko posamezniki ali pravne osebe, ki imajo velike zasluge za razvoj in delovanje ZSG.

Častni člani imajo enake pravice kot redni člani in imajo vse pravice in dolžnosti iz 9. člena teh pravil, razen volilne pravice in pravice odločanja.

12. člen

Častni predsedniki

Zbor ZSG lahko imenuje tudi svoje častne predsednike.

Častni predsednik lahko sodeluje pri delovanju organov ZSG.

Častni predsednik lahko postane funkcionar ZSG, ki je opravljal vodstvene funkcije ZSG in ima zato izjemne zasluge pri organizaciji in vodenju ZSG. Častni predsedniki so vabljeni na sejo zbora članov, kjer lahko sodelujejo, dajejo predloge, nimajo pa pravice odločanja in volilne pravice.

IV. ORGANIZACIJA SLOVENSKIH GODB

Društvo

13. člen

Temeljna oblika organiziranosti zveze je kulturno društvo. Pravila članov ZSG ne smejo biti v nasprotju s Pravili ZSG.

14. člen

Območna zveza godb

Godbe, bobnarska, mažoretna in druga glasbena društva so na posameznih območjih lahko združene v območne zveze godb.

15. člen

Organi ZSG so:

 • zbor ZSG,

 • predsedstvo ZSG,

 • nadzorni odbor,

 • častno razsodišče.

16. člen

Zbor ZSG je najvišji organ ZSG, ki ga sestavljajo zastopniki članov ZSG. Vsak član ima po enega zastopnika.

Na zboru ZSG lahko sodelujejo tudi drugi predstavniki članov in drugi udeleženci, vendar brez pravice glasovanja.

17. člen

Zbor ZSG odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah.

18. člen

Redna seja zbora ZSG se skliče praviloma enkrat letno.

Zbor skliče Predsedstvo ZSG oz. v njegovem imenu predsednik ZSG.

Sklic zbora ZSG mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

Vabilo in gradivo morajo člani ZSG prejeti 14 dni pred sejo zbora oziroma 8 dni pred sejami drugih organov. Seja zbora in vseh organov ZSG se sklicuje v pisni obliki.

19. člen

Na pobudo Predsedstva ali nadzornega odbora ali 1/3 članov ZSG se lahko skliče izredni zbor, ki obravnava le problematiko, zaradi katere je bil zbor sklican.

Za sklic in sklepčnost in veljavnost sklepa veljajo pravila rednega sklica.

Če Predsedstvo ne skliče v predpisanem roku izrednega zbora, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red.

20. člen

Zbor ZSG je sklepčen, če je navzočih več kot polovica zastopnikov članov ZSG.

Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 20 minut.

Po preteku tega roka je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj četrtina zastopnikov članov ZSG.

Zbor sprejema sklepe z večino navzočih članov ZSG.

Če se odloča o prenehanju ZSG, mora o tem glasovati najmanj 2/3 zastopnikov članov ZSG, prisotnih pa mora biti 2/3 zastopnikov članov ZSG.

Način glasovanja določa Zbor ZSG na samem zasedanju.

21. člen

Korespondenčna seja zbora se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic rednega zbora.

Korespondenčno sejo Zbora skliče predsednik ZSG v naslednjih primerih:

 • zaradi upoštevanja predpisanih in drugih določenih rokov,

 • če Predsedstvo ZSG ugotovi, da bi sicer lahko nastala znatna škoda Zvezi slovenskih godb.

V predlogu za sklic korespondenčnega zbora morajo biti navedeni razlogi za njegov sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj odloča Zbor ZSG.

Vabilo za korespondenčno sejo Zbora z gradivom mora biti vročeno članicam ZSG najkasneje 3 dni pred zborom. Z vabilom mora biti določen čas poteka zbora, ki ne sme biti krajši kot 48 ur.

Korespondenčni zbor se lahko skliče po telefaksu ali drugih tehničnih sredstvih.

V gradivu za korespondenčni zbor mora biti pripravljen predlog sklepa ter priložena glasovnica s katero članica ZSG glasuje.

Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži ZA ali PROTI predlogu sklepa. Glasovnico podpiše zakoniti zastopnik članice ZSG, z datumom in krajem glasovanja.

Korespondenčni zbor je sklepčen, če se ga udeleži najmanj polovica članic ZSG, kar je razvidno iz liste članstva.

Sklep je sprejet, če ga potrdi večina članic ZSG ki so se udeležile korespondenčnega zbora, s tem, da so izrazile svojo voljo »ZA« predlog sklepa.

Za veljavnost glasovanja se upoštevajo glasovnice, ki so prispele na uradni naslov ZSG najkasneje v dveh dneh po končanem glasovanju.

22. člen

Zbor ZSG:

 • sprejema pravila ZSG in druge akte ter njihove spremembe,

 • sprejema pravilnike o vrstah priznanj in nagrad, način podeljevanja in kriterije ter njihove spremembe in dopolnitve,

 • določa merila in sistem tekmovanja godb, mažoretnih, bobnarskih in drugih glasbenih skupin,

 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika ZSG, glavnega tajnika ter ostale člane odbora ZSG,

 • voli in razrešuje predsednika, člane in namestnike nadzornega odbora in častnega razsodišča,

 • sprejema poročila o delu organov ZSG in njenem premoženju,

 • sprejema okvirni finančni načrt,

 • sprejema zaključni račun ZSG,

 • sprejema nove člane v ZSG in dokončno odločba o izključitvi iz ZSG,

 • odloča o dnevnem redu zbora ZSG,

 • določa članarino ZSG,

 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZSG,

 • odloča o drugih zadevah v skladu z cilji in nameni ZSG,

 • sprejema prečiščena besedila vseh aktov iz svojih pristojnosti.

O delu zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

Predsedniki, podpredsednika, člani organov in njihovi namestniki so izvoljeni za dobo 4 let. Ti so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

23. člen

Zbor ZSG lahko ustanovi stalne oblike delovanja (odbore, skupine, komisije), preko katerih lahko člani uresničujejo skupne interese in usklajujejo delovanje na posameznih področjih. Stalne oblike delovanja, ki niso pravne osebe, delujejo v skladu s temi Pravili. Naloge, sestavo stalnih odborov, skupin oz. komisij določi zbor s sklepom.

24. člen

Stalne oblike delovanja ZSG lahko sprejmejo poslovnik svojega delovanja. Poslovniki ne smejo biti v nasprotju s Pravili ZSG.

25. člen

Predsedstvo ZSG izvršuje sklepe zbora ZSG in ter skrbi za materialno in finančno poslovanje ZSG. Za svoje delo je odgovorno Zboru ZSG.

Predsedstvo ZSG sestavlja 7 članov:

 • predsednik ZSG,

 • 2 podpredsednika ZSG,

 • glavni tajnik ZSG in

 • 3 člani predsedstva ZSG.

26. člen

Predsedstvo:

 • opravlja naloge skupnega pomena za delovanje ZSG,

 • oblikuje letni program dela, ki ga da v potrditev zboru,

 • imenuje člane stalnih oblik dela ZSG (22. člen),

 • imenuje predsednika in člane odborov in komisij ter drugih delovnih teles odbora, če so potrebna za nemoteno izvedbo programa,

 • oblikuje predloge za priznanja in nagrade,

 • vodi finančno in materialno poslovanje,

 • oblikuje dokončni finančni načrt ZSG, ki ga v potrditev predloži zboru.

Predsedstvo ZSG lahko ustanovi za posamezna področja občasne oblike delovanja s sklepom v katerem določi tudi sestav, naloge in cilje posamezne oblike delovanja.

27. člen

Predsedstvo zaseda po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Seje skliče predsednik ZSG.

Predsedstvo je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepe sprejme z večino glasov navzočih članov.

V nujnih primerih, kadar mora predsedstvo obravnavati oz. odločati o neodložljivem vprašanju, ki ga ni mogoče obravnavati zaradi kratkih rokov na redni seji, se lahko skliče korespondenčna seja predsedstva ali pridobi soglasje članov za posamezne sklepe. Za tak način sprejemanja sklepov veljajo ista načela kot za redno sejo.

28. člen

Predsednik ZSG je njen zakoniti zastopnik in opravlja zlasti naslednje naloge:

 • predstavlja ZSG in jo vodi med dvema zboroma,

 • sklicuje in vodi predsedstvo in mu poroča o svojih ukrepih,

 • zastopa ZSG v pravnem prometu,

 • sklicuje zbor ZSG.

29. člen

Podpredsednika ZSG nadomeščata predsednika ZSG in opravljata naloge, ki jih določi predsedstvo ZSG.

30. člen

Predsednik strokovnega odbora ZSG sklicuje in vodi delo strokovnega odbora in strokovno – umetniškega sveta.

31. člen

Glavni tajnik odbora

Za opravljanje tajniških, organizacijskih, finančnih in administrativno tehničnih nalog skrbi glavni tajnik odbora.

Nadzorni odbor

32. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov ter dveh namestnikov.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru ZSG in mu mora pisno poročati.

Član nadzornega odbora ne more biti član drugih organov ZSG.

33. člen

Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje ZSG ter ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organa ZSG s Pravili in drugimi akti ZSG.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Častno razsodišče

34. člen

Častno razsodišče ima tri člane in dva namestnika. Predsednika častnega razsodišča izmed sebe izvolijo člani tega organa.

Častno razsodišče odloča v senatu treh članov. Sestavo senata določi predsednik sveta.

Predsednik in člani Predsedstva ZSG ne morejo biti hkrati člani odbora in nadzornega odbora ZSG.

Člani častnega razsodišča in namestnika so izvoljeni za dobo 4 let. Ti so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

Častno razsodišče je pristojno, da odloča o izrednih pravnih sredstvih in o sporih med člani ZSG, ki izvirajo iz razmerij, ki jih urejajo akti ZSG.

Častno razsodišče vodi postopek ob smiselni uporabi zakona o upravnem postopku.

35. člen

Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

 • kršitve določitev Pravil,

 • nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ZSG,

 • neizvrševanje sklepov organov ZSG,

 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu ZSG.

36. člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče so:

 • opomin,

 • javni opomin,

 • izključitev.

O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča odloča zbor ZSG (drugostopenjski organ). Njegova odločitev je dokončna.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

37. člen

Dohodki ZSG so:

 • članarina,

 • sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in drugih izobraževalnih oblik,

 • sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,

 • sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,

 • darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev,

 • drugi prihodki.

38. člen

Zveza slovenskih godb v okviru pridobitnih dejavnosti opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

47.782 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki, dejavnost prodajanj galerij, trgovina na drobno z umetninami
47.789 – Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, drugi neprehrambnimi izdelki
56.104 – Začasni gostinski obrati, prodaja hrane in pijače na prireditvah
58.110 – Izdajanje knjig, izvajanje založniške dejavnosti – izdajanje knjig
58.190 – Drugo založništvo – izdajanje tudi po internetu, drugo tiskano gradivo
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij, zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu, televiziji,
73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora
79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, prodaja vstopnic za kulturne, zabavne in športne prireditve
82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organizacija razstav, sejmov, srečanj, organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, kot so gospodarski ali poslovni sejmi, znanstvena in gospodarska srečanja, kongresi, konfederacija itd. tudi z zagotavljanjem osebja za izvedbo in opremljanje prostorov za razstave in prireditve
85.520 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, osnovno glasbeno in plesno izobraževanje v glasbenih in podobnih šolah
85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, storitve, ki niso izobraževalne, temveč spremljajo izobraževalne procese ali sisteme, izvajanja in ocenjevanje preizkusov znanja, svetovanje za izobraževanje
90.010 – Umetniško uprizarjanje, priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, lutkovnih predstav ter drugih odrskih prireditev, dejavnost samostojnih umetnikov, kot so igralci, plesalci glasbeniki, govorniki, predavatelji, dejavnost voditeljev prireditev
93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas – organiziranje predstav in prireditev razvedrilne narave
96.090 – Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene, organizacije in izvedbe prireditev, predavanj, izobraževanj in srečanj internetu idr.

Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje Zakon o društvih in le v obsegu, potrebnem za uresničevanja namena in ciljev ZSG oz. nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji ZSG, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oz. ciljev ZSG, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov ZSG.

39. člen

Finančno materialno poslovanje ZSG mora potekati skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani ZSG in pristojni organi. Poslovanje je javno.

Če ZSG pri opravljanju svoje dejavnosti oziroma neposrednem opravljanju pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

40. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in glavni tajnik ZSG. ZSG ima svoj transakcijski račun.

Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem ZSG tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju ZSG, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Spremembe tega pravilnika sprejema zbor ZSG.

41. člen

ZSG podeljuje priznanja in nagrade.

Vrsto priznanj in nagrad, način podeljevanja in kriterije določajo posebni pravilniki. Spremembe ali novi pravilnik sprejema zbor ZSG.

VI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

42. člen

ZSG nadaljuje tradicijo Združenja pihalnih orkestrov Slovenije.

43. člen

ZSG preneha obstajati:

 • s sklepom zbora ZSG,

 • po samem zakonu,

 • če se zmanjša število članov pod 2.

Premoženje ZSG se ob prenehanju prenese na še delujoče člane ZSG po enakih deležih.

44. člen

O prenehanju članstva (9. člen) ta član ne more imeti nobenega zahtevka do premoženja ZSG, razen v primeru, da je ZSG odstopil v uporabo lastna materialna sredstva po posebni pogodbi.

45. člen

Z dnem uveljavitve Pravil prenehajo veljati Pravila slovenskih godb z dne 4. aprila 1992 ter spremembe in dopolnitve, sprejete na korespondenčni seji dne 13. 2. 1998, na 10. Zboru ZSG dne 20. 11. 2005 v Sežani, na 15. Zboru ZSG, dne 20. 3. 2010 v Videm-Dobrepolju in na 17. Zboru ZSG dne 26. 3. 2011 v Ljubljani, in vsi njeni akti, ki so v nasprotju s temi Pravili.

46. člen

Vsi akti ZSG morajo biti usklajeni s temi Pravili v roku 6-ih mesecev od sprejema Pravil.

47. člen

Ta Pravila začnejo veljati, ko jih sprejme zbor ZSG.

V Ljubljani, 23. 3. 2013

Predsednik ZSG,

Tone Urbas

Glavna tajnica,

Alenika Žnidaršič

Novice ZSG 1/2014, stran 48 - 61

--------------------

Na podlagi 9. člena Pogodbe o ustanovitvi Zveze slovenskih godb (ZSG) z dne 13. 9. 1997 in 22. člena Pravil ZSG (Novice ZSG, 1/2014, str. 48-61) je 25. Zbor ZSG dne 16. 3. 2019 v Ljubljani sprejel ta

SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVIL

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1. člen

Za prvim odstavkom 10. člena Pravil ZSG (v nadaljevanju: pravil) se doda besedilo novega odstavka, ki se glasi: »Sklepu o sprejemu Pravil ZSG ali o izstopu iz ZSG mora društvo priložiti prepis najvišjega organa društva, ki je odločal o tem, v primeru priložitve izvlečka zapisnika pa prepis celotne točke dnevnega reda najvišjega organa društva, ki je odločal o tem, in prezenčno listo.«

2. člen

Za 12. členom Pravil ZSG se naslov poglavja dopolni tako, da se glasi:

IV. Organizacija Zveze slovenskih godb

3. člen

Pred besedilom 15. člena pravil se doda naslov:

Zveza slovenskih godb

4. člen

Pred besedilom 16. člena pravil se doda naslov:

Zbor ZSG

5. člen

V četrti alinei 22. člena se besedilo: »ostale člane odbora ZSG« spremeni tako, da se glasi:

»ostale člane Predsedstva ZSG«.

6. člen

Pred besedilom 25. člena pravil se doda naslov:

Predsedstvo ZSG

7. člen

V 26. členu pravil se besedilo tretje alinee spremeni tako, da se pravilno glasi: »imenuje člane stalnih oblik dela ZSG (23. člen)«.

8. člen

Besedilo 30. člena pravil se v celoti črta.

9. člen

Sedanje besedilo 31. člena se preštevilči v 30. člen. Pred tem členom se doda naslov:

Glavni tajnik Predsedstva ZSG

10. člen

Sedanji členi od 32. do 41. se preštevilčijo tako, da si sledijo od št. člena 31. do 40.

11. člen

Za preštevilčenim 40. členom se doda nov, 41. člen, ki se glasi: »Opravljanje in izvrševanje nalog ter opravljanje funkcij je častno. Za svoje delo v organih ZSG njihovi člani praviloma ne prejemajo plačila.

Le za izredne dosežke ali za požrtvovalnost, ki jo član organov ZSG pokaže pri svojem delu, lahko Predsedstvo ZSG takemu članu prizna ustrezno nagrado v skladu z Zakonom o društvih.

Plačilo za opravljanje in izvrševanje nalog prejmejo tisti člani organov ZSG, ki opravljajo in izvršujejo naloge poklicno, profesionalno, polpoklicno, neamatersko ali honorarno in sklenejo z društvom ustrezno pogodbo.«

12. člen

Besedilo drugega odstavka 43. člena Pravil se spremeni tako, da se glasi:

»Premoženje ZSG se ob prenehanju, po poravnavi vseh obveznosti, prenese na vse delujoče člane, ki imajo status nevladne organizacije, po enakih deležih.«

13. člen

Te spremembe in dopolnila veljajo, ko jih sprejme Zbor ZSG.

Boris Selko,

Predsednik ZSG

Novice ZSG 1/2020, stran 12 - 13


#zvezaslovenskihgodb #temeljniaktZSG #pravilaZSG #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk