Članek
POGODBA O USTANOVITVI ZSG
Objavljeno Nov 16, 2023

POGODBA O USTANOVITVI

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

sklenjena med:

1. Papirniški pihalni orkester Vevče, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, ki ga zastopa predsednik društva Jože Meden,

2. Cerkniški pihalni orkester, Gerbičeva 19, 1380 Cerknica, ki ga zastopa pooblaščenec Tone Urbas,

3. KUD Pošta Maribor, pihalni orkester, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ki ga zastopa pooblaščenec Ervin Hartman,

4. Pihalni orkester Radeških papirničarjev, Radeče, Šolska pot 6, 1633 Radeče, ki ga zastopa pooblaščenec Jože Rus,

5. Pihalni orkester Videm Krško, tovarniška 18, 8270 Krško, ki ga zastopa predsednik Aleksander Vegelj,

6. Delavska pihalna godba, Sevnica, Kvedrova 25, 8290 Sevnica, ki ga zastopa pooblaščenec Dejan Brečko,

7. KUD Ansambel ljubljanskih mažoret, Šmartinska 129, 1122 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica društva Darja Ilič,

8. Pihalni orkester SVEA Zagorje, Kidričeva 11 a, 1410 Zagorje, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Tori,

9. Pihalni orkester jeseniških železarjev, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice, ki ga zastopa predsednik Jože Fele,

10. Pihalni orkester tekstilne tovarne Prebold, Tovarniška cesta 1, 3321 Prebold, ki ga zastopa pooblaščenec Milan Posavec,

11. KUD Pihalni orkester KRKA ZDRAVILIŠČA, iz Straže, Podbevškova 4, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa predsednik Bojan Bencik,

12. Rudarska godba Hrastnik, Ulica Padlih borcev, 1430 Hrastnik, ki jo zastopa pooblaščenec Željko Udovč,

13. KUD Godba Liboje, Kasaze 48, 3301 Petrovče, ki jo zastopa predsednik društva in godbe Jože Jančič,

14. Pihalni orkester Zarja Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, 3325 Šoštanj, ki ga zastopa pooblaščenec Klanfer Franc,

15. KUD Delavska godba Trbovlje, Trg svobode 9, 1420 Trbovlje, ki jo zastopa pooblaščenec Albin Pintar,

16. Pihalni orkester Prevalje, Trg 30, 2391 Prevalje, ki ga zastopa pooblaščenka Barbara Gašper,

17. KUD Pihalni orkester Ptuj, Jadranska 11, 2250 Ptuj, ki ga zastopa predsednik Stanislav Menoni,

18. Pihalni orkester občine Kranj, Slovenski trg 3, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik Motl Bojan,

19. Pihalni orkester Divača, Kettejeva 9, 6215 Divača, ki ga zastopa pooblaščenec Zvone Vatovec,

20. KD Pihalni orkester Logatec, Grič 17, 1370 Logatec, ki ga zastopa predsednik Peter Černe,

21. KD Pihalni orkester Kapele, Župelevec 54 a, 8258 Kapele, ki ga zastopa predsednik Ivan Urek,

22. KD Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige, ki ga zastopa predsednik Sandi Krmac,

23. GD Prosek, Prosek 306, 34017 Trst, Italija, ki ga zastopa predsednik Marko Rupel,

24. Pihalni orkester Slovenj Gradec, Šolska 10, 2380 Slovenj Gradec, ki ga zastopa pooblaščenec Smolčnik Alojz,

25. Pihalni orkester Litija, Jerebova 14, p.p. 66, 1270 Litija, ki ga zastopa predsednik Marko Vidnjevič,

26. Občinski pihalni orkester Trebnje, Kidričeva 11, 8210 Trebnje, ki ga zastopa predsednik Danijel Metelko,

27. Pihalni orkester Postojna, Ljubljanska 10 a, 6230 Postojna, ki ga zastopa predsednik Podboj Vili,

28. Pihalni orkester Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa pooblaščenec Aljoša Deferri,

29. Pihalni orkester Tržič, Trg Svobode 18, 4290 Tržič, ki ga zastopa pooblaščenec Janez Bodlaj,

30. Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje, ki ga zastopa pooblaščenec Jure Krajnc,

31. KUD Pihalni orkester Litostroj, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Maks Kričaj,

32. KD Godba Zgornjesavinjske Doline, Hribernikova 1, Mozirje, ki ga zastopa pooblaščenec Franci Goljuf,

33. KD Godba Dobrepolje, Videm 34, 1312 Videm Dobrepolje, ki ga zastopa predsednik Franc Zrnec,

34. Društvo Pihalni orkester Železarjev Ravne, Gledališka 3, 2390 Ravne na Koroškem, ki ga zastopa pooblaščenec Zvonko Širnik,

(v nadaljnjem besedilu ustanovitelj)

1. člen

Ustanovitelji Zveze slovenskih godb (v nadaljnjem besedilu: ZSG) na ustanovnem (prvem) zboru ZSG dne 13.10.1997 ugotavljajo, da so posamezna društva, ki se povezujejo v ZSG po tej pogodbi, na svojih občnih zborih sprejela odločitev o združevanju v ZSG ter podala soglasje k ureditvi temeljnih in drugih vprašanj delovanja ZSG, kot so določena v tej pogodbi in Pravilih ZSG, kot sledi:

ime društva, datum občnega zbora:

 • Papirniški pihalni orkester Vevče, 13.10.1997

 • Cerkniški pihalni orkester, 05.10.1997

 • KUD Pošta Maribor, 07.10.1997

 • Pihalni orkester Radeških papirničarjev, Radeče, 13.10.1997

 • Pihalni orkester Videm Krško, 10.10.1997

 • Delavska pihalna godba, Sevnica, 10.10.1997

 • KUD Ansambel ljubljanskih mažoret, 13.10.1997

 • Pihalni orkester SVEA Zagorje, 10.10.1997

 • Pihalni orkester jeseniških železarjev, 15.09.1997

 • Pihalni orkester tekstilne tovarne Prebold, 09.10.1997

 • KUD Pihalni orkester KRKA ZDRAVILIŠČA, 05.10.1997

 • Rudarska godba Hrastnik, 11.10.1997

 • KUD Godba Liboje, 09.10.1997

 • Pihalni orkester Zarja Šoštanj, 03.10.1997

 • KUD Delavska godba Trbovlje, 03.10.1997

 • Pihalni orkester Prevalje, 30.05.1997

 • KUD Pihalni orkester Ptuj, 19.09.1997

 • Pihalni orkester občine Kranj, 03.10.1997

 • Pihalni orkester Divača, 03.10.1997

 • KD Pihalni orkester Logatec, 19.09.1997

 • KD Pihalni orkester Kapele, 03.10.1997

 • KD Marezige, Marezige, 09.10.1997

 • GD Prosek, Prosek, Italija, 10.10.1997

 • Pihalni orkester Slovenj Gradec, 10.10.1997

 • Pihalni orkester Litija, 09.10.1997

 • Občinski pihalni orkester Trebnje, 10.10.1997

 • Pihalni orkester Postojna, 12.09.1997

 • Pihalni orkester Nova Gorica, 09.10.1997

 • Pihalni orkester Tržič, 26.09.1997

 • Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Celje, 07.10.1997

 • KUD Pihalni orkester Litostroj, 13.10.1997

 • KD Godba Zgornjesavinjske Doline, 03.10.1997

 • KD Godba Dobrepolje, Videm, 27.09.1997

 • Društvo Pihalni orkester Železarjev Ravne, 03.10.1997

s čimer so pogoji za ustanovitev ZSG izpolnjeni.

2. člen

S to pogodbo se ustanavlja Zveza slovenskih godb kot pravna oseba zasebnega prava po določbah zakona o društvih in urejajo temeljna vprašanja delovanja ZSG.

3. člen

Ime zveze je Zveza slovenskih godb. Sedež ZSG ob ustanovitvi je v Ljubljani, Štefanova 5.

Znak ZSG je elipsaste oblike z napisom v modri barvi ZVEZA SLOVENSKIH GODB, v zgornjem desnem robu elipse je stiliziran odmevnik glasbila v rumeni barvi, na sredini spodnjega dela elipse pa je trak v barvah slovenske zastave.

Pečat ZSG je enak znaku, samo da je v eni barvi – modri.

4. člen

Zakoniti zastopnik ZSG je na zboru za mandatno dobo izvoljeni vsakokratni predsednik ZSG.

5. člen

ZSG se ustanovi z namenom, da se dosežejo naslednji cilji:

 • dvig kakovostne ravni godb, mažoretnih, bobnarskih in drugih glasbenih skupin ter pospešitev njihovega razvoja;

 • pomoč pri razvoju manjših godb in tistih, ki želijo dvigniti kakovostno raven delovanja;

 • povezovanje območnih glasbenih združenj in skrb za druge oblike povezovanja (stanovske godbe itd.);

 • povezovanje s svetovnimi glasbenimi zvezami in drugimi sorodnimi organizacijami doma, v zamejstvu in v tujini;

 • spodbujanje ali izobraževanje mladih glasbenikov in dirigentov od osnovnega izobraževanja v raznih oblikah glasbenih šol do visokošolskega študija;

 • spodbujanje razvoja slovenskega glasbenega izročila, predvsem z novimi deli domačih ustvarjalcev, kot sestavnega dela slovenskega glasbenega programa;

 • tekmovanje godb vseh kakovostnih ravni;

 • povezovanje z založniškimi hišami doma in v svetu, pridobivanje novih skladb in drugega gradiva;

 • skrb za redno predstavljanje in popularizacijo v slovenskem godbeniškem časopisu ter v sredstvih javnega obveščanja;

 • določanja znakov, simbolov in priznanj ZSG;

 • dokumentiranje dejavnosti slovenskih godb.

6. člen

Zastavljene cilje bo ZSG uresničevala z aktivnostmi (nalogami), določenimi v Pravilih ZSG.

7. člen

Ostala vprašanja delovanja ZSG, ki niso urejena s to pogodbo, urejajo Pravila ZSG.

Pravila ZSG se sprejmejo na ustanovnem zboru ZSG s soglasjem vseh ustanoviteljev. Spremembe in dopolnitve Pravil se sprejemajo po postopku, določenem v samih Pravilih.

8. člen

Ustanovitelji se s to pogodbo zavezujejo, da bodo uresničevali s pogodbo določene cilje ZSG ter izvrševali določbe te pogodbe in Pravil ZSG.

9. člen

Člani ZSG lahko postanejo tudi druga društva sorodne (iste) dejavnosti, ki na podlagi svojih statutov lahko določene cilje uresničujejo v povezavi z drugimi društvi.

Šteje se, da se je društvo včlanilo v ZSG, če je zastopnik društva na podlagi odločitve najvišjega organa društva podpisal pristopno izjavo in se ostali člani ZSG s tem strinjajo.

10. člen

Članstvo v ZSG preneha na podlagi prostovoljnega izstopa društva, s prenehanjem delovanja društva oziroma z izključitvijo iz društva v disciplinskem postopku.

11. člen

Ob prenehanju članstva člana ne more imeti nobenega zahtevka do premoženja ZSG, razen v primeru, da je ZSG-u odstopil v uporabo lastna materialna sredstva po posebni pogodbi.

12. člen

ZSG preneha:

 • po sklepu zbora,

 • po samem zakonu.

Premoženje ZSG se ob prenehanju prenese na še delujoče člane ZSG.

13. člen

Za vse spore med člani ZSG, ki sodijo v pristojnosti sodišč, se kot pristojno določi sodišče v Ljubljani.

14. člen

Ta pogodba je podpisana na ustanovni skupščini dne 13.10.1997 v Ljubljani in stopi v veljavo z dnem podpisa.


#zvezaslovenskihgodb #pogodbaoustanovitvi #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk