Članek
PRAVILNIK O OSNOVNI EVIDENCI ČLANSTVA ZSG
Objavljeno Nov 16, 2023

PREČIŠČENO BESEDILO

Na podlagi 3. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb (ZSG) je 21. Zbor Zveze slovenskih godb dne 7. marca 2015 sprejel ta

PRAVILNIK O OSNOVNI EVIDENCI ČLANSTVA

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1. člen

Pravilnik o osnovni evidenci članstva Zveze slovenskih godb (v nadaljevanju: Pravilnik) velja za vse člane ZSG.

2. člen

Vsi godbeniki (-ice) se vpišejo v osnovno evidenco članstva ZSG (v nadaljevanju: osnovna evidenca).

3. člen

Prijava za vpis v osnovno evidenco (prijava) mora vsebovati naslednje podatke o godbeniku (-ici):

 • ime in priimek,

 • datum in kraj rojstva,

 • ime godbe (oz. uradni naziv društva),

 • letnica vstopa v godbo,

 • inštrument godbenika (ice),

 • vrsta in stopnja glasbene izobrazbe,

 • kontaktne podatke in funkcije godbenika (ice) v društvu,

 • podpis godbenika (ice) in pooblaščenega predstavnika godbe.

Prijavi je treba priložiti eno fotografijo in fotokopijo identifikacijskega dokumenta. Na kopiji je potrebno navesti, da je ta kopija izdelana za vpis godbenika (-ice) v osnovno evidenco, datum izdelave kopije z dodatnim besedilom, da je prepovedano nadaljnje kopiranje.

Identifikacijski dokument v smislu teh sprememb je lahko vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, potni list ali drugi dokument, opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.

Pri prijavi mladoletnih godbenikov(-ic) mora biti priloženo soglasje staršev, posvojitelja ali skrbnika.

4. člen

Organ ZSG da pri prvem vpisu godbeniku(-ici) godbeno matično številko, ki se kasneje ne spreminja in ki spremlja godbenika(-ico) ves čas njegovega (njenega) igranja.

Organ ZSG vodi osnovno evidenco vpisanih godbenikov (-ic).

5. člen

Godbenik je lahko vpisan v osnovno evidenco kot član največ dveh godb pod pogojem, da s takim vpisom:

 • pisno soglašata predsednika in dirigenta obeh godb ter

 • da obe godbi zahtevi za vpis priložita dokumentacijo (npr. fotografije, zborniki, video posnetki itd.). Dokumentacija mora potrjevati, da je bil da je bil tak član udeležen na najmanj petih godbenih dogodkih obeh godb letno najmanj 2 leti pred vložitvijo zahteve za vpis dvojnega članstva.)

O vpisu dvojnega člana v osnovno evidenco odloča Predsedstvo ZSG.

6. člen

Godbenik(-ica) lahko izstopi iz godbe in se vključi v drugo, v skladu s pravili obeh godb.

Zahtevek za spremembo vpisa v osnovno evidenco iz 1. odstavka tega člena lahko vloži godba, v katero godbenik(-ica) prestopa in potrdilo godbe, iz katere prihaja, da ima godbenik(-ica) do nje poravnane vse obveznosti ter fotokopijo identifikacijskega dokumenta.

Če godbenik(-ica), ki je bil(a) že vpisan v osnovno evidenco, prestopa v drugo godbo in je od dneva izpisa iz osnovne evidence minilo manj kot eno leto, je godba, v katero prestopa, dolžna plačati Zvezi slovenskih godb prestopno takso v višini, ki jo določi Predsedstvo ZSG.

V vseh primerih, ko godbenik(ica), ki je član dveh godb, prestopa v tretjo godbo, je godba, v katero vstopa, dolžna plačati prestopno takso.

7. člen

Godba mora vložiti prijavo za vpis v osnovno evidenco iz 3. člena v roku 30-ih dni po vstopu v društvo oziroma najkasneje 90 dni pred datumom tekmovanja.

8. člen

Če Organ ZSG zavrne prijavo za vpis v osnovno evidenco, se lahko godba ali godbenik(-ica) pritoži v 15-ih dneh po prejemu pisnega obvestila. O pritožbi dokončno odloča Častno razsodišče ZSG. Zoper odločitve Častnega razsodišča ZSG ni posebne pritožbe.

Član ZSG ali godba, ki v prijavi za vpis v osnovno evidenco, v zahtevku za prestop ali v zvezi s podatki na podlagi tega pravilnika navaja neresnične podatke, je disciplinsko odgovoren.

9. člen

Dvojno članstvo godbenikov(-ic) iz 5. člena tega pravilnika lahko godbe uredijo do 31. 12. 2015.

Po 1. 1. 2016 pa lahko godbe urejajo dvojno članstvo le do 1. oktobra leta pred tekmovanjem.

10. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izkaznicah Zveze slovenskih godb (Novice ZSG 3/99. str. 30-31 in Novice ZSG 1/2013, str. 12-13).

11. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor ZSG, določbe 5. in 9. člena stopijo v veljavo s 1. 6. 2015, sicer pa se uporablja od leta 2016 dalje.

Tone Urbas

Predsednik ZSG

Novice ZSG 1/2016, stran 50 - 52

--------------------

Na podlagi 22. člena Pravil Zveze slovenskih godb (Novice ZSG 1/2014) je Zveza slovenskih godb na 24. Zboru dne 17. 3. 2018 sprejela te

DOPOLNITVE PRAVIL O OSNOVNI EVIDENCI ZGS,

sprejetih na 21. Zboru ZSG, 7. marca 2015 v Ljubljani

1. člen

V 6. členu se doda za dosedanjim besedilom nov odstavek, ki se glasi:

V primeru, če ima član godbe, ki ima do godbe poravnane vse obveznosti, in mu godba ne izda izpisnice, Predsedstvo ZSG godbi pošlje poziv, v kateri se ji določi 15-dnevni rok za izdajo izpisnice. V primeru, da v navedenem roku godba ne pošlje izpisnice, se šteje, da se z izpisom strinja in se člana izpiše brez izpisnice. To velja tudi v primerih, ko se z dvojnim članstvom strinja ali samo predsednik društva ali samo dirigent. Zoper sklep o izpisu brez izpisnice je dopustna pritožba, o kateri odloča Častno razsodišče ZSG.«

2. člen

Ta dopolnitev stopi v veljavo z dnem, ko jo sprejme Zbor ZSG.

Novice ZSG 1/2019, stran 12

--------------------

Na podlagi 3. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb (ZSG Novice ZSG 1/2016 stran 50) je 31. Zbor Zveze slovenskih godb dne 25. marca 2023 na Prevaljah sprejel te

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O OSNOVNI EVIDENCI ČLANSTVA ZSG

1. člen

Besedilo 5. člena se v drugi alineji spremeni in dopolni tako, da se glasi:

 • da godba, ki vlaga zahtevo za vpis dvojnega člana, vlogi priloži dokumentacijo (npr. fotografije, zborniki, video posnetki itd.). Dokumentacija mora potrjevati, da je bil tak član udeležen na najmanj petih godbenih dogodkih najmanj 2 leti pred vložitvijo zahteve za vpis dvojnega članstva.

2. člen

Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, ko jih sprejme Zbor ZSG in se uporabljajo od dneva sprejetja na Zboru ZSG.

Predsednik ZSG,

Boris Selko

Novice ZSG 1/2023, stran 45


#zvezaslovenskihgodb #pravila #evidencaZSG #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk