Članek
PRAVILNIK O TEKMOVANJU GODB V KORAKANJU IN NAVODILA
Objavljeno Nov 16, 2023

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG 2/99) na 9. zboru dne 20. 11. 2004 na Ravnah na Koroškem sprejela ta

PRAVILNIK O TEKMOVANJU GODB V KORAKANJU

1. člen

Cilj tekmovanja v katerem igrajo godbe v korakanju (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje) je izboljšanje glasbene in vizualne podobe pihalnega orkestra ali godbe (v nadaljnjem besedilu: godbe) in prilagoditev možnostim in zmožnostim godbe v zvezi z njeno predstavitvijo v igranju in gibanju hkrati.

2. člen

Tekmovanja se lahko udeležijo godbe, ki so članice ZSG in tudi druge slovenske godbe, ki niso članice ZSG ter godbe iz tujine, če upoštevajo s tem pravilnikom določena pravila.

S tekmovalnimi godbami lahko sodelujejo tudi spremljevalne skupine, ki se ne ocenjujejo.

3. člen

Prijava godbe organizatorju mora vsebovati naslednja podatke:

 • Popolni naziv godbe

 • Naslov godbe

 • Kontaktno osebo in njeno telefonsko številko

 • Ime in priimek dirigenta

 • Ime in priimek predvodnika

 • Naslov skladbe (skladb) in avtorja(ev), ki se bo(do) izvajala(le) na tekmovanju.

4. člen

Prijavo mora godba poslati najmanj štiri tedne pred tekmovanjem organizatorju.

Organizator preveri pravilnost prijav z ozirom na razpisne pogoje in je odvisen za korektno organizacijo tekmovanja. Odgovoren je za pripravo in izpolnitev predvidenih obrazcev in listin.

5. člen

Tekmovanje ZSG je razdeljeno v pet težavnostnih skupin. O izbiri skupine se odločajo godbe samostojno.

Za posamezne težavnostne skupine A, B, C, D, E so predvideni naslednji kriteriji:

 • Nastop predvodnika

 • Izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov

 • Glasbena izvedba

 • Splošni vizualni vtis

Ocenjevanje sledi naslednjim posameznim disciplinam (podčrtane discipline predstavljajo vedno nadaljevanje predhodne težavnostne stopnje).

Stopnja A

 • Nastop godbe

 • Izkorakanje s predigro tolkal

 • Pozdrav

 • Zavoj med igranjem

 • Prekinitev z zvočnim signalom

 • Ustavitev godbe

 • Odstop.

Stopnja B

 • Nastop godbe

 • Izkorakanje s predigro tolkal

 • Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom

 • Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem

 • Pozdrav

 • Zavoj med igranjem

 • Prekinitev z zvočnim signalom

 • Ustavitev godbe

 • Odstop.

Stopnja C

 • Nastop godbe

 • Izkorakanje s predigro tolkal

 • Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom

 • Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem

 • Pozdrav

 • Prerazporeditev

 • Vrnitev v osnovno postavitev

 • Zavoj med igranjem

 • Prekinitev z zvočnim signalom

 • Ustavitev godbe

 • Odstop.

Stopnja D

 • Nastop godbe

 • Izkorakanje s predigro tolkal

 • Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom

 • Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem

 • Pozdrav

 • Dvojni obrat

 • Prerazporeditev

 • Vrnitev v osnovno postavitev

 • Zavoj med igranjem

 • Prekinitev z zvočnim signalom

 • Ustavitev godbe

 • Odstop.

Stopnja E

 • Nastop godbe

 • Izkorakanje s predigro tolkal

 • Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom

 • Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem

 • Pozdrav

 • Dvojni ameriški obrat

 • Prerazporeditev

 • Vrnitev v osnovno postavitev

 • Show element

 • Zavoj med igranjem

 • Prekinitev z zvočnim signalom

 • Ustavitev godbe

 • Odstop.

Celoten program težavnostne stopnje E ne sme preseči 12. minut pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se lahko spreminja.

6. člen

Žirijo sestavljajo trije ocenjevalci. Vsak ocenjevalec ocenjuje le v njegovem ocenjevalnem listu predpisane discipline. Drugi ocenjevalec ocenjuje predvsem glasbene kriterije.

Ocenjevalci se morajo namestiti tako, da je možno optično in akustično ocenjevanje.

7. člen

Tekmovanje se ocenjuje po točkovnem sistemu, pri čemer je seštevek točk končni rezultat. Vsaka stopnja se dopolnjuje za določene discipline in s tem se dviguje tudi število točk. Končni rezultat ima naslednji ključ ocenjevanja:

Stopnja A
56 – 60 odlično
51 – 55 prav dobro
46 – 50 dobro
41 – 45 zadovoljivo
do 40 potrdilo o sodelovanju

Stopnja B
65 – 70 odlično
60 – 64 prav dobro
55 – 59 dobro
50 – 54 zadovoljivo
do 49 potrdilo o sodelovanju

Stopnja C
74 – 80 odlično
69 – 73 prav dobro
64 – 68 dobro
59 – 63 zadovoljivo
do 58 potrdilo o sodelovanju

Stopnja D
83 – 90 odlično
78 – 82 prav dobro
73 – 77 dobro
68 – 72 zadovoljivo
do 67 potrdilo o sodelovanju

Stopnja E
92 – 100 odlično
87 – 91 prav dobro
82 – 86 dobro
77 – 81 zadovoljivo
do 76 potrdilo o sodelovanju

Polovične točke se pri skupnem številu ne zaokrožajo. Točkovne ocene posameznih ocenjevalcev predsednik žirije sešteje in vnese v predviden obrazec.

Odločitev žirije je dokončna.

8. člen

Tekmujoče godbe prejmejo za nastop listino z rezultati iz 7. člena.

O pisnem poročilu žirije in o objavi doseženih številk odloča za vsako tekmovanje odbor ZSG.

Predsednik ZSG,

Ervin Hartman

Novice ZSG 1/2004, stran 11 - 15

OBRAZLOŽITEV:

Poleg koncertne dejavnosti naših godb, ki ji namenjamo veliko pozornost, moramo ponuditi ustrezno obliko delovanja godb tudi njihovemu nastopanju v gibanju. S takšnim pristopom bomo dvignili tudi kvaliteto njihovega nastopanja v javnosti. Zveza slovenskih godb se je zato odločila izpeljati tekmovanje za tekmovanje godb v korakanju torej v igranju in gibanju godbe hkrati. Tako tekmovanje je elementarna dejavnost godb, zato jo je potrebno intenzivno, resno in disciplinirano negovati.

Obsežen okvir možnosti, od enostavnih gibanjskih elementov do koreografskih show elementov, ki odražajo sodobne razvojne trende godb v gibanju, ponuja vsem godbam okvirje in merila za izbiro želja in možnost – prilagojeno tej dejavnosti godbe.

Odbor ZSG je na 26. seji dne 27.10.2004 sprejel predlog navedenega pravilnika in predlaga zboru ZSG, da ga v predlagani obliki sprejme.

Pripravila

Ervin Hartman in Tone Urbas

--------------------

NAVODILA ZA TEKMOVANJE IGRANJA GODB V KORAKANJU

Tekmovanje poudarja pomen urejene godbe v gibanju in služi najugodnejšemu optičnemu in glasbenemu nastopu godbe v javnosti. Njen cilj je atraktivna predstavitev godbe v gibanju skozi odličnost, kultivirano interpretacijo in potek njenega nastopa, ki je usklajen s pravilnikom o koračniškem tekmovanju.

V skladu s pravilnikom o koračniškem tekmovanju ZSG je ocenjevanje v petih težavnostnih stopnjah (A,B,C,D,E,) pri katerih se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • Nastop predvodnika,

 • Izvajanje njegovih povelj pri godbenicah in godbenikih,

 • Glasbena izvedba,

 • Splošni optični vtis.

Ocenjevanje opravijo trije ocenjevalci, ki izdajo skupno oceno žirije. Ocene so:

 • Odlično

 • Zelo dobro

 • Dobro

 • Zadovoljivo

 • Potrdilo o sodelovanju

Stopnja A
1. Postavitev godbe in predstavitev godbe prvemu ocenjevalcu
2. Izkorakanje s predigro tolkal (4.2.b)
3. Pozdrav pred tribuno (2.2)
4. Zavoj med igranjem
5. Prekinitev igranja z zvočnim signalom in nadaljevanje s pohodno koračnico (4.3.c)
6. Ustavitev godbe ob pohodni koračnici (4.4.b)
7. Odstop godbe z ustnim poveljem (Prosto)

Stopnja B
1. Postavitev godbe in predstavitev godbe prvemu ocenjevalcu
2. Izkorakanje s predigro tolkal (4.2.b)
3. Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom (4.4.c)
4. Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem (4.2.a.)
5. Pozdrav pred tribuno (2.2)
6. Zavoj med igranjem
7. Prekinitev igranja z zvočnim signalom in nadaljevanje s pohodno koračnico (4.3.c)
8. Ustavitev godbe ob pohodni koračnici (4.4.b)
9. Odstop godbe z ustnim poveljem (Prosto)

Stopnja C
1. Postavitev godbe in predstavitev godbe prvemu ocenjevalcu
2. Izkorakanje s predigro tolkal (4.2.b)
3. Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom (4.4.c)
4. Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem (4.2.a.)
5. Pozdrav pred tribuno (2.2)
6. Prerazporeditev
7. Vrnitev v osnovno postavitev
8. Zavoj med igranjem
9. Prekinitev igranja z zvočnim signalom in nadaljevanje s pohodno koračnico (4.3.c)
10. Ustavitev godbe ob pohodni koračnici (4.4.b)
11. Odstop godbe z ustnim poveljem (Prosto)

Stopnja D
1. Postavitev godbe in predstavitev godbe prvemu ocenjevalcu
2. Izkorakanje s predigro tolkal (4.2.b)
3. Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom (4.4.c)
4. Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem (4.2.a.)
5. Pozdrav pred tribuno (2.2)
6. Dvojni obrat
7. Vrnitev v osnovno postavitev
8. Prerazporeditev
9. Vrnitev v osnovno postavitev
10. Zavoj med igranjem
11. Prekinitev igranja z zvočnim signalom in nadaljevanje s pohodno koračnico (4.3.c)
12. Ustavitev godbe ob pohodni koračnici (4.4.b)
13. Odstop godbe z ustnim poveljem (Prosto)

Stopnja E
1. Postavitev godbe in predstavitev godbe prvemu ocenjevalcu
2. Izkorakanje s predigro tolkal (4.2.b)
3. Prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom (4.4.c)
4. Izkorakanje brez predigre tolkal in z igranjem (4.2.a.)
5. Pozdrav pred tribuno (2.2)
6. Dvojni ameriški obrat
7. Vrnitev v osnovno postavitev
8. Prerazporeditev
9. Vrnitev v osnovno postavitev
10. Show elementi
11. Vrnitev v osnovno postavitev
12. Zavoj med igranjem
13. Prekinitev igranja z zvočnim signalom in nadaljevanje s pohodno koračnico (4.3.c)
14. Ustavitev godbe ob pohodni koračnici (4.4.b)
15. Odstop godbe z ustnim poveljem (Prosto)

Novice ZSG 1/2004, stran 11 - 15

#korakanje #PravilaZSG #TekmovanjeGodb #ZvezaSlovenskihGodb #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk