Članek
PRAVILA TEKMOVANJ ZSG IN POSLOVNIK TEKMOVANJ
Objavljeno Nov 16, 2023

Na podlagi 22. člena Pravil Zveze slovenskih godb (Novice ZSG 1/2014) je 31. Zbor ZSG 25.3.2023 sprejel ta

PRAVILA TEKMOVANJ

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1.

Namen tekmovanja je kakovostna rast in spodbujanje dejavnosti slovenskih godb, programska obogatitev in popestritev, predstavljanje njihovih dosežkov javnosti ter omogočanje njihove primerjave in vrednotenja.

2.

Tekmovanja Zveze slovenskih godb potekajo na 4-ih različnih težavnostnih stopnjah:

 • na 3. težavnostni stopnji,

 • na 2. težavnostni stopnji,

 • na 1. težavnostni stopnji,

 • na koncertni težavnostni stopnji.

3.

Tekmovanja v posameznem ciklusu se na tretji težavnostni stopnji lahko udeležijo godbe članice ZSG, ki doslej še niso tekmovale in tiste godbe, ki so v prejšnjih tekmovalnih ciklusih tekmovale na četrti in tretji težavnostni stopnji, na ostalih težavnostnih stopnjah pa tiste godbe, ki so v preteklem tekmovalnem ciklusu osvojile najmanj bronasto plaketo na isti težavnostni stopnji ali osvojile zlato plaketo s pohvalo na za eno nižji težavnostni stopnji.

Godba, ki je na svoji težavnostni stopnji osvojila zlato plaketo s pohvalo, s čimer je pridobila možnost tekmovanja na višji težavnostni stopnji, lahko izpusti le prvo naslednje tekmovanje na višji težavnostni stopnji istega ciklusa. V tem primeru ne izgubi pridobljenega statusa.

Godba, ki doseže le priznanje za sodelovanje na svoji težavnostni stopnji, se naslednjega tekmovanja lahko udeleži le na za eno stopnjo nižji težavnostni stopnji. Taka godba lahko izpusti le prvo naslednje tekmovanje na nižji težavnostni stopnji. V tem primeru ne izgubi pridobljenega statusa, kar ne velja za godbe na 3. težavnostni stopnji.

Godba lahko izpusti dva tekmovalna ciklusa svoje težavnostne stopnje, s čimer ne izgubi pravice nastopa v osvojeni kategoriji.

Če godba trikrat zapored izpusti nastop v tekmovalnem ciklusu, v katerem je imela pravico nastopa, se lahko v naslednjem tekmovalnem ciklusu udeleži tekmovanja na za eno stopnjo nižji težavnostni stopnji od tiste, na kateri je nazadnje tekmovala in prejela najmanj bronasto plaketo.

Če godba štirikrat zapored izpusti nastop v tekmovalnem ciklusu, v katerem je imela pravico nastopa, se lahko v naslednjem tekmovalnem ciklusu udeleži tekmovanja na za dve stopnji nižji težavnostni stopnji od tiste, na kateri je nazadnje tekmovala in prejela najmanj bronasto plaketo.

4.

Na tekmovanjih Zveze slovenskih godb lahko igrajo le člani godb, ki so članice ZSG in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG (v nadaljnjem besedilu: evidenca članstva), substituti in začasni substituti.

Za člane godbe iz prvega odstavka štejejo:

vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednjo glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alineje ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.

vsi godbeniki, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.


Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.

Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15% skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG.

Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja, lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.
Skupno število substitutov in začasnih substitutov ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG.
Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB

5.

Tekmovanja mladinskih godb se lahko udeležijo vse mladinske godbe, članice in nečlanice ZSG, ki se ujemajo s starostnimi skupinami, navedenimi v razpisu tekmovanja.

Za nastop na tekmovanju mladinskih godb ne veljajo določila 3 in 4. člena teh pravil.

V mladinskih godbah lahko igrajo učenci glasbenih šol, nekdanji učenci in mladi v organizirani obliki delovanja (npr. orkestri godbenih šol, mladinski pihalni orkestri ipd.), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni skupini.

Na tekmovanju mladinskih godb v orkestrih ali godbah glasbenih šol lahko igrajo le učenci njihovih glasbenih šol, vendar le v času njihovega šolanja in njihovi učitelji glasbenih šol.

Vsaka glasbena šola mora predložiti sestav godbe z navedbo imena učenca in učitelja, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli in da so učitelji redno ali pogodbeno zaposleni pri njej. Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.

Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja.
Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost.

Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom.

TEKMOVANJE NA ODPRTI STOPNJI

6.

Na vsakem tekmovanju slovenskih godb lahko nastopajo godbe tudi na odprti stopnji s skladbami koncertnega značaja.

Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 4. do vključno 5. člena teh pravil in 8. do vključno 10. člena teh pravil.

Tekmovanja na odprti stopnji se lahko udeležijo godbe članice in nečlanice ZSG.

Godbe, članice ZSG, ki dosežejo na odprti stopnji mnenje o udeležbi v posamezno težavnostno stopnjo lahko ob tekmovalnem ciklusu, ki je razpisano za tisto stopnjo na njej tudi nastopijo. Če taka godba ne nastopi na naslednjem tekmovanju v dodeljeni stopnji, izgubi pravico nastopanja na tej stopnji. To ne velja za koncertno stopnjo, za katero se je potrebno najprej udeležiti tekmovanja na 1. stopnji ter na njej doseči zlato plaketo s pohvalo.

Godbe, nečlanice ZSG, za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

7.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v primerni dvorani. Zaporedje nastopov se določi z žrebom.

Godba gostiteljica ima zaradi pomoči pri izvedbi tekmovanja pravico izbire nastopa v okviru dneva tekmovanja njene težavnostne stopnje.

8.

Tekmovalna godba izvede:

 • UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane,

 • OBVEZNO/OBVEZNE SKLADBE TEKMOVANJA,

 • SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerno težavnostni stopnji tekmovanja.

9.

Obvezno/obvezne skladbe določi Strokovna komisija ZSG.

10.

Skladba po lastni izbiri mora ustrezati težavnostni stopnji tekmovanja.

Skladbe po lastni izbiri potrdi Strokovna komisija ZSG.

Godbe morajo pravočasno poslati komisiji ZSG partituro skladbe po lastni izbiri, ki jo komisija potrdi ali pa zahteva drugo.

11.

Tekmovalne nastope godb bo ocenjevala 5 članska strokovna žirija. Delo žirije vodi predsednik žirije. Predsednika in člane žirije imenuje Predsedstvo ZSG.

12.

Strokovna žirija je pri delu samostojna, njena odločitev o oceni je dokončna in nepreklicna.

13.

Elementi ocenjevanja bodo: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop.

14.

Na podlagi skupne ocene žirije lahko tekmovalna godba na tekmovanju Zveze slovenskih godb, ter na tekmovanju mladinskih godb za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno ali bronasto plaketo ZSG ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju. Skupno oceno prejmejo tudi godbe, članice ZSG za nastop na odprti stopnji, hkrati prejmejo mnenje o primernosti udeležbe godbe v okviru težavnostnih stopenj tekmovanja Zveze slovenskih godb.

Pri tem bodo upoštevana naslednja merila:

 • zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90% točk

 • zlata plaketa nad 85% točk

 • srebrna plaketa nad 80% točk

 • bronasta plaketa nad 75% točk

 • priznanje za sodelovanje do 74,99% točk

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme pisno oceno vseh članov strokovne žirije ob razglasitvi rezultatov oz. zaradi tehničnih omejitev najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju.

Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1% za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

15.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj ZSG, ki ga sprejme Predsedstvo ZSG.

16.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

17.

Organizator tekmovanja zagotovi zvočno snemanje celotnega tekmovanja.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da ta razpolaga z njihovimi posnetki.

18.

Stroške priprav, strokovne žirije, informativno propagandnega gradiva, priznanj in plaket krije Zveza slovenskih godb.

Stroške tehnične izvedbe prireditve krijejo organizatorji tekmovalne prireditve.

19.

Stroške sodelovanja na tekmovanju (notna gradiva, prevoz) krijejo sodelujoče godbe same.

20.

Prijavljena godba je dolžna s prijavo plačati tudi kotizacijo za tekmovanje, katere višino določi Predsedstvo ZSG.

21.

Pisna prijava mora vsebovati:

 • uradno ime godbe in njen točen naslov,

 • osebno ime, točen naslov, naslov e-pošte in telefonsko številko predsednika, dirigenta in kontaktne osebe godbe,

 • seznam članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco oz. seznam tekmujočih članov mladinskega orkestra,

 • seznam substitutov z njihovimi podatki (ime in priimek, rojstni datum, naslov, inštrument),

 • spored tekmovalnega programa (uvodna skladba in skladba po lastni izbiri) z ustreznimi podatki (natančen naslov, ime in priimek skladatelja oziroma prirejevalca, založba, minutaža).

22.

Vsaka godba mora k prijavnici obvezno priložiti sedem izvirnikov partiture ali orkestrskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (v vezani oz. speti obliki) najkasneje 60 dni pred tekmovanjem.

23.

Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje 60 dni pred določenim datumom tekmovanja nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja.

24.

Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila tekmovanj Zveze slovenskih godb, vse njene spremembe in dopolnila (Novice ZSG 3/1999, 3/2000, 3/2003, 1/2004, sklep seje Predsedstva ZSG dne 14.11.2007, 1/2012 in sklep 20. Zbora ZSG dne 22.3.2014 in 21. Zbor ZSG 7.3.2015 (Novice ZSG 1/2016) sprejel ta sklep.

25.

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme Zbor ZSG, uporabljajo pa se od 1.4.2023 dalje.

Predsednik ZSG,

Boris Selko

Novice ZSG št. 1/2023, stran 39-45
--------------------

POSLOVNIK TEKMOVANJ

ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1.

Ta poslovnik ureja vsa tekmovanja slovenskih godb v vseh težavnostnih stopnjah ter tekmovanje mladinskih godb (v nadaljnjem besedilu: tekmovanja).

2.

Tekmovanje organizira Zveza slovenskih godb, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZSG), v sodelovanju z lokalnimi organizatorji in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti.

3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG (Novice ZSG 1/2023, stran 39-45), Pravilniku o osnovni evidenci članstva ZSG (Novice ZSG 1/2016, stran 50-52, Novice ZSG 1/2019, stran 12, Novice ZSG 1/2023, stran 45) in razpisnih pogojih tekmovanj za vsako tekmovanje posebej.

4.

Godba, katere tekmovalni nastop je bil zaradi objektivnih razlogov (močan hrup, izpad elektrike, ipd.) prekinjen, ima pravico svoj tekmovalni nastop ponoviti v terminu, ki ga določi organizator.

5.

Tekmujoči orkester je dolžan izvesti svoj program v predpisani skupni minutaži, maksimalen čas je razviden iz razpisnih pogojev. Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje povprečne ocene orkestra za eno točko za vsako začeto minuto prekoračitve.

6.

Žirijo, ki ocenjuje tekmovalne nastope godb, imenuje na predlog strokovne komisije predsedstvo ZSG. Žirija ima svojega predsednika in štiri člane. Predsednik žirije vodi delo v žiriji in jo zastopa pred javnostjo, pri ocenjevanju in glasovanju pa je enakopraven z drugimi člani žirije. Tajnik žirije jim pomaga pri njihovem delu, a ne ocenjuje nastopajočih godb.

7.

Žirija je samostojno delovno telo tekmovanja. Njene odločitve so dokončne in nepreklicne. Člani žirije ne smejo dajati izjav o delu žirije in ocenah prej javno razglasitvijo rezultatov. Člani žirije morajo v celoti prisostvovati vsem tekmovalnim nastopom. Pri ocenjevanju so samostojni in neodvisni. Vsaki godbi dajo številčno oceno do 180 točk in jo vpišejo na posebne obrazce, ki so jih dolžni s tekstovnimi opombami oddati tajniku žirije po zaključku tekmovalnega nastopa. Pri dodeljevanju točk v obrazcu so dovoljene cele in polovične točke.

8.

Skupno oceno tekmovalnega nastopa posamezne godbe se dobi tako, da se od vseh petih ocen črta najvišja in najnižja ocena, iz vsote preostalih treh ocen pa na dve decimalki natančno izračuna povprečna vrednost.

Kadar je ocena tik pod mejo za posamezne plakete (74,9-75,0, 79,9-80,0, 84,9-85,0, ali 89,9-90,0), se jo zaokroži navzgor.

9.

O posebnih priznanjih odloča žirija na svojih sejah. Žirija sprejme svoje odločitve z večino glasov vseh članov žirije.

10.

Ocene orkestrov so do objave uradna tajnost.

Ocene orkestrov in nagrade bodo objavljene na razglasitvi rezultatov in nagrad. Za objavo skrbi tajnik žirije.

11.

Za kontrolo izkaznic članic in članov tekmovalnih godb, seznamov učiteljev in substitutov ter potrdil predsedstvo ZSG imenuje tričlansko kontrolno komisijo, ki o morebitnih kršitvah tega poslovnika sproti poroča vodstvu tekmovanja in predsedstvu ZSG.

12.

O kršitvah tega poslovnika odloča predsedstvo ZSG.

Če godba kljub opozorilu kontrolne komisije iz 9. člena in sklepu predsedstva ZSG na zahtevo vodstva godbe nastopi na tekmovanju in tako krši ta poslovnik, se ocene tekmovalne žirije ne objavi.

Zoper sklep predsedstva se lahko v 48 urah po prejemu sklepa vloži pritožba na častno razsodišče ZSG. Pritožbo je treba vložiti priporočeno v dveh izvodih na naslov: ZSG, Štefanova 5, p.p. 1531, Ljubljana.

Zoper sklep častnega razsodišča je v 15 dneh po prejemu njegovega prepisa dovoljena pritožba, o kateri dokončno odloča zbor ZSG.

Do dokončne odločitve o sklepu predsedstva ZSG se za godbo, za katero je odbor ugotovil kršitev iz prvega odstavka 9. člena tega poslovnika, odloži objava skupne ocene žirije, podelitev priznanja za sodelovanje, podelitev priznanja in podelitev plakete ZSG.

13.

Po pravnomočnosti sklepa predsedstva ZSG, s katerim so ugotovljene kršitve tega poslovnika, se šteje, da godba ni nastopila na tekmovanju.

Ta poslovnik je sprejelo predsedstvo ZSG na seji dne 13.4.2023 v Ljubljani.

Predsednik ZSG

Boris Selko

Novice ZSG 1/2024

#pravila #pravilatekmovanj #pravilaZSG #tekmovanjeZSG #kultura #Zabava #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk