Članek
PRAVILNIK O NOŠENJU PRIZNANJ ZSG
Objavljeno Nov 09, 2023

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG št. 2/99) in 13. člena Pravilnika o odlikovanjih in znaku Zveze slovenskih godb na 9. zboru dne 20.11.2004 na Ravnah na Koroškem sprejela ta

PRAVILNIK O NOŠENJU PRIZNANJ ZSG

1. člen

Ta pravilnik o nošenju priznanj Zveze slovenskih godb (v nadaljevanju: Pravilnik) določa način nošenja priznanj ZSG.

Priznanja ZSG v smislu tega pravilnika so:

 • bronasta medalja Bojana Adamiča,

 • srebrna medalja Bojana Adamiča,

 • zlata medalja Bojana Adamiča,

 • odličje Bojana Adamiča,

 • listina Bojana Adamiča,

 • plaketa Bojana Adamiča,

 • medalja za zasluge CISM,

 • križ za zasluge CISM,

 • častni križ CISM,

 • bronasta medalja ZSG,

 • srebrna medalja ZSG,

 • zlata medalja ZSG,

 • bronasti častni znak ZSG,

 • srebrni častni znak ZSG,

 • zlati častni znak ZSG,

 • častni prstan ZSG.

2. člen

Ta pravilnik velja za priznanja iz prvega člena tega pravilnika in za nadomestne oznake teh priznanj, ki so prirejena za nošenje na uniformah, slavnostnih ter večernih oblačilih (v nadaljevanju: uniformah).

Če priznanje nima nadomestne oznake, prejemniki nosijo samo oznako priznanja iz prvega člena.

Na uniformah slovenskih godb godbeniki(ice) (lahko) nosijo samo priznanja, ki so jih prejeli za svoje delovanje na področju godbeništva.

3. člen

Vsa priznanja se nosijo praviloma na levi strani nad zgornjim žepom uniforme oziroma na zgornjem delu uniforme.

4. člen

Priznanja prejemniki nosijo le ob svečanih priložnostih in obletnicah svoje godbe in na prireditvah Zveze slovenskih godb.
Na drugih prireditvah prejemnik nosi praviloma nadomestno oznako priznanja. Če ima prejemnik večje število priznanj, jih nosi na levi strani uniforme v obliki nadomestnega znaka, najvišje priznanje iz posamezne vrste pa v celoti.
V primeru, da so prejemniki priznanj v uniformah drugih institucij oziroma zvez, veljajo glede nošenja priznanj ZSG njihova pravila.

5. člen

Prejemniki plakete, odličja ali listine Bojana Adamiča in častnega prstana ZSG imajo pravico do častnega naziva:

 • nosilec plakete Bojana Adamiča ali

 • nosilec odličja Bojana Adamiča ali

 • prejemnik listine Bojana Adamiča ali

 • nosilec častnega prstana ZSG.

Nosilec ali prejemnik piše dobljen naziv za imenom in priimkom in ga lahko uporablja pri svojem komuniciranju. Naziv se uporablja tudi pri uradnem naslavljanju v okviru ZSG.


6. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme zbor ZSG, objavi pa se v Novicah ZSG.
Določbe tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2005.

Novice ZSG št. 1/2004, stran 23-25

Zveza slovenskih godb (ZSG) je na podlagi 6. in 21. člena Pravil ZSG (Novice ZSG 2/99) na 10. zboru dne 20.11.2005 v Sežani sprejela te

Spremembe in dopolnitve
PRAVILNIKA O NOŠENJU PRIZNANJ ZVEZE SLOVENSKIH GODB

1. člen

Pravilnik o nošenju priznanj Zveze slovenskih godb (Novice ZSG 1/2005) se spremeni in dopolni.

2. člen

V 1. členu pravilnika se pred zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

 • plaketa ZSG.


3. člen

V 5. členu se pred zadnjo alinejo doda nova alinejo, ki se glasi:

 • nosilec plakete ZSG.


4. člen

Te spremembe in dopolnitve veljajo, ko jih sprejme zbor ZSG.

Novice ZSG št. 2/2005, stran 25

#pravilnikonosenjupriznanj #priznanja #priznanjaZSG