Članek
42. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 1. IN 3. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

Velenje, 20.-21. april 2024

Objavljeno Oct 03, 2023

1.
Tekmovanje in nastop bosta potekala od 19. do 21. aprila 2024 v Velenju.


2.
Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.

Po prejemu prijav bo na osnovi preteklih udeležb na tekmovanjih predsedstvo pregledalo ustreznost prijav na posamezni kategoriji.


3.
Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 31. Zboru ZSG, 25. marca 2023 na Prevaljah (Novice ZSG 1/2023).


4.
Člani godbe na tekmovanju so lahko:
- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,
- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,
- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.

Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.

Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG.

Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.

Skupno število substitutov in začasnih substitutov ne sme presegati 20% tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG.

Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.


5.
Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, ki ga je sprejelo predsedstvo ZSG na seji dne 13.4.2023 v Ljubljani.


6.
Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.


7.
Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Orkestri na 1. težavnostni stopnji izvedejo:

Uvodno skladbo, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezno skladbo za prvo težavnostno stopnjo, ki je:
TILEN SLAKAN: PIHALNA SUITA, Edicije ZSG

ter skladbo po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja težavnostne stopnje grade 4+ in več V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT.

Celoten nastop godbe na prvi težavnostni stopnji lahko traja največ 45 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

Orkestri na 3. težavnostni stopnji izvedejo:

Uvodno skladbo, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezno skladbo za tretjo težavnostno stopnjo, ki je:
TOMAŽ HABE: SAMOTNI JEZDEC, Edicije ZSG

ter skladbo po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja težavnostne stopnje grade 2+ in več V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT.

Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 30 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.


8.
Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa.


9.
Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk
zlata plaketa nad 85 % točk
srebrna plaketa nad 80 % točk
bronasta plaketa nad 75 % točk
priznanje za sodelovanje do 74,99 % točk

Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:
- za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
- za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija lahko za posamezne dosežke tekmujočim orkestrom podeli tudi praktične nagrade.

10.
Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 250,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.

11.
Prijavnina za godbe na 1. in 3. stopnji: 350,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 16. februarja 2024.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

12.
ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano.

13.
Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

14.
Godba mora prijavo poslati najkasneje do 10. januarja 2024 na info@zsg.si z nazivom pošte "PRIJAVA – 42. tekmovanje slovenskih godb". Prijavnico pošljete v .doc obliki.


Ob prijavi je potrebno po klasični pošti poslati tudi 1 izvod kopije partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri na naslov: Zveza slovenskih godb, pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica.


Prijava mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,
- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 9. februarja 2024.

15.
Najkasneje do 1. marca 2024 mora godba na info@zsg.si ; partiture na Zveza slovenskih godb, pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica poslati še:
- v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,
- približno število tekmujočih članov (vpisanih v evidenco ZSG),
- seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),
- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obvezno skladbo in skladbo po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje.
- 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!)

16.
Če godba do 1. marca 2024 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.

Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 19. januarja 2024.

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


NASTOP NA ODPRTI STOPNJI


17.
Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.

Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 4. točke tega razpisa.

Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog strokovne komisije.

Godbe, članice ZSG, ki dosežejo na odprti stopnji mnenje o udeležbi v posamezno težavnostno stopnjo lahko ob tekmovalnem ciklusu, ki je razpisano za tisto stopnjo, na njej tudi nastopijo. Če taka godba ne nastopi na naslednjem tekmovanju v dodeljeni skupini, izgubi pravico nastopanja na tej stopnji.

Godbe, nečlanice ZSG, za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.


18.
Godba mora prijavo poslati najkasneje do 10. januarja 2024 na info@zsg.si z nazivom pošte "PRIJAVA – 42. tekmovanje slovenskih godb". Prijavnico pošljete v .doc obliki.
Ob prijavi je potrebno po klasični pošti poslati tudi 1 izvod kopije partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri na naslov: Zveza slovenskih godb, pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica.


Prijava mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,
- kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev ustreznosti predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 9. februarja 2024.

Najkasneje do 1. marca 2024 mora godba poslati še:
- 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),
- v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,
- seznam vseh nastopajočih z rojstnimi podatki ter inštrument, ki ga igrajo,
- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, in skladb po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje.

19.
Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €
Cena tonskega posnetka: 250,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 16. februarja 2024.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

20.
ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano.


21.
Kontaktni podatki za dodatne informacije:
info@zsg.si
064 185 219 (tajništvo)

Boris Selko,
predsednik ZSG