Članek
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

Krško, 27.-28.5.2023, rok prijave: 1. februar 2023

Objavljeno Sep 30, 2022

41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala od 27. do 28. maja 2023 v Krškem.

2.


Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.
Po prejemu prijav bo na osnovi preteklih udeležb na tekmovanjih predsedstvo pregledalo ustreznost prijav na posamezni kategoriji.

3.


Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.

4.


Člani godbe na tekmovanju so lahko:
- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,
- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,
- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.
Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.

Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.


Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.

Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.

Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.

Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

5.


Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.

6.


Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.


Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:
Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.


Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:
Aaron Copland: EMBLEMS, Založba Boosey & Hawkes
Jani Golob, rev. Mitja Dragolič: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSS
ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.

Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta:


Jan van der Roost: RIKUDIM, Založba de Haske
Jani Golob: SLAVNOSTNA UVERTURA, Edicije ZSG
ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.


Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

8.


Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

  • zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk

  • zlata plaketa nad 85 % točk

  • srebrna plaketa nad 80 % točk

  • bronasta plaketa nad 75 % točk

  • priznanje za sodelovanje do 74,99 % točk

Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.
V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.
Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.
Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

  • za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

  • za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija bo za posamezne dosežke tekmujočih orkestrom podelila tudi praktične nagrade, ki jih prispevajo Symphony International d.o.o. in Glasbeni atelje d.o.o.

10.


Tekmovanje bo tonsko snemano.


S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.


Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 250,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.

11.


Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 €


Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2023.


S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

12.


ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano. Godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.


Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 15. maja 2023.

13.


Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

14.


Godba mora prijavo poslati najkasneje do 1. februarja 2023 v zaprti kuverti s pripisom »41. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zsg.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,
- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).
Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2023.

15.


Najkasneje do 18. marca 2023 mora godba poslati še:
- 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),
- v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,
- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, 

- seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),
- * kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri). Originale nato kasneje prinesete s seboj na tekmovanje.

16.


Če godba do 18. marca 2023 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.


Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!
Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 26. februarja 2023.
Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

1.


Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.


Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.


Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.


Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.


Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.

2.


Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 1. februarja 2023 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2023« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zsg.si v .doc obliki.
Pisna prijava mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,
- kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).
Potrditev ustreznosti predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2023.
Najkasneje do 18. marca 2023 mora godba poslati še:
 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),
 v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,
 seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,
 * kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

3.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €
Cena tonskega posnetka: 250,00 €
Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2023.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

4.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano. Pred tekmovanjem bodo godbe prejele ponudbe za prehrano. Godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.
Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 15. maja 2023.

5.


Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.