Članek
TEKMOVANJE IN FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU

Hrastnik, 20. november 2021

Objavljeno Jul 05, 2021

1.

Tekmovanje bo potekalo 20. novembra 2021 v Športni dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.

2.

V okviru tekmovanja bo potekal tudi ne-tekmovalni festival godb in mažoretnih skupin, kjer udeleženci prav tako pokažejo svoje veščine v gibanju, a za svoj nastop ne pridobijo ocene. Namenjen je  povezovanju med društvi in promociji dejavnosti.

 

3.

Tekmovanja se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih godbenih in mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji.

4.

Tekmovanje poteka po Pravilniku o tekmovanju godb in mažoretnih skupin v korakanju. Pravilnik o tekmovanju bo prijavljenim skupinam poslan po zaključenih prijavah, pred tekmovanjem pa bo v obliki enodnevnega seminarja potekala tudi konkretna predstavitev tekmovalne discipline in seznanitev s pravili tekmovanja.

5.

Tekmovanja se lahko udeležijo:

A)     Pri godbah:

-        vsi člani godbe, vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG.

B)     Pri mažoretah:

- Tekmovanja se lahko udeležijo mažoretna društva, ki so na državnem tekmovanju MZS v tekočem letu sodelovala z vsaj eno skupino v kadet, junior ali senior kategoriji. Članice društva, ki se udeležijo tekmovanja godb in mažoret morajo biti na dan 1. 1. v letu v katerem poteka tekmovanje stare najmanj 12 let.    

Vsak/a posameznik/posameznica lahko nastopi na istem tekmovanju kot član samo enega društva.

6.

Tekmovalna prireditev obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno glede na kategorijo v kateri godba nastopa. Vrstni red nastopov znotraj posamezne kategorije se določi z žrebom.

7.

Tekmovanje je razdeljeno v tri tekmovalne kategorije. O izbiri kategorije se godbe in mažoretne skupine odločajo samostojno. Za tekmovalne kategorije imajo društva na voljo naslednje možnosti: »PROTOKOL«, »PARADA« in »SHOW«.

V posamezni tekmovalni kategoriji morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti naslednje:

 KATEGORIJA PROTOKOL

- postavitev formacije in pozdrav
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem
- zavoj med igranjem koračnice (dovoljen je tudi obrat)
- izvedba mažoretne koreografije,
- izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja),
- ustavitev godbe in hkratna prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem
- odhod s pozdravom

Vrstni red nalog je prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se lahko na podlagi predvodnikovega programa spreminja.

 Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano

KATEGORIJA PARADA

- postavitev formacije in pozdrav,
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,
- zavoj in obrat med igranjem koračnice (angleški in ameriški obrat),
- ožanje, širjenje formacije,
- ustavitev godbe in prekinitev korakanja z zvočnim signalom,
- izvedba mažoretne koreografije,
- izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja),
- nastop mažoretne skupine ob spremljavi ali nastop godbe v show programu,
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,
- odhod s pozdravom.

KATEGORIJA PARADA vsebuje možnost nastopa društev - kot nastopa
- godbe z mažoretno skupino ali
- samo godbe v show programu.

Celoten program tekmovalne kategorije »Parada« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 

  Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano

KATEGORIJA SHOW

- postavitev formacije in pozdrav,
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,
- izvedba zahtevnejših »show« elementov, ki jih godbe in mažoretne skupine izvajajo skupaj in vključujejo vse osnovne elemente iz ostalih tekmovalnih skupin,
- odhod s pozdravom.

Celoten program tekmovalne kategorije »Show« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 

Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano

8.

Tekmovalne nastope glede na tekmovalno kategorijo strokovno spremlja od treh ocenjevalcev do maksimalno pet ocenjevalcev.

9.

Elementi ocenjevanja pri godbah so:

Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis.

Elementi ocenjevanja pri mažoretah so:

izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis.

10.

Na podlagi skupne številčne ocene strokovnih ocenjevalcev lahko tekmujoče godbe in mažoretne skupine za tekmovalni nastop prejmejo zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk
zlata plaketa nad 80% točk
srebrna plaketa nad 70 % točk
bronasta plaketa nad 60 % točk
priznanje za sodelovanje do 59,99 % točk
 

Tekmovanje se ocenjuje po točkovnem sistemu, pri čemer je seštevek točk tekmujočih godb in mažoretnih skupin končni rezultat. Pri ocenjevanju se štejejo skupne ocene vseh ocenjevalcev ter godbe in mažoretne skupine.

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Najvišje ocenjena skupina v posamezni kategoriji prejme naziv Državni prvak tekmovanja slovenskih godb in mažoretnih skupin v korakanju v posamezni kategoriji.

Rezultati se objavijo javno, plakete in priznanja pa se podeli na koncu tekmovalne prireditve. Plakete prejmejo tako godbe kot mažoretne skupine.

Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh strokovnih ocenjevalcev.

Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi dodatne nagrade.


11.

Tekmovanje bo video snemano.


S prijavo na tekmovanje godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata.

Vsako prijavljeno društvo lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom štartnine na podlagi prejetega računa MZS.

12.

Štartnina za sodelujoče godbe znaša 250€ za člane ZSG) in 8€ za vsako članico mažoretne skupine (za člane MZS). Tekmovanja se lahko udeležijo tudi ne-člani in ne-članice krovnih zvez, ob dvojnem plačilu štartnine.

 

Štartnino sodelujoče godbe in mažoretne skupine plačajo (po prejemu računa MZS) najkasneje do 20. 10. 2021.

S plačilom štartnine pridobita godba in mažoretna skupina pravico nastopanja na tekmovanju.

13.

Organizator bo na željo tekmujočih godb ali mažoretnih skupini organiziral prehrano. Število obrokov je potrebno naročiti do 20.10.2021 in plačati najkasneje do 11. 11. 2021

14.

Na tekmovanju lahko nastopijo le godbe in mažoretne skupine, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG ali MZS.

15.

Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 10. oktobra 2021. Prijavnica je dosegljiva na povezavi PRIJAVA.

16.

Najkasneje do 16. oktobra 2021 mora godba in/ali mažoretna skupina poslati še:

·        poimenski seznam članov z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču, ter za godbe inštrumentu, ki ga igrajo,

·        tekstovni opis izvajanega programa (za tekmovalno kategorijo SHOW),

·        Partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.

 17.

Če godba ali mažoretna skupina do 16. oktobra 2021 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke

18.

Če godba ali mažoretna skupina tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

Dodatne informacije dobite na mailu mazoretnazvezaslovenije@gmail.com ali na telefonski številki Gašperja Drolca – generalnega sekretarja MZS – 040 895 205.

 

Želimo vam uspešne priprave in vas lepo pozdravljamo.

Boris Selko, predsednik ZSG in Aleš Breznikar, predsednik MZS