TEKMOVANJE IN FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU
Hrastnik, 20. november 2021
Zveza slovenskih godb
Novice

Ponedeljek, 5. julij 2021 ob 15:02

Odpri galerijo

1.

Tekmovanje bo potekalo 20. novembra 2021 v Športni dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik.

2.

V okviru tekmovanja bo potekal tudi ne-tekmovalni festival godb in mažoretnih skupin, kjer udeleženci prav tako pokažejo svoje veščine v gibanju, a za svoj nastop ne pridobijo ocene. Namenjen je  povezovanju med društvi in promociji dejavnosti.

 

3.

Tekmovanja se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih godbenih in mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji.

4.

Tekmovanje poteka po Pravilniku o tekmovanju godb in mažoretnih skupin v korakanju. Pravilnik o tekmovanju bo prijavljenim skupinam poslan po zaključenih prijavah, pred tekmovanjem pa bo v obliki enodnevnega seminarja potekala tudi konkretna predstavitev tekmovalne discipline in seznanitev s pravili tekmovanja.

5.

Tekmovanja se lahko udeležijo:

A)     Pri godbah:

-        vsi člani godbe, vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG.

B)     Pri mažoretah:

- Tekmovanja se lahko udeležijo mažoretna društva, ki so na državnem tekmovanju MZS v tekočem letu sodelovala z vsaj eno skupino v kadet, junior ali senior kategoriji. Članice društva, ki se udeležijo tekmovanja godb in mažoret morajo biti na dan 1. 1. v letu v katerem poteka tekmovanje stare najmanj 12 let.    

Vsak/a posameznik/posameznica lahko nastopi na istem tekmovanju kot član samo enega društva.

6.

Tekmovalna prireditev obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno glede na kategorijo v kateri godba nastopa. Vrstni red nastopov znotraj posamezne kategorije se določi z žrebom.

7.

Tekmovanje je razdeljeno v tri tekmovalne kategorije. O izbiri kategorije se godbe in mažoretne skupine odločajo samostojno. Za tekmovalne kategorije imajo društva na voljo naslednje možnosti: »PROTOKOL«, »PARADA« in »SHOW«.

V posamezni tekmovalni kategoriji morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti naslednje:

 KATEGORIJA PROTOKOL

- postavitev formacije in pozdrav
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem
- zavoj med igranjem koračnice (dovoljen je tudi obrat)
- izvedba mažoretne koreografije,
- izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja),
- ustavitev godbe in hkratna prekinitev igranja in korakanja z zvočnim signalom
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem
- odhod s pozdravom

Vrstni red nalog je prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se lahko na podlagi predvodnikovega programa spreminja.

 Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano

KATEGORIJA PARADA

- postavitev formacije in pozdrav,
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,
- zavoj in obrat med igranjem koračnice (angleški in ameriški obrat),
- ožanje, širjenje formacije,
- ustavitev godbe in prekinitev korakanja z zvočnim signalom,
- izvedba mažoretne koreografije,
- izvedba programa z mažoretno palico (če se jo v programu uporablja),
- nastop mažoretne skupine ob spremljavi ali nastop godbe v show programu,
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,
- odhod s pozdravom.

KATEGORIJA PARADA vsebuje možnost nastopa društev - kot nastopa
- godbe z mažoretno skupino ali
- samo godbe v show programu.

Celoten program tekmovalne kategorije »Parada« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 

  Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano

KATEGORIJA SHOW

- postavitev formacije in pozdrav,
- izkorakanje s predigro tolkal ali ustnim poveljem,
- izvedba zahtevnejših »show« elementov, ki jih godbe in mažoretne skupine izvajajo skupaj in vključujejo vse osnovne elemente iz ostalih tekmovalnih skupin,
- odhod s pozdravom.

Celoten program tekmovalne kategorije »Show« ne sme preseči 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja. 

Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano

8.

Tekmovalne nastope glede na tekmovalno kategorijo strokovno spremlja od treh ocenjevalcev do maksimalno pet ocenjevalcev.

9.

Elementi ocenjevanja pri godbah so:

Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis.

Elementi ocenjevanja pri mažoretah so:

izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis.

10.

Na podlagi skupne številčne ocene strokovnih ocenjevalcev lahko tekmujoče godbe in mažoretne skupine za tekmovalni nastop prejmejo zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk
zlata plaketa nad 80% točk
srebrna plaketa nad 70 % točk
bronasta plaketa nad 60 % točk
priznanje za sodelovanje do 59,99 % točk
 

Tekmovanje se ocenjuje po točkovnem sistemu, pri čemer je seštevek točk tekmujočih godb in mažoretnih skupin končni rezultat. Pri ocenjevanju se štejejo skupne ocene vseh ocenjevalcev ter godbe in mažoretne skupine.

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Najvišje ocenjena skupina v posamezni kategoriji prejme naziv Državni prvak tekmovanja slovenskih godb in mažoretnih skupin v korakanju v posamezni kategoriji.

Rezultati se objavijo javno, plakete in priznanja pa se podeli na koncu tekmovalne prireditve. Plakete prejmejo tako godbe kot mažoretne skupine.

Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh strokovnih ocenjevalcev.

Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi dodatne nagrade.


11.

Tekmovanje bo video snemano.


S prijavo na tekmovanje godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata.

Vsako prijavljeno društvo lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom štartnine na podlagi prejetega računa MZS.

12.

Štartnina za sodelujoče godbe znaša 250€ za člane ZSG) in 8€ za vsako članico mažoretne skupine (za člane MZS). Tekmovanja se lahko udeležijo tudi ne-člani in ne-članice krovnih zvez, ob dvojnem plačilu štartnine.

 

Štartnino sodelujoče godbe in mažoretne skupine plačajo (po prejemu računa MZS) najkasneje do 20. 10. 2021.

S plačilom štartnine pridobita godba in mažoretna skupina pravico nastopanja na tekmovanju.

13.

Organizator bo na željo tekmujočih godb ali mažoretnih skupini organiziral prehrano. Število obrokov je potrebno naročiti do 20.10.2021 in plačati najkasneje do 11. 11. 2021

14.

Na tekmovanju lahko nastopijo le godbe in mažoretne skupine, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG ali MZS.

15.

Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 10. oktobra 2021. Prijavnica je dosegljiva na povezavi PRIJAVA.

16.

Najkasneje do 16. oktobra 2021 mora godba in/ali mažoretna skupina poslati še:

·        poimenski seznam članov z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču, ter za godbe inštrumentu, ki ga igrajo,

·        tekstovni opis izvajanega programa (za tekmovalno kategorijo SHOW),

·        Partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.

 17.

Če godba ali mažoretna skupina do 16. oktobra 2021 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke

18.

Če godba ali mažoretna skupina tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

Dodatne informacije dobite na mailu mazoretnazvezaslovenije@gmail.com ali na telefonski številki Gašperja Drolca – generalnega sekretarja MZS – 040 895 205.

 

Želimo vam uspešne priprave in vas lepo pozdravljamo.

Boris Selko, predsednik ZSG in Aleš Breznikar, predsednik MZS

 
 

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 30. Nov 2021 at 11:50

275 ogledov

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZSG 2022-2026
Predsedstvo ZSG je na seji 14. oktobra 2021 v Ljubljani že začelo s pripravami na volilni, 30. Zbor ZSG, ki bo v 19. marca 2022 v Šoštanju. Zato predsedstvo poziva članstvo, da predlagajo kandidate/kandidatke ali več kandidatov za vse organe ZSG, in sicer za: -         Predsedstvo ZSG, -         Nadzorni odbor ZSG -         Častno razsodišče ZSG -         Ostale oblike delovanja (odbori, skupine, komisije) ZSG Predlogi naj vsebujejo naslednje podatke o kandidatih/kandidatkah: -         ime in priimek, -         rojstni datum in kraj rojstva, -         kontaktne podatke kandidata/kandidatke (e-pošta, GSM), -         poklic in stalno prebivališče kandidata/kandidatke, -         obrazložitev in utemeljitev iz katerih je razvidno dosedanje delo v godbi ali pihalnem orkestru in njenih organih upravljanja, ki ga predlaga, -         oceno njegovega dela z navedbo njegovih uspehov (cca 10 vrstic), -         področje delovanja, za katerega se predlaga kandidat/ka (organizacijske zadeve, pravne zadeve, koncertna dejavnost, korakanje in figurativa, vzgoja in izobraževanje godbenikov in dirigentov, založniška dejavnost, mednarodno sodelovanje, finančno področje, marketing in sponzorstvo, stiki z javnostmi), -         funkcija, za katero se kandidat predlaga (predsednik ZSG, podpredsednik ZSG (2), glavni tajnik ZSG, član predsedstva ZSG (3), član nadzornega odbora (3+2), član častnega razsodišča (3+2) ali član delovnih komisij ZSG -         osnutek programa za opravljanje funkcije v organu oz. na področju godbeništva, velja za kandidata/kandidatko predsednika ZSG, -         pisno soglasje kandidata/kandidatke.  Rok za vložitev kandidatur je 10. januar 2021. Za prijavo izpolnite priloženi obrazec, ki vam bo v pomoč.  Prijave pošljite v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, Vloga za kandidate organov ZSG«  na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica. Godbeni pozdrav! Boris Selko, predsednik ZSG

Thu, 25. Nov 2021 at 12:33

306 ogledov

PRIZNANJA ZVEZE SLOVENSKIH GODB
Vsaka godbenica in vsak godbenik si za svoje delovanje v društvu zasluži tudi posebna jubilejna priznanja. Ponavadi so v decemberskem času koncerti, kjer društva svojim članom podeljujejo posebna priznanja za njihovo delovanje in doprinos pri prepoznavnosti godbeništva. Veste katero priznanje je na voljo? Preverite v knjižici. 

Thu, 18. Nov 2021 at 11:53

651 ogledov

RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021
Namen Zveze slovenskih godb je tudi skrb za redno predstavljanje in popularizacijo slovenskega godbeništva v sredstvih javnega obveščanja. Za uresničitev tega namena ZSG skrbi tudi za predstavitev programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb) širši slovenski in tuji javnosti. Zato ZSG ponovno naproša svoje članstvo, da redno ob izdaji nosilca zvoka in slike pošlje vsaj dva izvoda. En izvod bo ZSG hranila v svojem arhivu, drugega pa bo posredovala Radiu Slovenija, da skladbe iz teh nosilcev zvoka lahko predvaja v svojih oddajah o godbeništvu. Predsedstvo ZSG je cilje ponovno obravnavalo na svoji seji 14 10. 2021 in z namenom spodbuditve uresničevanja teh namenov razpisuje RAZPIS ZA NAJBOLJŠO IZVEDBO POSNETKOV NA NOSILCU ZVOKA 2019-2021 1. Zveza slovenskih godb objavlja razpis za izbor najboljše izvedbe nosilca zvoka – lp plošča, zgoščenka, USB ključek,…. (v nadaljevanju: zgoščenka) v letih 2019-2021. 2. Namen razpisa je spodbujanje rasti in popularizacija programov slovenskih godb in pihalnih orkestrov (v nadaljevanju: godb). 3. Predmet razpisa so zgoščenke, ki so jih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021 posnele in izdale godbe, ki so članice ZSG. Godbe lahko prijavijo na razpis več izdanih zgoščenk. 4. Godbe, ki se prijavljajo na razpis morajo poslati: - izpolnjeno prijavo na razpis na priloženem obrazcu, - 3  izvode zgoščenke. 5. Prispele prijave bo ocenjevala Strokovna komisija ZSG. 6. Kriteriji ocenjevanja: vsebina (zanimivost programa),      kvaliteta posnetka,      inovativnost,      sporočilnost,      vključenost izvajalcev in poslušalca,      kvaliteta produkcije/mastering,      vizualna podoba zgoščenke,      opisni del zgoščenke,      splošni umetniški vtis.  7. Izbor najboljše zgoščenke bo opravilo Predsedstvo ZSG na predlog Strokovne komisije ZSG.  8. Izdajatelj najboljše zgoščenke 2019-2021 bo prejel listino za najboljšo zgoščenko ZSG in posebno nagrado v vrednosti 300 €. Nagrado v navedeni vrednosti izdajatelj zgoščenke lahko izkoristi z udeležbo v programih ali pri projektih Zveze slovenskih godb v letu 2022. 9. S prijavo na ta razpis prijavljena godba odstopi tonski posnetek arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. 10. O skupnih ocenah ter odločitvi o nagradi bodo obveščene vse prijavljene godbe. 11. Prijave morajo prispeti na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica s pripisom: »Za razpis: Najboljša izvedba nosilcev zvoka 2019-2021«. 12. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na navedeni naslov prispele do vključno 15. 1. 2022 (velja poštni žig). Boris Selko, predsednik Zveze slovenskih godb

Mon, 8. Nov 2021 at 11:41

1922 ogledov

Nagovor predsednika ZSG ob novih ukrepih povezanih s pandemijo
Spoštovani godbenice, godbeniki, dirigenti in vodstva godb ter orkestrov. Ko smo začeli z jesenskim delom naših aktivnosti, smo se veselili, da bo nadaljevanje sezone potekalo v normalnih pogojih in bomo ob koncu leta lahko izvedli svoje koncerte, ki so po navadi vrhunec naše dejavnosti.  Žal je situacija povezana s pandemijo COVID 19, znova privedla do zaostritve in k uvedbi vsem nam neljubih ukrepov.                                                                                                               Verjetno ste z novimi uredbami seznanjeni, pa vendar naj napišem nekaj besed, kaj in kako v nadaljnje.  Na prvem mestu je vprašanje, kako je z izvedbo vaj. Po informacijah, ki sem jih pridobil v pogovoru s predstavnikom Ministrstva Za notranje zadeve Republike Slovenije, se vaje lahko izvajajo, saj gre za organizirano dejavnost in izobraževanje. Seveda se mora pri izvedbi vaj upoštevati pogoje PCT, minimalna razdalja 1,5m med osebami, nošenje mask, ko se ne igra, razkuževanje rok, prezračevanje prostorov. Pred vhodom v prostore morate poskrbeti tudi za ustrezna navodila, v prejšnjem stavku navedenih ukrepov in poskrbeti, da se tam nahaja tudi razkužilo.                      JAVNE KULTURNE PRIREDITVE: Dovoljene so le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask. Med uporabniki mora biti eno sedišče prosto. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT. Uporaba mask za nastopajoče na odru ni obvezna, je pa obvezen PCT pogoj. Na vse vas se obračam s prošnjo, da trenutne ukrepe upoštevate, pristopite k temu z vso resnostjo in odgovornostjo tudi v izogib možnim težavam, do katerih lahko pride, če se ukrepov ne bi upoštevalo. Močno upam, da se bo trenutno stanje kmalu izboljšalo in bo naša dejavnost lahko potekala brez vsakršnih omejitev, do tega trenutka pa si tudi godbenice in godbeniki prizadevajmo, da pripomoremo k zajezitvi pandemije ter  bodimo pri tem vzgled ostalim.                                                                          Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi.                                                                                                                                                     Godbeniški pozdrav                                                                                      Boris Selko                                                                                                  predsednik Zveze slovenskih godb

Tue, 12. Oct 2021 at 13:47

1726 ogledov

SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
SEMINAR JE PRESTAVLJEN Zveza slovenskih godb in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vabita na seminar za tolkala v pihalnem orkestru, ki ga bo vodil prof. Mitja Tavčar, vodja tolkalske sekcije Zveze slovenskih godb. Na seminarju boste spoznali zakaj so tolkala ritmična in tudi melodična »duša« vsake godbe in kako pripomorejo k učinkovitim izvedbam godbenih programov.  Seminar je namenjen godbenim tolkalcem, dirigentom in predvodnikom in bo zajemal predvsem pomen tolkal znotraj godbe ter oblikovanje in delovanje godbene tolkalske skupine, a hkrati ponujal vpogled tudi v tolkala znotraj koncertnega programa PREDAVATELJ: prof. Mitja Tavčar DATUM: sobota, 6. in nedelja, 7. november 2021 KRAJ: Laško TEMATIKA SEMINARJA: tehnika in drža tolkal, vloga tolkal pri igranju koračnic, predigra tolkal, sodelovanje v tolkalski skupini, mali boben, osnove igranja klasičnega in rudimentalnega malega bobna set Bobnov – koordinacije in različni stili, ki se uporabljajo (swing, punk, rock) – forward coordination timpani – osnove tehnike (osnovni udarci, zvok, tehnika dampeninga ksilofon, lestvice in tehnične vaje za orkestrske vaje vibrafon - pedali in dampening tehnika raznih malih tolkal (triangel, shaker, sus cymbal, ….) ritmične vaje za koordinacijo telesa in uporaba metronoma pri vaji  PREDVIDENI URNIK SEMINARJA: sobota, 6.11 - od 9:30 do 20:00nedelja, 7.11 - od 9.00 – 17.00 O MENTORJU: Mitja Tavčar (1977) poučuje tolkala na glasbenih šolah v Novi Gorici in Postojni in kot mentor že vrsto let sodeluje na poletnih godbenih taborih. Je dirigent Pihalnega orkestra Divača. Tolkala je študiral na konservatorijih v Trstu in Adriji pri Benetkah, kjer je diplomiral tako iz klasične kot tudi jazzovske tolkalske igre.  BIVANJE IN PREHRANA: Za bivanje priporočamo Hotel Špica - https://hotelspica.org/ . Več informacij o možnostih bivanja in prehrane prejmete po prijavi. KOTIZACIJA: Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun v višini 20 eur (DDV je vključen v ceno), ki mora biti poravnan pred začetkom seminarja. V ceni programa so zajeti šolnina in notno gradivo). PRIJAVA: Prijavite se preko e-prijave. Rok prijave je 28. oktober 2021 SPLOŠNO: Udeleženci seminarja prinesete s seboj vadbene blazine, palice in notno stojalo. Pogoj za udeležbo je veljaven PCT pogoj. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD - Laško, (03) 734 20 43, oi.lasko@jskd.si JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa

Fri, 8. Oct 2021 at 11:57

1762 ogledov

FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU
1. Festival bo potekal 20. novembra 2021 v Športni dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik. 2. Festivala se lahko udeležijo godbe članice Zveze slovenskih godb (ZSG) ali mažoretne skupine članice Mažoretne zveze Slovenije (MZS), kot tudi članice drugih godbenih in mažoretnih zvez – slednje pod posebnimi pogoji. Vsaj eden od nastopajočih mora biti član ene od zvez. 3. Festival obsega nastop v korakanju, ki poteka v športni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Domača godba ima možnost izbire termina. 4. Med festivalskim nastopom morajo godbe oz. mažoretne skupine izvesti vsaj 2 prvini, ki sovpadata z korakanjem godb in mažoret. Celoten program posameznega nastopa ne sme presegati 10 minut in ne sme biti krajši od 5 minut, pri čemer je vrstni red nalog prilagojen prostorskim in časovnim zahtevam prireditve in se na podlagi predvodnikovega programa lahko spreminja.  Čas nastopa se začne in neha meriti z vstopom v dvorano 5. Nastopi bodo strokovno spremljani s strani treh ocenjevalcev, ki bodo po zaključku nastopov z nastopajočimi opravili razgovor. Elementi spremljanja pri godbah so: Izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), nastop predvodnika (ukazi), izvedba njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, glasbena izvedba (kakovost zvoka, intonacija, glasbeni stil, dinamika), izvedba elementov in splošni vtis. Elementi spremljanja pri mažoretah so: izgled tekmovalne skupine (urejenost, postavitev formacije), sestava in izvedba koreografije, dinamičnost nastopa, težavnost in izvedba dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis. 6. Na podlagi nastopov godbe in mažoretne skupine prejmejo potrdilo o aktivnem sodelovanju na državnem nivoju, ki ga lahko predložijo občinam za letna sofinanciranja. Vsaka godba in mažoretna skupina prejmeta najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno mnenje vseh strokovnih ocenjevalcev. Strokovni ocenjevalci lahko podelijo tudi posebne nagrade. 7. Festival bo video sneman. 8. S prijavo na festival godba oz. mažoretna skupina odstopi tonski in video posnetek nastopa arhivu ZSG in MZS ter dovoli, da s temi posnetki razpolagata. Vsako prijavljeno društvo lahko naroči posnetek za ceno 150€. Godbe oz. mažoretne skupine ta znesek plačajo ob prijavi podlagi prejetega računa MZS. 9. Organizator bo sodelujočim godbam ali mažoretnim skupinam zagotovil obrok prehrane. 10. Godba in mažoretna skupina mora prijavo, izključno preko spletne prijavnice, izpolniti najkasneje do 20. oktobra 2021. Prijavnica je dosegljiva na povezavi  PRIJAVA 11. Na e-pošto daniel.leskovic@jskd.si najkasneje do 24. oktobra 2021 pošlje godba in/ali mažoretna skupina še: - tekstovni opis delovanja društev v preteklih sezonah; - fotografijo v resoluciji vsaj 600 kB; - partiture izvajanega programa (koračnic) na tekmovanju.   Želimo vam uspešne priprave in vas lepo pozdravljamo. Boris Selko, predsednik ZSG in Aleš Breznikar, predsednik MZS  

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

TEKMOVANJE IN FESTIVAL SLOVENSKIH GODB IN MAŽORETNIH SKUPIN V KORAKANJU