RAZPIS - 40. Tekmovanje slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji
Krško, 16.-17. maj 2020
Zveza slovenskih godb
Novice

Ponedeljek, 27. januar 2020 ob 14:41

Odpri galerijo

RAZPIS

za

40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

 

 1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala 16.-17. maja 2020 v Krškem.

 

2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.

 

Tekmujejo lahko tiste godbe članice, ki imajo skladno s Pravili tekmovanj Zveze slovenskih godb pridobljeno pravico nastopa na 3. ali 1. težavnostni stopnji.

 

3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določbah Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.

 

4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.

Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.

Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.

Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.

Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.

Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.

Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

 

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37–39.


6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

 

Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta:

James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp

in

Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG

2.      Pod Alpami

3.      Pod Apenini

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT.

Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut.

 

Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta:

Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music

1. Shelter Island

2. The Catskills

in

Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT.

Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.


8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa.

 

Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

 

9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo     nad 90 % točk

zlata plaketa                                 nad 85 % točk

srebrna plaketa                             nad 80 % točk

bronasta plaketa                           nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                do 74,99 % točk

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

 

Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

- za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

- za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.

 

10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.


S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.

 

11.

Prijavnina za godbe na 3. in 1. stopnji:  300,00 €.

Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

 

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.

 

13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »40. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica.

Prijavnico obvezno (!) pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

- shemo sedežnega reda godbe,

- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).

 

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020.

15.

Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še:

- 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

- v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico,

- seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).

 

16.

Če godba do 20. marca 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.

Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

 

Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 15. februarja 2020. To pomeni, da po navedenem datumu ni več mogoče dostavljati manjkajoče oz. dodatne dokumentacije in bo ZSG v času do tekmovanja opravila samo vpise, izpise in prestope, za katere bo dokumentacija popolna.


NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

 

17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.

Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.

Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.

Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.

18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2020« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

- shemo sedežnega reda godbe,

- kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020.

Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še:

- 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

- v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico,

- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

 

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji:    400,00 €
Cena tonskega posnetka:                      210,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.

 

21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

info@zvezaslovenskih-godb.si

064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

 

  

Boris Selko,

predsednik ZSG

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 23. Apr 2021 at 11:27

1799 ogledov

28. Korespondenčni zbor Zveze slovenskih godb
Spoštovani, Na podlagi 21. člena Pravil ZSG sklicujem    28. KORESPONDENČNI ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB   Seja poteka od srede, 14. 4. 2021, do torka, 27. 4. 2021, do 23.59 po elektronski pošti info@zvezaslovenskih-godb.si ali po klasični pošti na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica s priloženo glasovnico.   Predlagani dnevni red:   1. Sprejem finančnega poročila za leto 2020,2. Določitev članarine za leto 2021.   Glasovnica je priložena tej objavi.   V kolikor v času od prejšnjega tedna, ko smo godbam članicam po klasični pošti poslali gradivo, pošte niste prevzeli, se lahko pooblaščeni oglasi na naš e-naslov in pošljemo gradivo še v elektronski obliki. Godbam, ki ste glasovnice že posredovale, se najlepše zahvaljujemo za hiter odziv. Boris Selko, predsednik ZSG        

Fri, 16. Apr 2021 at 09:19

3767 ogledov

Prebudimo Slovenijo 2021
PREBUDIMO SLOVENIJO 2021 Posodobitev objave 23. 4. 2021: »Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021.« (Povezava - omejitve zbiranja) Glede na veljavni odlok predlagamo slovenskim godbam, da Budnico 2021 izpeljejo na načine, ki smo jih že zapisali v spodnji objavi (zapisano pod črto z upoštevanjem posodobljenih pravil). Z nastopi v živo bomo godbe ohranile svojo tradicijo in sočasno prinesle kulturo do prebivalcev Slovenije. Zvok slovenskih godb in koračnic se bo tako zopet širil med blokovskimi naselji ali vzdolž vaških ulic, prebivalci bodo odpirali ona in z aplavzom pozdravljali naše nastope ter si končno izmenjali osebne pozdrave (tako z sosedi kot z godbeniki).   Na podlagi odloka od petka 23. 4. 2021 velja: - Dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.   - Dovoljene so organizirane javne prireditve in javni shodi do 10 ljudi (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih) Ne veljajo več torej shodi do 100 ljudi. Upoštevati je treba naslednje omejitve: - število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na 30 m2 na osebo, - število oseb na prostem je omejeno na 10 m2 na osebo,- medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 m, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,- v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask. Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.   Prinesimo kulturo v naša življenja in vsakdanjik ter duhovno obogatimo in prebudimo Slovenijo! #prebudimoslovenijo2021  ______________________________________________________ Zveza slovenskih godb v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti vabi vse slovenske godbe ter druge glasbene skupine, da tudi v letošnjem letu za prvomajsko budnico skupaj 'popihamo' na ljudska srca.   Godbenice in godbeniki smo velika družina slovenskih ljubiteljskih ustvarjalcev. V Zvezo slovenskih godb je v 104 slovenskih godbah in pihalnih orkestrih vključenih preko 8000 godbenic in godbenikov. V letu 2020 nam prvič ni uspelo, da bi z muziciranjem po vaških in mestnih cestah ob svitu največjega delavskega praznika, 1. maja, po svojih krajih izpeljali pozdravno igranje koračnic. A vseeno smo preko radijskih in televizijskih postaj ter igranjem z balkonov ali ob pomoči gasilskih društev na drugačen način prebujali Slovenijo. Želimo, da bo tudi letošnja budnica ohranila tradicijo slovenskega godbeništva, a v kolikor razmere 1. maja ne bodo dopuščale »normalne« izvedbe ponovno na drugačen način. 1. SPLETNI IZZIV PRED 1. MAJEM V letošnjem letu bi začeli z prebujanjem prebivalcev že pred 1. majem. Verjetno danes med slovenskimi godbami ni društva, ki nima enega od spletnih profilov na družabnih omrežjih in v lanskem letu ni naredil glasbenega oz. video posnetka. V četrtek, 15. 4. 2021, bi začeli s spletni izzivom, kjer bi godbe poiskale eno izmed drugih prijateljskih, sosednjih ali popolnoma nepoznanih godb in na svojem profilu delile njihov posnetek z obrazložitvijo zakaj (glejte primer spodaj navedenega nagovora objave). Godba, katere posnetke bi zavrteli, bi nato poiskala novo godbo in tako bi se do 1. maja naš krog zavrtel naokoli vsaj enkrat. Izmed deljenih posnetkov bomo dnevno izbrali vsaj enega in ga delili tudi preko ZSG in JSKD spletnih profilov. Označite profile ZSG in JSKD v objavi ali nam sporočite, da ste objavo ustvarili! Možna obrazložitev oz. nagovor na začetku vaše objave na družbenih omrežjih (prilagodite po svoje): Kljub temu, da med nami vlada na tekmovanjih določena tekmovalnost, vedno radi prisluhnemo tudi drugih prijateljem. Trenutno se doma pripravljamo na Budnico 2021 (o tem kako jo bomo izvedli in kje nas boste lahko slišali, vam povemo kmalu) in ker si želimo slišati, kako se pripravljajo drugi, bomo zavrteli na našem kanalu _______ (ime godbe in posnetka). Uživajte z nami in spremljajte nas na naših kanalih, da boste kmalu izvedeli več o Budnici 2021.   2. PRVOMAJSKA BUDNICA – PREBUDIMO SLOVENIJO 2021   Na dan budnice, 1. maja navsezgodaj pa predlagamo, da vsako društvo na svojih profilih družbenih omrežij deli s poslušalci kakšnega izmed svojih posnetkov. Predlagamo, da izberete posnetek iz lanskega leta in naredite povezavo do ponovljene premiere posnetka in s tem dodatno promovirate tako društvo kot budnico.   Kako lahko kot godba izvedete budnico 2021?   Na podlagi epidemioloških razmer in odlokov Vlade RS smo za primer, če budnica ne bo izvedljiva v normalnih možnostih, pripravili dve možnosti za izpeljavo - o izbiri med možnostma se odločijo društva sama, a na podlagi v trenutku izvedbe veljavnih odlokov. a) S pomočjo lokalnih gasilskih društev   Pobudi Zveze slovenskih godb se je tudi v letošnjem letu odzvala Gasilska zveza Slovenije in tako slovenskim godbam ponujamo možnost za izvedbo letošnje budnice.   Godba kot društvo se lahko obrne na prostovoljna gasilska društva v svojem okolju, ki jim je Gasilska zveze Slovenije že poslala priporočila za sodelovanja in v primeru pripravljenosti na sodelovanje, budnico izvede na naslednji način:   - Gasilsko vozilo prične svojo vožnjo s predvajanjem zvočnih posnetkov budnic v soboto, 1. maja 2021, ob dogovorjeni uri izpred domačega gasilskega doma in vožnja z morebitnimi postanki traja po lastni presoji voznika ali po dogovoru z godbo.   - Voznik predvaja naloženi posnetek nagovora s koračnicami, ki je bodisi enoten in naložen s spodaj navedene spletne strani ali pa mu domača godba pripravi svojega. Predlagamo, da imajo vse koračnice enotni nagovor, ki je kot ločen prav tako dosegljiv na navedeni spletni strani. Za pripravo lastnih koračnic domači orkester kontaktira gasilsko društvo z namenom, da gasilskemu društvu čim bolj olajša izvedbo budnice.   - Gasilsko vozilo se po lokacijah vozi počasi (seveda v skladu s prometnimi predpisi) in po želji voznika na določenih mestih ustavi (seveda le tam, kjer je to dovoljeno), da se odigra celotna koračnica in nagovor, nato vozilo nadaljuje pot.   - Zgolj kot predlog, če se tako dogovorita godba in gasilsko društvo, se lahko za gasilskim vozilo zapelje tudi vozilo z enim predstavnikom godbe z območja, kjer se odvija budnica. Godbenik je v tem primeru oblečen v uradno uniformo godbe. Na lokaciji, kjer se gasilsko vozilo ustavi, godbenik po želji izstopi iz vozila in pozdravi morebitne poslušalce. Pri tem ravna v skladu z navodili NIJZ ob epidemiji COVID-19 v RS. Na tej povezavi povezavi je objavljen pripravljen posnetek koračnic za izvedbo budnic skupaj z nagovorom v obliki prvomajskega voščila. Posnetek vsebuje 5 znanih koračnic s slovensko tematiko (glejte seznam skladb spodaj), ki ima pred pričetkom vsake od njih posnet nagovor. Posnetke koračnic lahko uporabijo vse godbe, ki na voljo nimajo svojih. V kolikor imate svoje posnetke, je zaželeno, da jih uporabite in da iz priloženega dokumenta uporabite le nagovor. Seznam skladb na posnetku: Vinko Štrucl: Pokljuška koračnica Vinko Štrucl: Budnica, koračnica Bojan Adamič: Tra-ta-ta Vinko Štrucl: Koračnica Zlatorog Vinko Štrucl: Planinska koračnica   Glede na to, da bodo godbe predvajale posnetke z dane povezave in svoje lastne posnetke, ki večinoma tudi niso izdani, se je ZSG z Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - IPF, k. o. dogovorila, da nadomestil za uporabo takšnih fonogramov ne bodo zaračunavali, torej niti za godbe niti za gasilska društva s takšno izvedbo budnice ne bo dodatnih stroškov. Enak dogovor velja tudi z Združenjem SAZAS.   b) Z igranjem v živo, ki se izvaja v skladu z navodili NIJZ ter veljavnimi odloki Vlade RS   Godbeniki smo navajeni izvajanja glasbe v živo - vsi si seveda želimo, da bi letošnjo budnico izvedli v živo z dejansko izvedenimi postanki godbenikov na stalnih lokacijah. Trenutno še ne vemo natančno, kakšne bodo v začetku maja epidemiološke razmere ter kakšna bo veljavnost odloka Vlade RS o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.   Zato predlagamo vsem slovenskim godbam, da pred morebitno izvedbo budnice v živo spremljajo informacije o veljavnosti odlokov vlade RS.   Od 15. februarja do 1. aprila 2021 je bila Slovenija (glede na semafor) v oranžni fazi, kar je pomenilo, da je bilo ob upoštevanju priporočil NIJZ (minimalne razdalje, razkuževanje rok, nošenje maske, prezračevanje), ki so objavljena na njegovi spletni strani (na tej povezavi), dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Upamo, da bo po 19. aprilu Slovenija zopet v oranžni fazi in bo na podlagi novega vladnega semaforja zopet možno zbiranje do 10 ljudi.   V kolikor bo Vlada RS v tednu ob 1. maju omogočila zbiranje do deset ljudi in izvajanje našega načina kulturnih dejavnosti, smo za slovenske godbe pripravili tri koračnice, ki jih je zmožno izvajati tudi z manjšimi inštrumentalnimi zasedbami. Godbam v ta namen prilagamo prilagojene notne materiale za izvajanje budnice v manjših inštrumentalnih skupinah, ki se za ta namen lahko razdelijo v več manjših inštrumentalnih skupin ter v skladu z navodili NIJZ in veljavnim odlokom Vlade RS popeljejo zvoke slovenskih godb po vaških in mestnih cestah.   Skladbe so napisane v sedmih oz. osmih glasovih z dodanimi tolkali. Izvaja jih lahko do 10 glasbenikov. Vsak glas je transponiran za inštrumente v C, B F, ali Es. Vse koračnice so iz rednih godbenih repertoarjev in za njihovo izvajanje ne boste potrebovali dodatnih vaj. Za manjšo zasedbo jih priredil Mitja Dragolič. Za vas smo pripravili - povezava do not Drago Lorbek: Slovenci Vinko Štrucl: Židana marela Bojan Adamič: Tra-ta-ta Na 27. Zboru Zveze slovenskih godb v Laškem, 13. 6. 2020, so delegati sprejeli sklep, da je skladba Bojana Adamiča Tra-ta-ta uradna himna slovenskih in zamejskih godb. Avtor besedila je Frane Milčinski – Ježek. Ker gre za himno slovenskega godbeništva, vsem godbam, ki bi želele in imele možnost igranja na budnici v živo predlagamo, da na vseh lokacijah svoje budnice izvedejo himno slovenskih godb in z njo sočasno proslavijo tako tradicionalno budnico, kot tudi slovensko godbeništvo.   Vsem želimo aktivno prvomajsko budnico in da skupaj uspešno »Prebudimo Slovenijo 2021«! Boris Selko, predsednik Zveze slovenskih godb in Daniel Leskovic, producent za inštrumentalno glasbeno dejavnost

Mon, 1. Mar 2021 at 11:10

3755 ogledov

Godba Domžale išče novega dirigenta!
Objavljamo javni razpis za mesto dirigenta (m/ž) Godbe Domžale, ki ga najdete na tej povezavi.

Thu, 25. Feb 2021 at 09:59

3814 ogledov

Napovedujemo Musico creativo 2021!
Po lanski odpovedi izvedbe godbenega tabora si letos še bolj želimo, da bi uspešno izpeljali Musico creativo, ki bo potekala med 15. in 21. avgustom 2021 v Izoli. Spremljajte našo spletno stran in družbena omrežja, kjer bomo objavili razpis in odprli prijave 20. maja 2021. Tudi letos bo najugodnejša cena udeležbe za vse prijavljene do 20. junija 2021. Po izkušnjah zadnjih let predlagamo, da se prijavite čim prej po odprtju prijav, kajti število mest je omejeno in ob zapolnitvi se prijave zaprejo. Organizatorji si želimo, da bi tudi letos Ministrstvo RS za kulturo podprlo naš projekt ter da bodo epidemiološke razmere omogočale izvedbo zaključnega koncerta v Slovenski filharmoniji.

Fri, 8. Jan 2021 at 21:44

6085 ogledov

Skupaj lahko pomagamo Gradski limeni glazbi Petrinja
»Nihče še ni obubožal z dajanjem drugim.« Anna Frank Na ZSG smo prejeli krasno pobudo Iztoka Krajnca, podpredsednika Pihalnega orkestra Logatec, da bi vsak, ki želi, po svojih zmožnostih pomagal Gradski limeni glazbi Petrinja, katere prostori so bili v nedavnih potresih poškodovani. Na Facebook profilu Gradske limene glasbe Petrinja na tej povezavi si lahko ogledate posnetke, ki kažejo žalostno podobo njihovega godbenega doma. V logaškem orkestru zbiranje prostovoljnih prispevkov že poteka, k pobudi sta pristopila tudi dva češka orkestra, s katerima prijateljujejo, pridružujejo pa se tudi druge slovenske godbe. Naj hkrati povemo, da se predsednik godbe iz Petrinje vsem zahvaljuje za morebitno pomoč in da se ni pozabilo nanje.   Godbe, podjetja, posamezniki lahko prispevek nakažejo direktno na račun Gradske limene glazbe Petrinja: Gradska limena glazba Petrinja Artura Turkulina 7 44250 Petrinja, Hrvaška Številka TRR oz. IBAN: HR55 2407 0001 1880 1335 3 Namen nakazila: Donacija - pomoč Gradski limeni glazbi Petrinja Kontaktni podatki: +385 98 922 7997, info@glg-petrinja.hr Hvala vsem!

Thu, 7. Jan 2021 at 15:58

5543 ogledov

10. tekmovanje mladinskih godb bo potekalo leta 2022
Za leto 2020 lahko rečemo, da je bilo zelo drugačno od ostalih do sedaj. Virus, ki je zajel ves svet, je močno posegel v naše okolje, spremenil in oblikoval naša življenja, delo, šolanje, aktivnosti.                          Z omejitvami in uredbami, ki so namenjene izboljšanju stanja in varovanju našega zdravja, smo se močno soočili tudi v godbeniški dejavnosti. V Zvezi slovenskih godb - ZSG smo bili primorani naše delo nenehno prilagajati. Ves čas smo delali in iskali rešitve za realizacijo naših največjih projektov, jih prestavljali na druge termine in ne nazadnje smo jih bili primorani dokončno odpovedovati.                  Med enega izmed največjih projektov seveda sodi Tekmovanje mladinskih godb, ki ga v minulem letu ni bilo mogoče izpeljati, kar pa lahko rečemo tudi za leto 2021. Predsedstvo ZSG je na svoji zadnji seji sprejelo sklep, da se Tekmovanja mladinskih godb v letu 2021 ne izvede oziroma se ga prestavi na spomladanski termin v letu 2022.  Razlog oziroma obrazložitev odpovedi za katerim stoji tudi Strokovna komisija pri ZSG je, da moramo mladim glasbenicam in glasbenikom, njihovim dirigentkam in dirigentom omogočiti najboljše možnosti, da se optimalno pripravijo na tekmovanje. Ker se nikakor ne more določiti, kdaj se bodo lahko vaje začele, upamo da bo to spomladi, ostane premalo časa za priprave na tekmovanje. Ker je struktura oz. specifika mladinskih orkestrov taka, da se zasedbe vsako leto spreminjajo in so v jesenskem začetku dela godbe oziroma orkestri kadrovsko močno spremenjeni in okrnjeni zaradi starostnih omejitev ali prenehanja glasbenega šolanja ni primerno, da bi se tekmovanje izvedlo namesto spomladi v jesenskem terminu. Enostavno povedano, časa za dobre priprave je premalo, to pa niso pogoji, ki jih godbe zaslužijo. Upamo, da boste našo odločitev sprejeli kot dejanje, ki je na prvem mestu v dobro mladinskim godbam in njihovem normalni rasti, razvoju oziroma pridobivanju kvalitete, kar pa je zelo pomembno pri oblikovanju celostne podobe, imenovane slovensko godbeništvo.   Hvala za razumevanje in lep pozdrav, Boris Selko, predsednik ZSG                                                                 
Teme
tekmovanje razpis zsg

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

RAZPIS - 40. Tekmovanje slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji