Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
Tekmovanje RAZPIS - 40. Tekmovanje slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji Krško, 16.-17. maj 2020

RAZPIS

za

40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

 

 1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala 16.-17. maja 2020 v Krškem.

 

2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.

 

Tekmujejo lahko tiste godbe članice, ki imajo skladno s Pravili tekmovanj Zveze slovenskih godb pridobljeno pravico nastopa na 3. ali 1. težavnostni stopnji.

 

3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določbah Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.

 

4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.

Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.

Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.

Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.

Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.

Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.

Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

 

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37–39.


6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

 

Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta:

James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp

in

Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG

2.      Pod Alpami

3.      Pod Apenini

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT.

Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut.

 

Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta:

Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music

1. Shelter Island

2. The Catskills

in

Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS

ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT.

Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.


8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa.

 

Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

 

9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo     nad 90 % točk

zlata plaketa                                 nad 85 % točk

srebrna plaketa                             nad 80 % točk

bronasta plaketa                           nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                do 74,99 % točk

V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

 

Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

- za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

- za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.

 

10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.


S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.

 

11.

Prijavnina za godbe na 3. in 1. stopnji:  300,00 €.

Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

 

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.

 

13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »40. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica.

Prijavnico obvezno (!) pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

- shemo sedežnega reda godbe,

- kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).

 

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020.

15.

Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še:

- 6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

- v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico,

- seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).

 

16.

Če godba do 20. marca 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11.

Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

 

Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 15. februarja 2020. To pomeni, da po navedenem datumu ni več mogoče dostavljati manjkajoče oz. dodatne dokumentacije in bo ZSG v času do tekmovanja opravila samo vpise, izpise in prestope, za katere bo dokumentacija popolna.


NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

 

17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.

Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.

Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.

Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.

18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 27. februarja 2020 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2020« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

- v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

- seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

- shemo sedežnega reda godbe,

- kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).

Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 15. marca 2020.

Najkasneje do 20. marca 2020 mora godba poslati še:

- 6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

- v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico,

- kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

 

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji:    400,00 €
Cena tonskega posnetka:                      210,00 €

Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 20. marca 2020.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 20. marca 2020.

 

21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.

22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

info@zvezaslovenskih-godb.si

064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

 

  

Boris Selko,

predsednik ZSG

Slike članka
Zadnje objave
OBRAZEC - PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA
OBRAZCI ZA UREJANJE EVIDENCE ZSG - vpis, izpis
POSLOVNIK O DELU ZBORA ZSG
PRAVILA ZSG
POGODBA O USTANOVITVI ZSG
Najbolj obiskano
1
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
2
5. Mednarodno tekmovanje mladinskih orkestrov - 2024
3
OBRAZCI ZA UREJANJE EVIDENCE ZSG - vpis, izpis
4
POSLOVNIK O DELU ZBORA ZSG
5
PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH IN ZNAKU ZSG