RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019. Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.
Zveza slovenskih godb
Razpisi

Nedelja, 1. september 2019 ob 20:44

Odpri galerijo

KD Godba Slovenskih železnic | 39. tekmovanje slovenskih godb .

Objavljeno 26.01.2019

1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019.

Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.


2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.


Tekmovanja na Koncertni težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na koncertni težavnostni stopnji na 32. tekmovanju leta 2012 v Laškem osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2015 in 2017;

b) na koncertni težavnostni stopnji na 35. tekmovanju leta 2015 v Mariboru osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

c) na 1. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017 na koncertni težavnostni stopnji;

d) na koncertni težavnostni stopnji na 37. tekmovanju leta 2017 v Lendavi osvojile najmanj bronasto plaketo;

e) na 1. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo

Tekmovanja na 2. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:


a) na 2. težavnostni stopnji na 30. tekmovanju leta 2010 v Vidmu Dobrepolje osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2013 in 2017;

b) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2014 in 2016;

c) na 2. težavnostni stopnji na 33. tekmovanju leta 2013 v Žalcu osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

d) na 3. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2016;

e) na 3. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

f) na 3. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s pohvalo


3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.


4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.


Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.


Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.


Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.


Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.


Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.


Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.


6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:

Toshio Mashima: LES TROIS NOTES DU JAPON, Založba Bravo Music
ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Andrej Goričar: HYADES, Založba JSKD

Jani Golob: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSS

Tomaž Habe: UVERTURA 1840, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.
Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut.


Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta:


Bert Appermont: JERICHO, Založba Beriato


ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Tomaž Habe: KRAŠKA SIMFONIJA (1. stavek - Kraška vas), Edicije ZSG                                    

Igor Krivokapič: RAZPRAVA O OBČUTLJIVOSTI, Založba JSKD

Pavel Dolenc: ŠPANSKA UVERTURA ZA PIHALNI ORKESTER, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.


Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.


8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:


zlata plaketa s posebno pohvalo    nad 90 % točk

zlata plaketa                                   nad 85 % točk

srebrna plaketa                                 nad 80 % točk

bronasta plaketa                               nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                   do 74,99 % točk


Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.


Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.


Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.


Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.


Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.


11.

Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 €
Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 18. marca 2019.


13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »39. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


15.

Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).

16.

Če godba do 18. marca 2019 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.


Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 25. februarja 2018.

NASTOP NA ODPRTI STOPNJI


17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.


Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.


Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.


Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.


18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2019« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €
Cena tonskega posnetka: 210,00 €


Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.


20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 10. marca 2019.


21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

 info@zvezaslovenskih-godb.si

 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

Boris Selko,

predsednik ZSG

Dokument v prilogi:

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 4. Jun 2020 at 09:57

151 ogledov

Priporočila za izvedbo vaj godbe v času korona virusa
Objavljamo priporočila, ki sta jih pripravila JSKD in ZKDS, kako naj godbe izvedejo vaje in poskrbijo za preprečitev širjenja korona virusa ter poskrbijo za zdravje in varnost svojih članov. Povdarjamo, da gre za PRIPOROČILA, in ne za uradna navodila. Na podlagi navodil NIJZ se bodo v prihodnje ta priporočila spreminjala, zato vas vabimo, da spremljate naše objave, v katerih vas bomo o tem obveščali. Krajša različica priporočil V prilogi objavljamo tudi .pdf dokument s priporočili.

Tue, 2. Jun 2020 at 08:12

214 ogledov

Vabilo na 27. Zbor Zveze slovenskih godb
Na podlagi 18. člena Pravil ZSG sklicujem 27. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB, ki bo v soboto, 13. junija 2020, ob 10. uri v dvorani Kulturnega centra Laško (Trg svobode 6, 3270 Laško)    PROGRAM: - 9.30 – 10.00 prihod in registracija zastopnikov godb, - 10.00 začetek Zbora ZSG  Predlagam ta DNEVNI RED: 1.     Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti, 2.     Izvolitev organov Zbora: - delovno predsedstvo Zbora, - zapisnikar, - overovatelja zapisnika, 3.     Potrditev zapisnika 25. Zbora ZSG z dne 16. 3. 2019, 4.     Razrešitev in volitev novega namestnika (m/ž) Častnega razsodišča ZSG, 5.     Razprava in sprejem poročil za leto 2019*, 6.     Prestavitev izvedbe 40. tekmovanja slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji in 10. tekmovanja mladinskih godb v leto 2021, 7.     Program dela za leto 2020, 8.     Določitev članarine za leto 2020, 9.     Predlog za razglasitev himne slovenskih godb, 10.  Leto bratov Avsenik 2019 (podelitev priznanj sodelujočim), 11.  Razno.   Godbeni pozdrav! Boris Selko, predsednik   * VSA POROČILA IZ 5. TOČKE DNEVNEGA REDA SMO OBJAVILI V NOVICAH ZSG 1/2020, KI STE JIH PREJELI V ZAČETKU MARCA, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA GRADIVO PREDHODNO PREUČITE IN BO ČAS NAMENJEN RAZPRAVI!   Vabimo vas, da se Zbora udeležite v uniformi godbe, katere predstavnik boste, v ta namen pa bomo imeli tudi poseben FOTO KOTIČEK, kjer bo potekalo fotografiranje z namenom dokumentiranja raznolike in bogate oblačilne kulture slovenskih godb.   Glede na trenutno situacijo v zvezi s korona virusom bo Zbor ZSG potekal skladno z veljavnimi uredbami in priporočili NIJZ, vas pa prosimo, da se ga udeležite le v primeru, da ste zdravi in v zadnjih 14-ih dneh niste bili v stiku z okuženimi osebami.   Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo (obrazec najdete v prilogi objave), ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).  

Sat, 25. Apr 2020 at 17:49

3673 ogledov

Kako letošnjo budnico lahko izvede godba kot društvo
Pobudi Zveze slovenskih godb se je odzvala Gasilska zveza Slovenije in tako slovenskim godbam ponujamo še eno možnost za izvedbo letošnje posebne "korona budnice". Godba kot društvo se lahko obrne na prostovoljna gasilska društva v svojem okolju in v primeru pripravljenosti na sodelovanje, budnico izvede na naslednji način: - gasilsko vozilo prične svojo vožnjo s predvajanjem zvočnih posnetkov budnic v petek, 1. maja 2020 ob 6.00 izpred domačega gasilskega doma in vožnja traja nekje do 8.00 oz. po lastni presoji voznika ali po dogovoru z godbo, - voznik predvaja naloženi posnetek nagovora s koračnicami, ki je bodisi enoten in naložen s spodaj navedene spletne strani ali pa mu domača godba pripravi svojega. Predlagamo, da imajo vse koračnice enotni nagovor, ki je kot ločen prav tako dosegljiv na navedeni spletni strani. Za pripravo lastnih koračnic domači orkester kontaktira gasilsko društvo z namenom, da gasilskemu društvu čim bolj olajša izvedbo budnice. - gasilsko vozilo se po lokacijah vozi počasi (seveda v skladu s prometnimi predpisi) in po želji voznika na določenih mestih ustavi (seveda le tam, kjer je to dovoljeno), da se odigra celotna koračnica in nagovor, nato vozilo nadaljuje pot. - zgolj kot predlog, če se tako dogovorita orkester in gasilsko društvo, se lahko za gasilskim vozilo zapelje tudi vozilo z enim predstavnikom godbe iz območja, kjer se odvija budnica. Godbenik je v tem primeru oblečen v uradno uniformo orkestra. Na lokaciji, kjer se gasilsko vozilo ustavi, godbenik po želji izstopi iz vozila in pozdravi morebitne poslušalce. Pri tem ravna v skladu z navodili NIJZ ob epidemiji COVID-19 v RS. Na tej povezavi je objavljen pripravljen posnetek koračnic za izvedbo budnic skupaj z nagovorom v obliki prvomajskega voščila. Posnetek vsebuje 5 znanih koračnic s slovensko tematiko, ki ima pred pričetkom vsake od njih posnet nagovor. Posnetke koračnic lahko uporabijo vse godbe, ki na voljo nimajo svojih. Glede na to, da bodo godbe predvajale posnetke z dane povezave in svoje lastne posnetke, ki večinoma tudi niso izdani, se je ZSG z Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - IPF, k. o. dogovorila, da nadomestil za uporabo takšnih fonogramov ne bodo zaračunavali, torej niti za godbe niti za gasilska društva s takšno izvedbo budnice ne bo dodatnih stroškov. Čeprav smo v tem času narazen pa je torej tokrat priložnost za povezovanja in tako se s skupnimi močmi lahko budnica godb vseeno razlega po vsej Sloveniji.

Sat, 25. Apr 2020 at 17:08

2044 ogledov

Kako letošnjo budnico lahko izvede godbenik kot posameznik
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, RTV Slovenija in Zveza slovenskih godb vse slovenske glasbenike, godbenike in ljubitelje godbeništva vabimo, da tudi v letošnjem letu za prvomajsko budnico skupaj 'popihamo' na ljudska srca. Slovenci imamo glasbo v krvi in godbenikov je po okvirnih ocenah kar preko deset tisoč. Vedno, kadar je v preteklosti igrala godba, so ljudje odpirali okna ali hiteli ven gledat in poslušat. Posebno mesto med godbenimi nastopi ima še vedno sodelovanje ob praznovanjih največjega delavskega praznika, 1. maja, ko številne godbe po Sloveniji že ob svitu praznika izpeljejo po svojih krajih pozdravno igranje koračnic in prebudijo prebivalce. Želimo, da bo tudi letošnja budnica ohranila tradicijo slovenskega godbeništva, a tokrat na drugačen način. Budnico bomo tako v petek, 1. maja 2020, izpeljali z Valom 202, programi Radia Slovenija ter programi Televizije Slovenija, kjer se bo vrtela godbena glasba. Godbeniki bomo takrat sočasno s svojih oken, balkonov in dvorišč s svojim igranjem ter predvajanjem posnetka poskrbeli, da se glasba sliši po okolici. Tako bomo dali vedeti sebi in poslušalstvu, da smo kljub karanteni vseeno aktivni. Budnico bomo soustvarjali skupaj z Valom 202 in vsemi vami, in sicer na naslednji način: - Ob 5.00 na Prvem programu Radia Slovenija poslušajte nagovor predsednika Zveze slovenskih godb, Borisa Selka, vsem godbenikom v pozdrav. - Pripravite svoj inštrument ter note (Drago Lorbek: Slovenci, Mojmie Sepe, prir. Mitja Dragolič: Zemlja Pleše in Vinko Štrucl: Zlatorog) - Ob 5.55 prižgite radio ter ga nastavite na frekvenco VAL 202, saj bomo vsi ob 6.00 imeli možnost prisluhniti godbam/pihalnim orkestrom. - Odprite okna, balkone, vrata in glasnost na radijskih sprejemnikih nastavite na močnejšo jakost. - Ob 6.00 vzemite inštrument in preko oken, z balkonov ali na dvoriščih igrajte skupaj z radijskim sprejemnikom. - Na povezavah pri naslovih skladb imate notne materiale za izvajanja – tempo koračnice pa bo kot je spodnjih posnetkih: Papirniški pihalni orkester Vevče - Drago Lorbek: Slovenci - povezava do posnetka Godba Cerknica - Mojmir Sepe, prir. Mitja Dragolič: Zemlja pleše - povezava do posnetka Če imate možnost, predlagamo, da vašo izvedbo budnice tudi posnamete.     Da bomo v godbeni glasbi lahko uživali tudi kasneje, se v program praznovanja vključuje tudi Televizija Slovenija, zato: - ob 6.40 prižgite televizijski sprejemnik in ga nastavite na TVS 1, saj se bosta tam zavrteli dve skladbi posneti na Musici creativi 2015: Tomaž Habe: Popotnik – naredite si odmor in uživajte v glasbi, skupaj s sosedi - le kliknite na to povezavo (6.50) - in za zaključek jutranjega dela budnice 2020 lahko vsi zopet vzemite v roke inštrumente, saj bomo budnico zaključili z koračnico Vinka Štrucla: Zlatorog Pihalni orkester Musica creativa 2015 Vinko Štrucl: Zlatorog - tokrat kliknite na to povezavo Naj še enkrat spomnimo, da na povezavah naslovov skladb najdete notne materiale za izvajanja, tempo koračnic pa bo kot je na posnetkih. Godbene pozdrave Slovencem bomo zaključili v oddaji Slovenski pozdrav na RTV Slovenija, TVS 1 od 20:00 – 22:00 . V oddaji bomo prisluhnili posnetkom iz karantene, ki so jih naredili: Policijski orkester, Laška pihalna godba, Godba Medvode, Pihalni orkester Železarjev Ravne, Mestni pihalni orkester Kranj, Godba Cerknica in Papirniški pihalni orkester Vevče Ker bi radi informacijo o budnici 2020 delili naprej preko medijev, prosimo za dovoljenja in uporabo posnetkov za nadaljnjo distribucijo. Vse posnetke, ki jih boste med sočasnim izvajanjem z radijskim in/ali televizijskim sprejemnikom napravili in ste jih pripravljeni deliti z ostalimi, pošljite preko wetransferja na e-pošto instrumentalna.jskd@gmail.com. Verjamemo, da bo taka obeležitev prvomajske budnice nekaj posebnega, ne glede na to, ali boste slišali godbo domačega kraja ali godbo, ki ste jo slišali prvič in bo tako vsem ostala v spominu.   Vsem želimo aktivno prvomajsko budnico 2020!

Wed, 15. Apr 2020 at 12:06

2192 ogledov

Kakšna bo letos prvomajska budnica?
Bliža se 1. maj in mnoge, če ne kar vse slovenske godbe se ta čas sprašujejo, kako bo z izvedbo tradicionalnih budnic? Za številne je to eden najlepših nastopov v letu, na katerem se ustvarjajo številni lepi spomini. Skladno z ukrepi in navodili na državni ravni letos takšnih prvomajskih budnic, kakršnih smo bili vajeni do sedaj, zagotovo ne bo. Godbeniki, upoštevajte vsa pravila in uredbe, bodite odgovorni in zgledni predstavniki družbe še naprej, kot na dlani pa se ponujajo druge poti, kjer lahko zaživi kreativnost v vseh svojih zvokih. Nekatere godbe bodo budnico izvajale s posnetki na svojih družabnih omrežjih, spet druge bodo glasbo predvajale prek ozvočenja, tretje se morda dogovorijo z gasilci, da bo njihovo vozilo obšlo vse kraje in predvajalo posnetke koračnic ... Bodite izvirni in nas o vaši izvedbi obvestite s fotografijo, posnetkom in kratkim opisom na naš e-naslov info@zvezaslovenskih-godb.si, mi pa bomo novico delili tudi z drugimi godbeniki.

Fri, 10. Apr 2020 at 16:08

2643 ogledov

RAZPIS - Musica creativa 2020
RAZPIS MUSICA CREATIVA 2020 40. tradicionalni poletni godbeni tabor Zveze slovenskih godb Izola, 16.–22. avgust 2020 1. rok za oddajo prijave: 20. junij 2020 – promocijska članarina 2. rok za oddajo prijave: 20. julij 2020 – redna članarina V letošnjem letu se bodo mlade godbenice in godbeniki na poletnem taboru srečali že štiridesetič. V vsem tem času so organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. Tudi letos bosta delovala dva orkestra, kjer bosta dirigenta ob pomoči vrhunskih in uveljavljenih mentorjev za posamezne sekcije z mladimi godbeniki na visoki strokovni ravni pripravila zahteven, a nedvomno privlačen koncertni program. Musica creativa je gotovo neprecenljiva izkušnja in svojevrsten izziv, hkrati pa tudi prijeten poletni utrinek, poln spremljevalnega programa in kvalitetne glasbe. ORKESTRA:   PIHALNI ORKESTER MUSICA CREATIVA klik na posnetek Udeleženec mora za članstvo v orkestru izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev: - sposobnost igranja skladb za pihalne orkestre težavnostnih stopenj 1-2 - starost 9-13 let - ni še član godbe oz. pihalnega orkestra Vaje potekajo dopoldne in popoldne.   SLOVENSKI MLADINSKI PIHALNI ORKESTER klik na posnetek Udeleženec mora za članstvo v orkestru izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev: - sposobnost igranja skladb za pihalne orkestre težavnostnih stopenj 4-6 - starost 13-99 let - je član godbe oz. pihalnega orkestra Vaje potekajo dopoldne in popoldne.   PRIJAVA IN ČLANARINA: Prijava je možna le prek e-prijavnice, ki jo najdete na tej povezavi: klik na e-prijavnico Pred prijavo se obvezno dogovorite oz. odločite o plačniku članarine v orkestru in plačniku bivanja (predhodno si zagotovite tudi vse potrebne podatke, ki so nujni za vnos v prijavo) – naknadna sprememba ni mogoča! Učenci glasbenih šol, ki niso članice ZSG, za uveljavitev nižje cene v prijavo obvezno pripnite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo v .pdf ali .jpg obliki. Naknadno pošiljanje ni mogoče in se boste tabora lahko udeležili le po ceni za nečlane.   Za člane ZSG Članarina za prijave do 20. 6. 2020 znaša 150,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2020 znaša 190,00 € na osebo. Za člane ZSG se štejejo tisti, ki so včlanjeni v matično godbo ali so učenci glasbene šole, ki je članica ZSG, in ki so vpisani v register ZSG ter katerih matična godba ali glasbena šola članica ima do ZSG poravnane vse obveznosti. Vpis mora biti opravljen do dneva oddaje prijave na tabor. V nasprotnem primeru se zaračuna cena za nečlane.   Za nečlane ZSG Članarina za prijave do 20. 6. 2020 znaša 190,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2020 znaša 230,00 € na osebo.   Za učence glasbenih šol, ki niso članice ZSG Članarina za prijave do 20. 6. 2020 znaša 180,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2020 znaša 200,00 € na osebo.   Pogoj je predložitev potrdila o vpisu v glasbeno šolo, ki ga je potrebno pripeti v .jpg ali .pdf obliki. ____________________________________________________________   Po plačilu članarine oziroma najkasneje po izteku drugega prijavnega roka boste udeleženci po e-pošti prejeli podrobnejši program tabora z okvirnim urnikom aktivnosti ter notni material.   BIVANJE (prenočišče in prehrana): Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem domu SŠ Izola, kjer so na voljo tudi trije obroki na dan. Polni penzion za člane Musice creative znaša 32,00 € na dan in plačilo turistične takse. Če želite bivati v domu, to ustrezno označite na prijavnici in v ZSG bomo v primeru pravočasne prijave oz. do zasedbe mest (!) poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoča. V primeru odjave zaračunamo stroške rezervacije bivanja v višini 50,00 €!   PLAČILO ČLANARINE IN BIVANJA Po prijavi oz. najkasneje po zaključku določenega prijavnega roka boste na naslov plačnika prejeli račun za plačilo članarine v orkestru.   Za prijavljene do 20. 6. 2020 je rok plačila članarine 30. 6. 2020. Za prijavljene do 20. 7. 2020 je rok plačila članarine 30. 7. 2020.   Članarina se v primeru odjave vrne le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Opozorilo: V primeru nepravočasnega plačila članarine ZSG ne jamči več za možnost sodelovanja v želenem pihalnem orkestru, niti za organizacijo bivanja ter prehrane. Udeleženci bodo morali v tem primeru za bivanje in prehrano poskrbeti sami.   Stroške bivanja bo možno plačati na recepciji dijaškega doma ob začetku bivanja. V primeru, ko bivanje plača društvo, podjetje ipd. je potrebno dijaškemu domu poslati naročilnico najkasneje en teden pred začetkom bivanja na naslov:  Dijaški dom Srednje šole IzolaUlica Prekomorskih brigad 76310 Izola+386 (0)5 66 21 720   DODATNE INFORMACIJE: Alenika Žnidaršič 064 185 219 e-pošta: info@zvezaslovenskih-godb.si      Vse informacije in prijavnica v elektronski obliki so dostopni tudi na naslednjih povezavah: Facebook profil Zveza slovenskih godb - ZSG Facebook profil Musica creativa www.musicacreativa.si www.zsg.si www.jskd.si Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  
Teme
razpisi

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI