Članek

Razpisi

RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI

Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019. Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.

Objavljeno Sep 01, 2019

Objavljeno 26.01.2019

1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019.

Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.


2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.


Tekmovanja na Koncertni težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na koncertni težavnostni stopnji na 32. tekmovanju leta 2012 v Laškem osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2015 in 2017;

b) na koncertni težavnostni stopnji na 35. tekmovanju leta 2015 v Mariboru osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

c) na 1. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017 na koncertni težavnostni stopnji;

d) na koncertni težavnostni stopnji na 37. tekmovanju leta 2017 v Lendavi osvojile najmanj bronasto plaketo;

e) na 1. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo

Tekmovanja na 2. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:


a) na 2. težavnostni stopnji na 30. tekmovanju leta 2010 v Vidmu Dobrepolje osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2013 in 2017;

b) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2014 in 2016;

c) na 2. težavnostni stopnji na 33. tekmovanju leta 2013 v Žalcu osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

d) na 3. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2016;

e) na 3. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

f) na 3. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s pohvalo


3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.


4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.


Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.


Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.


Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.


Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.


Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.


Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.


6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:

Toshio Mashima: LES TROIS NOTES DU JAPON, Založba Bravo Music
ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Andrej Goričar: HYADES, Založba JSKD

Jani Golob: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSS

Tomaž Habe: UVERTURA 1840, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.
Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut.


Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta:


Bert Appermont: JERICHO, Založba Beriato


ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Tomaž Habe: KRAŠKA SIMFONIJA (1. stavek - Kraška vas), Edicije ZSG                                    

Igor Krivokapič: RAZPRAVA O OBČUTLJIVOSTI, Založba JSKD

Pavel Dolenc: ŠPANSKA UVERTURA ZA PIHALNI ORKESTER, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.


Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.


8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:


zlata plaketa s posebno pohvalo    nad 90 % točk

zlata plaketa                                   nad 85 % točk

srebrna plaketa                                 nad 80 % točk

bronasta plaketa                               nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                   do 74,99 % točk


Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.


Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.


Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.


Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.


Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.


11.

Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 €
Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 18. marca 2019.


13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »39. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


15.

Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).

16.

Če godba do 18. marca 2019 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.


Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 25. februarja 2018.

NASTOP NA ODPRTI STOPNJI


17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.


Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.


Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.


Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.


18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2019« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €
Cena tonskega posnetka: 210,00 €


Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.


20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 10. marca 2019.


21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

 info@zvezaslovenskih-godb.si

 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

Boris Selko,

predsednik ZSG

Dokument v prilogi: