RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019. Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.
Zveza slovenskih godb
Razpisi

Nedelja, 1. september 2019 ob 20:44

Odpri galerijo

KD Godba Slovenskih železnic | 39. tekmovanje slovenskih godb .

Objavljeno 26.01.2019

1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019.

Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.


2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.


Tekmovanja na Koncertni težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na koncertni težavnostni stopnji na 32. tekmovanju leta 2012 v Laškem osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2015 in 2017;

b) na koncertni težavnostni stopnji na 35. tekmovanju leta 2015 v Mariboru osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

c) na 1. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017 na koncertni težavnostni stopnji;

d) na koncertni težavnostni stopnji na 37. tekmovanju leta 2017 v Lendavi osvojile najmanj bronasto plaketo;

e) na 1. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo

Tekmovanja na 2. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:


a) na 2. težavnostni stopnji na 30. tekmovanju leta 2010 v Vidmu Dobrepolje osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2013 in 2017;

b) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2014 in 2016;

c) na 2. težavnostni stopnji na 33. tekmovanju leta 2013 v Žalcu osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

d) na 3. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2016;

e) na 3. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

f) na 3. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s pohvalo


3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.


4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.


Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.


Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.


Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.


Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.


Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.


Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.


6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:

Toshio Mashima: LES TROIS NOTES DU JAPON, Založba Bravo Music
ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Andrej Goričar: HYADES, Založba JSKD

Jani Golob: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSS

Tomaž Habe: UVERTURA 1840, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.
Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut.


Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta:


Bert Appermont: JERICHO, Založba Beriato


ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Tomaž Habe: KRAŠKA SIMFONIJA (1. stavek - Kraška vas), Edicije ZSG                                    

Igor Krivokapič: RAZPRAVA O OBČUTLJIVOSTI, Založba JSKD

Pavel Dolenc: ŠPANSKA UVERTURA ZA PIHALNI ORKESTER, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.


Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.


8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:


zlata plaketa s posebno pohvalo    nad 90 % točk

zlata plaketa                                   nad 85 % točk

srebrna plaketa                                 nad 80 % točk

bronasta plaketa                               nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                   do 74,99 % točk


Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.


Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.


Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.


Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.


Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.


11.

Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 €
Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 18. marca 2019.


13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »39. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


15.

Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).

16.

Če godba do 18. marca 2019 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.


Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 25. februarja 2018.

NASTOP NA ODPRTI STOPNJI


17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.


Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.


Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.


Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.


18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2019« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €
Cena tonskega posnetka: 210,00 €


Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.


20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 10. marca 2019.


21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

 info@zvezaslovenskih-godb.si

 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

Boris Selko,

predsednik ZSG

Dokument v prilogi:

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 14. Jul 2020 at 10:30

4719 ogledov

RAZPIS - 1. Zbor slovenskih predvodnikov
RAZPIS I. ZBOR SLOVENSKIH PREDVODNIKOV IN PREDVODNIC  Laško, 9.-11. oktober 2020 Rok za e-prijavo: 28. september 2020 Namen zbora je pospeševanje napredka slovenskih godb in mažoretnih skupin na področju protokolarne, paradne in figurativne dejavnosti. Dogodek je prvenstveno namenjen izobraževanju predvodnikov in predvodnic, ki želijo svoje znanje utrditi, nadgraditi, dobiti nove ideje in motivacijo. Predavatelji Komisije za korakanje in figurativo ZSG in MZS bodo s člani Laške pihalne godbe poskrbeli za kvalitetno delo in prijetno vzdušje, ki mu bo sledila izmenjava informacij.   V okviru 1. Zbora slovenskih predvodnikov bodo izpeljani tako seminar za predvodnike, kot tudi številna predavanja in razprave na temo slovenskega predvodništva in njegovega mesta v svetu.    Na zboru bomo veseli tudi predsednikov in drugih predstavnikov društev, ki jih ta dejavnost zanima.    Seminar za predvodnike bo potekal od petka, 9. 10. 2020, s pričetkom ob 17.00, do nedelje, 11. 10. 2020, popoldne.   Zbor slovenskih predvodnikov s predavanji, prikazi in razpravami pa od sobote, 10. 10. 2020, do nedelje, 11. 10. 2020, popoldne.   TEMATIKE PREDAVANJ - Osnove predvodništva - Metode treninga angleškega in ameriškega obrata ter pahljača ovinka - Načrtovanje in vodenje vaj - Metode treninga holandskega ovinka - Delo s predvodniško palico - Predstavitev tekmovanja v korakanju 2019 - Najava tekmovanja v korakanju 2021 - Uporaba moderne tehnologije na vajah iz korakanja - Predstavitev predvodniškega sistema Orkestra Slovenske vojske - Predstavitev Policijskega orkestra kot uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije - Vrste nastopov za potrebe državnega protokola - Priprave orkestra in komornih skupin ter izvedba protokolarnega dogodka - Predstavitev predvodniškega sistema Laške pihalne godbe - Razvoj show programa   PREDAVATELJI Za strokovno vodenje seminarja smo povabili člane in goste Komisije za korakanje in figurativo ZSG: Roman Grabner, akademski glasbenik trobentar, vodja Policijskega orkestra, ceremonialni dirigent Policijskega orkestra kot protokolarnega orkestra Republike Slovenije, dirigent in predvodnik Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka, soavtor priročnika Slovenski predvodnik. Ervin Hartman je avtor prvega slovenskega priročnika Slovenski predvodnik. Bil je predsednik in predvodnik ZSG ter dirigent in predvodnik KUD Pošta Maribor, s katerimi je na področju godbeništva v gibanju dosegel številne uspehe ter skrbel za dejavnost v Sloveniji. Ivan Medved je študiral saksofon in oboo. Bil je predvodnik Orkestra slovenske policije, dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe in Vaške godbe Vrh nad Laškim ter predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa sodeluje tudi na različnih seminarjih ZSG. Gregor Vidmar, klarinetist, predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Litostroj ter predvodnik  Orkestra Slovenske vojske, s katerimi je nastopil na številnih paradah in showih po EU. Mihael Dergan, aktualni predsednik Komisije za korakanje in figurativo ZSG. Bil je predvodnik in vodja bobnarske skupine Laške pihalne godbe. Je avtor štirih samostojnih show točk, kreator predvodniškega sistema za godbe s spremljevalnimi skupinami. Kot predvodnik je sodeloval na Rdečem trgu v Moskvi, na največjem festivalu vojaških orkestrov. Sabina Seme, predsednica strokovnega odbora za korakanje v okviru Mažoretne zveze Slovenije. Je članica Mažoret Laško že več kot 25 let, včasih kot plesalka, kasneje trenerka in sedaj vodja mažoretne sekcije znotraj KD Laška pihalna godba. Je soavtorica treh show točk in nacionalna MZS sodnica 2. stopnje.   KOTIZACIJA ZA SEMINAR in ZBOR PREDVODNIKOV Kotizacija za seminar (9.-11. 10. 2020 – 3 dni), ki vsebuje teoretično in praktično delo, udeležbo na predavanjih ter v razpravah in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 50,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 80,00 € (z DDV) na osebo.   Kotizacija za udeležbo na Zboru predvodnikov (10.-11. 10. 2020 – 2 dni), ki vsebuje udeležbo na predavanjih ter v razpravah, praktično delo in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 35,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 65,00 € (z DDV) na osebo.   Ob udeležbi dveh predvodnikov iz iste godbe nudimo 10 % popust na ceno obeh kotizacij.   Po oddani prijavi boste prejeli predračun za plačilo, ki mora biti poravnan do začetka seminarja ter navodila in urnike zbora predvodnikov.   Vsak izmed udeležencev prejme potrdilo o opravljenem seminarju.   NOČITVE Organizator udeležencem, ki želijo prenočevati, lahko rezervira prenočišča v Laškem. V kolikor bi želeli prenočevati, to izpolnite v prijavnici. Kraj prenočevanja in cene (strošek nočitve ni vštet v kotizaciji!) vam bomo posredovali po prijavi. PRIJAVA  Prijavo preko spletnega obrazca izpolnite do 28. septembra 2020. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD - Laško, (03) 734 20 43, oi.lasko@jskd.si ali JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si     Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Thu, 18. Jun 2020 at 12:34

4970 ogledov

O 27. Zboru ZSG v prispevku MMC TV Laško
Z dovoljenjem Špele Juhart in MMC TV Laško v celoti objavljamo prispevek o 27. Zboru ZSG, ki je v soboto, 13. junija 2020, potekal v Laškem. Glasba je višje razodetje, kot vsa modrost in filozofija, je dejal Beethoven. Če le temu dodaš še druženje, pripadnost in lepo izvezene uniforme, ki jih nosijo dobrovoljni in dobromisleči ljudje, dobiš godbo. Le to je pri nas v slovenskem prostoru, še posebej pa v Laškem izjemno razvito, saj se bohotimo kot kraj z največ godbami na prebivalca. V soboto pa je v Laškem potekal 27. Zbor Zveze slovenskih godb, ki ga je tokrat pospremil eden prvih pokoronskih nastopov združenih godbenikov, hkrati pa je dogodek potekal v sklopu tedna ljubiteljske kulture. Letošnje dogodke je namreč močno oklestila kriza pod imenom korona virus, ki se bo v prostoru slovenskega godbeništva poznala še kar nekaj časa. Rdeča nit tedna ljubiteljske kulture je bila torej inštrumentalna dejavnost. Zanimalo nas je, kako je letos potekal teden ljubiteljske kulture, ki je navadno v Laškem zapolnjen s pestrim dogajanjem. V godbeništvu pa v zadnjih letih narašča trend korakanja in Show programa, ki pa je v zadnjem desetletju močno usahnil. Kakšni so plani za prihodnost korakanja in predvodništva, nam je pojasnil predsednik komisije za korakanje in figurativno, Mihael Dergan. Na samem zboru so med drugim določili himno slovenskih godb. To je postala skladba Bojana Adamiča, Tratata, naj igra naša muzika. Hkrati so poudarili, da bo potrebno stopiti skupaj in združiti moči, saj za kulturo prihajajo težji časi, ki pa bodo s finančne plati oklestili tudi godbeništvo. Kakšni so plani za naprej, je pojasnil predsednik ZSG, Boris Selko. O planih za prihodnost pa smo se pozanimali tudi pri domačih Laški pihalni godbi, ki je do sedaj v prostoru slovenskega gobeništva pustila močan pečat. Godbeništvo nosiš v srcu in biti del tovrstne zasedbe predstavlja neprecenljiv ponos. Pomembno je, da se zavemo, da nas le to spremlja od zibelke do groba, pestri naš vsakdanjik in nam s svojimi melodijami z ramen marsikaj odnese breme. In če so godbeniki tisti, ki nas razveseljujejo že več kot 350 let, se poraja vprašanje, ali smo v času krize morda ravno mi tisti, ki jim bomo vlili upanja in jih podprli pri njihovem koraku. Hej korenjak, zdaj le v korak, naprej, naprej tratata! Špela Juhart Avdio in video posnetke za podlago je MMC TV Laško uporabil z dovoljenjem iz arhiva Laške pihalne godbe in si do njih ne pridružuje nobenih pravic. Celotno fotogalerijo si lahko ogledate na Facebook profilu Zveze slovenskih godb. Avtor vseh fotografij je Andrej Šauperl.

Thu, 4. Jun 2020 at 09:57

6045 ogledov

Priporočila za izvedbo vaj godbe v času korona virusa
Posodobitev besedila objave 23. septembra 2020: V zadnjem času se glede na poslabšano epidemiološko sliko na ZSG po dodatna navodila obrača večje število godb članic, ki jih zanima, kako - če sploh - naj izvajajo vaje. Po objavah forografij godb na družbenih omrežjih tudi na ZSG opažamo, da v praksi nekatere godbe ne upoštevajo navodil in priporočil. Pozivamo vas, da vaje godbe izvajate samo v primeru, ko lahko zadostite vsem spodaj navedenim priporočilom in hkrati vse našteto upoštevate tudi v času odmorov in po zaključeni vaji (druženje). Novost, ki je nastala od začetka junija, ko smo priporočila objavili, je, da je potrebno upoštevati omejitev števila prisotnih ljudi (do 50) in za vsako vajo ustvariti seznam prisotnih. Navodila najdete na koncu te objave. Da bi godbeništvo živelo in delovalo, vam predlagamo, da vaje organizirate le za posamične sekcije ali oblikujete manjše sestave (npr. trobilni ansambli, orkestri flavt, kvarteti ali orkestri klarinetov) in tako hkrati zadostite omejitvam ter nadaljujete z izvajanjem godbene dejavnosti. Ostanite zdravi! _____________________________________________________ Besedilo, objavljeno 4. junija 2020: Objavljamo priporočila, ki sta jih pripravila JSKD in ZKDS, kako naj godbe izvedejo vaje in poskrbijo za preprečitev širjenja korona virusa ter poskrbijo za zdravje in varnost svojih članov. Povdarjamo, da gre za PRIPOROČILA, in ne za uradna navodila. Na podlagi navodil NIJZ se bodo v prihodnje ta priporočila spreminjala, zato vas vabimo, da spremljate naše objave, v katerih vas bomo o tem obveščali. Krajša različica priporočil DODATNO NAVODILO z obveznim upoštevanjem (Vir: NIJZ): 23. september 2020 Kaj je dovoljeno in kaj prepovedanoZačasno je prepovedano zbiranje ljudi: - če se zbira več kot 10 ljudi,- če je zbiranje prepovedano z drugimi vladnimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),- ne glede na število ljudi, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).   Izjemoma je zbiranje dovoljeno: - če se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ,- od 10 do največ 50 ljudi, sklicatelj pa mora obvezno voditi seznam prisotnih ljudi ter zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila NIJZ.   Seznam mora vsebovati naslednje podatke: - ime in priimek udeležencev, - naslov stalnega prebivališča, - kontaktna telefonska številka, - kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor), - čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči. V prilogi objavljamo tudi .pdf dokument s priporočili.

Tue, 2. Jun 2020 at 08:12

5749 ogledov

Vabilo na 27. Zbor Zveze slovenskih godb
Na podlagi 18. člena Pravil ZSG sklicujem 27. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB, ki bo v soboto, 13. junija 2020, ob 10. uri v dvorani Kulturnega centra Laško (Trg svobode 6, 3270 Laško)    PROGRAM: - 9.30 – 10.00 prihod in registracija zastopnikov godb, - 10.00 začetek Zbora ZSG  Predlagam ta DNEVNI RED: 1.     Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepčnosti, 2.     Izvolitev organov Zbora: - delovno predsedstvo Zbora, - zapisnikar, - overovatelja zapisnika, 3.     Potrditev zapisnika 25. Zbora ZSG z dne 16. 3. 2019, 4.     Razrešitev in volitev novega namestnika (m/ž) Častnega razsodišča ZSG, 5.     Razprava in sprejem poročil za leto 2019*, 6.     Prestavitev izvedbe 40. tekmovanja slovenskih godb na 3. in 1. težavnostni stopnji in 10. tekmovanja mladinskih godb v leto 2021, 7.     Program dela za leto 2020, 8.     Določitev članarine za leto 2020, 9.     Predlog za razglasitev himne slovenskih godb, 10.  Leto bratov Avsenik 2019 (podelitev priznanj sodelujočim), 11.  Razno.   Godbeni pozdrav! Boris Selko, predsednik   * VSA POROČILA IZ 5. TOČKE DNEVNEGA REDA SMO OBJAVILI V NOVICAH ZSG 1/2020, KI STE JIH PREJELI V ZAČETKU MARCA, ZATO VAS NAPROŠAMO, DA GRADIVO PREDHODNO PREUČITE IN BO ČAS NAMENJEN RAZPRAVI!   Vabimo vas, da se Zbora udeležite v uniformi godbe, katere predstavnik boste, v ta namen pa bomo imeli tudi poseben FOTO KOTIČEK, kjer bo potekalo fotografiranje z namenom dokumentiranja raznolike in bogate oblačilne kulture slovenskih godb.   Glede na trenutno situacijo v zvezi s korona virusom bo Zbor ZSG potekal skladno z veljavnimi uredbami in priporočili NIJZ, vas pa prosimo, da se ga udeležite le v primeru, da ste zdravi in v zadnjih 14-ih dneh niste bili v stiku z okuženimi osebami.   Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG OBVEZNO potrebujejo potrjeno pooblastilo (obrazec najdete v prilogi objave), ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).  

Sat, 25. Apr 2020 at 17:49

9386 ogledov

Kako letošnjo budnico lahko izvede godba kot društvo
Pobudi Zveze slovenskih godb se je odzvala Gasilska zveza Slovenije in tako slovenskim godbam ponujamo še eno možnost za izvedbo letošnje posebne "korona budnice". Godba kot društvo se lahko obrne na prostovoljna gasilska društva v svojem okolju in v primeru pripravljenosti na sodelovanje, budnico izvede na naslednji način: - gasilsko vozilo prične svojo vožnjo s predvajanjem zvočnih posnetkov budnic v petek, 1. maja 2020 ob 6.00 izpred domačega gasilskega doma in vožnja traja nekje do 8.00 oz. po lastni presoji voznika ali po dogovoru z godbo, - voznik predvaja naloženi posnetek nagovora s koračnicami, ki je bodisi enoten in naložen s spodaj navedene spletne strani ali pa mu domača godba pripravi svojega. Predlagamo, da imajo vse koračnice enotni nagovor, ki je kot ločen prav tako dosegljiv na navedeni spletni strani. Za pripravo lastnih koračnic domači orkester kontaktira gasilsko društvo z namenom, da gasilskemu društvu čim bolj olajša izvedbo budnice. - gasilsko vozilo se po lokacijah vozi počasi (seveda v skladu s prometnimi predpisi) in po želji voznika na določenih mestih ustavi (seveda le tam, kjer je to dovoljeno), da se odigra celotna koračnica in nagovor, nato vozilo nadaljuje pot. - zgolj kot predlog, če se tako dogovorita orkester in gasilsko društvo, se lahko za gasilskim vozilo zapelje tudi vozilo z enim predstavnikom godbe iz območja, kjer se odvija budnica. Godbenik je v tem primeru oblečen v uradno uniformo orkestra. Na lokaciji, kjer se gasilsko vozilo ustavi, godbenik po želji izstopi iz vozila in pozdravi morebitne poslušalce. Pri tem ravna v skladu z navodili NIJZ ob epidemiji COVID-19 v RS. Na tej povezavi je objavljen pripravljen posnetek koračnic za izvedbo budnic skupaj z nagovorom v obliki prvomajskega voščila. Posnetek vsebuje 5 znanih koračnic s slovensko tematiko, ki ima pred pričetkom vsake od njih posnet nagovor. Posnetke koračnic lahko uporabijo vse godbe, ki na voljo nimajo svojih. Glede na to, da bodo godbe predvajale posnetke z dane povezave in svoje lastne posnetke, ki večinoma tudi niso izdani, se je ZSG z Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - IPF, k. o. dogovorila, da nadomestil za uporabo takšnih fonogramov ne bodo zaračunavali, torej niti za godbe niti za gasilska društva s takšno izvedbo budnice ne bo dodatnih stroškov. Čeprav smo v tem času narazen pa je torej tokrat priložnost za povezovanja in tako se s skupnimi močmi lahko budnica godb vseeno razlega po vsej Sloveniji.

Sat, 25. Apr 2020 at 17:08

7556 ogledov

Kako letošnjo budnico lahko izvede godbenik kot posameznik
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, RTV Slovenija in Zveza slovenskih godb vse slovenske glasbenike, godbenike in ljubitelje godbeništva vabimo, da tudi v letošnjem letu za prvomajsko budnico skupaj 'popihamo' na ljudska srca. Slovenci imamo glasbo v krvi in godbenikov je po okvirnih ocenah kar preko deset tisoč. Vedno, kadar je v preteklosti igrala godba, so ljudje odpirali okna ali hiteli ven gledat in poslušat. Posebno mesto med godbenimi nastopi ima še vedno sodelovanje ob praznovanjih največjega delavskega praznika, 1. maja, ko številne godbe po Sloveniji že ob svitu praznika izpeljejo po svojih krajih pozdravno igranje koračnic in prebudijo prebivalce. Želimo, da bo tudi letošnja budnica ohranila tradicijo slovenskega godbeništva, a tokrat na drugačen način. Budnico bomo tako v petek, 1. maja 2020, izpeljali z Valom 202, programi Radia Slovenija ter programi Televizije Slovenija, kjer se bo vrtela godbena glasba. Godbeniki bomo takrat sočasno s svojih oken, balkonov in dvorišč s svojim igranjem ter predvajanjem posnetka poskrbeli, da se glasba sliši po okolici. Tako bomo dali vedeti sebi in poslušalstvu, da smo kljub karanteni vseeno aktivni. Budnico bomo soustvarjali skupaj z Valom 202 in vsemi vami, in sicer na naslednji način: - Ob 5.00 na Prvem programu Radia Slovenija poslušajte nagovor predsednika Zveze slovenskih godb, Borisa Selka, vsem godbenikom v pozdrav. - Pripravite svoj inštrument ter note (Drago Lorbek: Slovenci, Mojmie Sepe, prir. Mitja Dragolič: Zemlja Pleše in Vinko Štrucl: Zlatorog) - Ob 5.55 prižgite radio ter ga nastavite na frekvenco VAL 202, saj bomo vsi ob 6.00 imeli možnost prisluhniti godbam/pihalnim orkestrom. - Odprite okna, balkone, vrata in glasnost na radijskih sprejemnikih nastavite na močnejšo jakost. - Ob 6.00 vzemite inštrument in preko oken, z balkonov ali na dvoriščih igrajte skupaj z radijskim sprejemnikom. - Na povezavah pri naslovih skladb imate notne materiale za izvajanja – tempo koračnice pa bo kot je spodnjih posnetkih: Papirniški pihalni orkester Vevče - Drago Lorbek: Slovenci - povezava do posnetka Godba Cerknica - Mojmir Sepe, prir. Mitja Dragolič: Zemlja pleše - povezava do posnetka Če imate možnost, predlagamo, da vašo izvedbo budnice tudi posnamete.     Da bomo v godbeni glasbi lahko uživali tudi kasneje, se v program praznovanja vključuje tudi Televizija Slovenija, zato: - ob 6.40 prižgite televizijski sprejemnik in ga nastavite na TVS 1, saj se bosta tam zavrteli dve skladbi posneti na Musici creativi 2015: Tomaž Habe: Popotnik – naredite si odmor in uživajte v glasbi, skupaj s sosedi - le kliknite na to povezavo (6.50) - in za zaključek jutranjega dela budnice 2020 lahko vsi zopet vzemite v roke inštrumente, saj bomo budnico zaključili z koračnico Vinka Štrucla: Zlatorog Pihalni orkester Musica creativa 2015 Vinko Štrucl: Zlatorog - tokrat kliknite na to povezavo Naj še enkrat spomnimo, da na povezavah naslovov skladb najdete notne materiale za izvajanja, tempo koračnic pa bo kot je na posnetkih. Godbene pozdrave Slovencem bomo zaključili v oddaji Slovenski pozdrav na RTV Slovenija, TVS 1 od 20:00 – 22:00 . V oddaji bomo prisluhnili posnetkom iz karantene, ki so jih naredili: Policijski orkester, Laška pihalna godba, Godba Medvode, Pihalni orkester Železarjev Ravne, Mestni pihalni orkester Kranj, Godba Cerknica in Papirniški pihalni orkester Vevče Ker bi radi informacijo o budnici 2020 delili naprej preko medijev, prosimo za dovoljenja in uporabo posnetkov za nadaljnjo distribucijo. Vse posnetke, ki jih boste med sočasnim izvajanjem z radijskim in/ali televizijskim sprejemnikom napravili in ste jih pripravljeni deliti z ostalimi, pošljite preko wetransferja na e-pošto instrumentalna.jskd@gmail.com. Verjamemo, da bo taka obeležitev prvomajske budnice nekaj posebnega, ne glede na to, ali boste slišali godbo domačega kraja ali godbo, ki ste jo slišali prvič in bo tako vsem ostala v spominu.   Vsem želimo aktivno prvomajsko budnico 2020!
Teme
razpisi

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI