Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
RAZPIS ZA KANDIDATURO ORGANIZACIJE 36. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB IN 6. TEKMOVANJA MLADINSKIH GODB Rok prijave: 30. oktober 2015

RAZPIS

ZA KANDIDATURO ORGANIZACIJE 36. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB

IN 6. TEKMOVANJA MLADINSKIH GODB

 

1.

Po predlogu programa dela ZSG je v letu 2016 predvideno 36. tekmovanje ZSG na 3. in 1. težavnostni stopnji ter odprti stopnji skupaj s 6. tekmovanjem mladinskih godb, zato ZSG objavlja razpis za pridobitev vseh lokacij. Tekmovanje lahko organizira eno društvo ali pa veè društev.

 

2.

Na razpis se lahko prijavijo godbe, ki so èlanice ZSG in tudi druge slovenske godbe, ki niso èlanice ZSG ter godbe iz tujine.

 

3.

Organizacija tekmovanja je predvidena v vikend terminu; 20.-22. maja 2016.

 

4.

Delovni osnutek organizacijskih aktivnosti za organizacijo tekmovanja 

Organizacijski odbor tekmovanja:

župan obèine – predsednik

predsednik ZKD

predstavnik izpostave JSKD

predsednik društva

predsednik ZSG

predsednik strokovnega odbora ZSG

podpredsednik ZSG

glavni tajnik ZSG

èlan predsedstva ZSG

Organizacijski odbor bi naj imel predvidoma dve redni seji na katerih odloèal o organizacijskih zadevah, sprejema finanèni naèrt in finanèno poroèilo tekmovanja.

        

Potek tekmovanja

Dolžnost domaèe godbe je, da v èasu tekmovanja aktivno pomaga pri izvajanju nalog.

Za vsako godbo je potrebno doloèiti hosteso, ki bo spremljala godbo od njenega prihoda v kraj tekmovanja do odhoda. Izdelati je potrebno toèen potek dogodkov celotne prireditve kot tudi za vsako tekmujoèo godbo posebej (èas za registracijo godbe, uigravanje, pot prihoda do tekmovalnega prostora, kontrola nastopajoèih, odhod iz prizorišèa, prehrana in razglasitev rezultatov).

Za povezovanje tekmovanja zagotovi gostitelj napovedovalca oz. napovedovalko.

Po zakljuèku tekmovanja, ob razglasitvi rezultatov, prejme vsak dirigent/predsednik skromno darilo, predsednik godbe pa listino in plaketo za dosežen rezultat.

Na predlog Strokovne komisije ZSG potrdi tekmovalno žirijo Predsedstvo ZSG. Predsedstvo izbere še tajnika žirije. Predsedstvo doloèi tudi avtorske honorarje za èlane žirije.

Avtorske pogodbe z žiranti pripravi ZSG, ki  poskrbi tudi za izdelavo priznanj in objavo rezultatov.

Za žirijo in vodstvo tekmovanja je potrebno v bližnji okolici rezervirati potrebno število eno/dvoposteljnih sob za dve noèitvi. Stroške prenoèitve prevzame domaèin.

Domaèa godbe v èasu tekmovanja zagotovi vsa potrebna tolkala.

Prehrana

Prehrana se zagotovi le tistim godbam, ki so ob prijavi naroèile doloèeno število obrokov in jih plaèale. Na osnovi navedenih naroèil glavni tajnik ZSG pripravi posebne bone, ki jih nastopajoèi godbeniki prejmejo pri kontroli izkaznic.

V okvir tekmovanja spada tudi prehrana žirije in predstavnikov organizacijskega odbora, ki jo organizira predsednik organizacijskega odbora (župan).  Njene stroške krije lokalna skupnost. V ta namen je potrebno pripraviti omizje za približno 15 ljudi.

Programska knjižica

Programska knjižica ima naslednjo vsebino:

Uvodna beseda župana

Uvodna beseda predsednika ZSG

Organizacijski odbor tekmovanja

Povzetek pravil tekmovanja

Kratka predstavitev vsake sodelujoèe godbe po vrstnem redu tekmovanja in navedba programa, ki ga izvaja

donatorska sporoèila

Podatki o izdajatelju programske knjižice

Oblikovanje in natis knjižice organizira ZSG.

Donatorji

O ceni za sodelovanje in poteku zbiranja donatorjev se odloèi organizacijski odbor na svoji prvi seji. V knjižici bi se naj pojavili lokalni donatorji in donatorji iz širšega obmoèja. Zainteresiranim je potrebno omogoèiti tudi možnost razstavljanja.

Po možnosti poiskati generalnega donatorja, ki se ga navaja tudi na drugih propagandnih sporoèilih.

        

Plakati in propaganda

Za prireditev se izdela potrebno število plakatov in druge oblike propagandni sporoèil (transparent, reklamna tabla, itd.). O tem odloèa organizacijski odbor tekmovanja.

Plakete in priznanja

Plakete in priznanja za tekmujoèe pripravi ZSG.

Scenarij prireditve

Scenarij prireditve pripravi èlan organizacijskega odbora tekmovanja iz kraja prireditve.

Uvodni pozdrav na tekmovanju ima župan.

Pri podelitvi priznanj in plaket sodelujejo predsednik ali èlan žirije in predsednik ZSG.

 

Vabila in vstopnice

Izkupièek od prodaje (v kolikor poteka prodaja vstopnic) nakaže blagajnièar na transakcijski raèun ZSG št. 02029-0051300589.

Snemanje in fotografiranje

Zveza slovenskih godb in organizator organizirata fotografiranje ter snemanje prireditev.

Prijava prireditve

Prireditev prijavi na upravni enoti lokalni soorganizator tekmovanja in kot odgovornega za potek prireditve imenuje operativnega vodja tekmovanja in njegovega sodelavca.

Avtorske pravice

Prijavo prireditve na SAZAS opravi ZSG.

 

Operativno vodstvo tekmovanja

Operativni vodja tekmovanja je krajevni predstavnik, ki usklajuje dogajanje na prizorišèu in nadzoruje izvajanje naèrtovanih aktivnosti. Skrbi za nemoten potek tekmovanja,  se dodatno povezuje s predstavniki TV in Radia in drugimi.

Nadzor nad izpolnjevanjem pravil tekmovanja v zvezi z nastopajoèimi godbeniki opravi posebna komisija, ki jo imenuje Predsedstvo ZSG.

Vsi aktivni udeleženci tekmovanja, ki so nosilci posameznih funkcij dobijo priponko na kateri se zapiše poleg imena in priimka še naziv tekmovanja in posameznikova funkcija.

 

Tiskovna konferenca

Tiskovno konferenco sklièe v sodelovanju z ZSG predsednik organizacijskega odbora tekmovanja ali od njega pooblašèen predstavnik predvidoma 5 do 10 dni pred tekmovanjem.

 

Financiranje

Tekmovanje organizira ZSG iz sredstev, ki jih pridobi na podlagi razpisa JSKD, sredstev lokalne skupnosti, v kateri je tekmovanje, sredstev donatorjev in oglaševalcev in vstopnine ter iz drugih sredstev.

Organizacijski odbor sprejme finanèni naèrt pred zaèetkom tekmovanja in v 30. dneh po tekmovanju še finanèno poroèilo o tekmovanju.

 

Prostori

Vse potrebne prostore za izvedbo tekmovanja sta dolžna zagotoviti brezplaèno lokalna skupnost in domaèa godba.

 

Potrebni prostori in drugi pogoji za izvedbo pa so:
DVORANA – za izvedbo tekmovanja

UÈILNICE/GARDEROBE – za pripravo tekmujoèih godb

NOÈITVENE IN PREHRAMBENE ZMOŽNOSTI

PROSTOR OB ODRU – primerno urediti dostop godb na oder in kontrolo èlanstva

POSTOR ZA SESTANEK ŽIRIJE – pisarna (min. 6 stolov)

Pripravljen prostor za žirijo v dvorani

PROSTORI ZA UIGRAVANJE GODB

OZVOÈENJE za napovedovalca prireditve in napovedovalca

PROSTOR ZA TEHNIÈNO IZVEDBO TEKMOVANJA (pisarniška miza, fotokopirni stroj, raèunalnik s tiskalnikom)

USTREZNO UREJENI PROSTORI ZA SNEMALNE EKIPE (avdio in video)


5.

Godba mora poslati prijavo do 30. oktobra 2015 s pripisom »36. tekmovanje ZSG in 6. tekmovanje mladinskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica.


Prijava godbe organizatorju mora vsebovati naslednja podatke:

Popolni naziv godbe oz. društva

Naslov

Kontaktno osebo, njeno telefonsko številko in e-naslov


Prijavo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti (info@zvezaslovenskih-godb.si).

Prijavi je potrebno obvezno priložiti pisno zagotovilo lokalne skupnosti, da bo izpolnila svoje obveznosti, doloèene s tem razpisom.

 

6.

Razpis velja do izbire organizatorjev. Po izbiri organizatorja tekmovanja sklene Zveza slovenskih godb z njim pisno pogodbo, s katero se doloèijo medsebojne obveznosti pri izvedbi tekmovanj.

 

7.

Dodatne informacije:

Alenika Žnidaršiè, telefon: (064) 185 219 in

Tone Urbas, telefon (064) 185 263

ali e-pošta: info@zvezaslovenskih-godb.si

 

 

 

 

Predsednik ZSG,

Tone Urbas

 

 

Zadnje objave
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
14. FESTIVAL VETERANSKIH GODB SLOVENIJE
26. TEKMOVANJE GODB SLOVENIJE V ZABAVNEM PROGRAMU ZA POKAL VINKA ŠTRUCLA - 2022
Najbolj obiskano
1
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
2
DIRIGENTSKA ŠOLA 2022/23
3
41. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA KONCERTNI IN 2. TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
4
MUSICA CREATIVA 2022
5
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA