Zdaj se predvaja
zveza.slovenskih.godb
Izberi seznam predvajanja:
RAZPIS - MUSICA CREATIVA 2015 35. tradicionalni poletni godbeni tabor Zveze slovenskih godb Izola, 16.–23. avgust 2015 Rok prijave: 27. maj 2015
MUSICA CRATIVA - odlièna glasbena izku

35. tradicionalni poletni godbeni tabor Zveze slovenskih godb

Izola, 16.–23. avgust 2015

Rok prijave: 27. maj 2015


KONCERTI:

sobota, 22. avgust 2015, Izola

nedelja, 23. avgust 2015, Avditorij Portorož

Tradicija taborov, ki jih Zveza slovenskih godb organizira za mlade godbenice in godbenike, je dolga, saj se na njih vsako poletje zbirajo že veè kot 30 let. V vsem tem èasu so organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih in možnost delovanja na podroèju godbeništva na višji ravni.

Verjamemo, da boste ob tem izjemnem dogodku tudi letos lahko uživali v vrhunski glasbi in zaigrali skupaj z odliènimi mentorji! Dirigenta Mitja Dragoliè in Matjaž Meden bosta ob pomoèi vrhunskih in uveljavljenih mentorjev za posamezne sekcije z mladimi godbeniki na visoki strokovni ravni pripravila zahteven, a nedvomno privlaèen koncertni program, s katerim boste nato nastopili na dveh koncertnih odrih. Sodelovanje z obema mladima dirigentoma bo za udeležence Musice creative gotovo neprecenljiva izkušnja in svojevrsten izziv, hkrati pa tudi prijeten poletni utrinek, ki se ga boste tudi zaradi bogatega spremljevalnega programa še dolgo spominjali.


ORKESTRI:

SLOVENSKI MLADINSKI PIHALNI ORKESTER

dirigent: Mitja Dragoliè

težavnostna stopnja: 5-6

Orkester bo sestavljen iz glasbenic in glasbenikov, ki bodo delovali na najvišjem nivoju.

 

ORKESTER MUSICA CREATIVA

dirigent: Matjaž Meden

težavnostna stopnja: 3-4

Orkester je namenjen vsem, ki bi želeli svoje glasbeno znanje na inštrumentu izpopolniti, dobiti glasbene izkušnje in sodelovati v najrazliènejših komornih zasedbah.


Razvrstitev èlanov v Slovenski mladinski pihalni orkester in Orkester Musica creativa bo glede na v prijavi navedeno znanje in izkušnje prijavljenih opravila Strokovna komisija ZSG. Morebitni prehod med orkestri bo možen tudi prvi dan godbenega tabora.


OTROŠKI ORKESTER MUSICA CREATIVA

dirigent: Matjaž Meden

težavnostna stopnja: 2

Orkester je namenjen mlajšim godbenicam in godbenikom, ki se spogledujejo z godbenim svetom. Orkester bo imel vaje samo v dopoldanskem èasu, popoldne pa bo rezervirano za sprostitev in zabavo.


MENTORJI:

Flavta                   Irena Rovtar

Klarinet               Boštjan Dimnik

Oboa                    Pavel Kac

Fagot                    Miha Petkovšek

Saksofon             Jan Grièar

Trobenta             Franc Kosem

Rog                        Nikica Banjac

Pozavna              Mirko Orlaè       

Bariton & tuba  Rok Vilhar

Tolkala                 Mitja Tavèar


PRIJAVA IN ÈLANARINA:

Prijavite se s priloženo prijavnico, ki jo pošljite na:

Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica ALI po elektronski pošti na info@zvezaslovenskih-godb.si najkasneje do 27. maja 2015.

Èe je plaènik èlanarine ustanova, mora prijavnico potrditi s podpisom odgovorne osebe in žigom.

Za èlane ZSG

Èlanarina znaša 150,00 € na osebo.

Na prijavnico v ustrezno rubriko obvezno vpišite, v katero godbo ste vèlanjeni. Za èlane ZSG se štejejo tisti, ki so vèlanjeni v matièno godbo, vpisani v register ZSG in katerih matièna godba ima do ZSG poravnane vse obveznosti.

Za neèlane ZSG

Èlanarina znaša 230,00 € na osebo.

Uèenci glasbenih šol, ki še niso èlani godb, bodo ob predložitvi potrdila glasbene šole, da so njeni uèenci, dolžni plaèati èlanarino za èlanstvo v Otroškem pihalnem orkestru Musica creativa in Orkestru Musica creativa v znesku 150 € na osebo.

Po plaèilu celotne èlanarine boste udeleženci po e-pošti prejeli podrobnejši program tabora z okvirnim urnikom aktivnosti ter notni material.

 

BIVANJE (prenoèišèe in prehrana):

Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem domu SŠ Izola, kjer so vsem na voljo triposteljne sobe in trije obroki na dan. Polni penzion za èlane Musice creative znaša 28,00 € na dan + doplaèilo turistiène takse (do 18. leta 0,50 €/dan, starejši od 18 let 1,01 €/dan).

Èe želite bivati v domu, to ustrezno oznaèite na prijavnici in v ZSG bomo v primeru pravoèasne prijave in plaèila 1. obroka poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoèa.


PLAÈILO ÈLANARINE IN BIVANJA

Po prijavi boste na naslov plaènika prejeli raèun za plaèilo èlanarine in v primeru rezervacije bivanja tudi delnih stroškov bivanja.

Zaradi pravoèasne priprave tabora je potrebno najkasneje do 30. maja 2015 plaèati:

-          1. obrok èlanarine, ki znaša za osebo 50 €,

-          1. obrok stroškov bivanja, ki znaša za osebo 50 € (v primeru bivanja).

1. obrok èlanarine in stroškov bivanja se v primeru odjave vrne le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

Opozorilo: V primeru neplaèila 1. obroka ZSG ne jamèi veè za organizacijo bivanja in prehrane. Udeleženci bodo morali v tem primeru za bivanje in prehrano poskrbeti sami.

Zadnji rok za plaèilo preostalega zneska èlanarine je 30. junij 2015.

Plaèilo preostalih stroškov bivanja bo možno plaèati na recepciji dijaškega doma ob zaèetku bivanja. V primeru, ko bivanje plaèa društvo, podjetje ipd. je potrebno dijaškemu domu poslati naroèilnico najkasneje en teden pred zaèetkom bivanja na naslov:

Dijaški dom Srednje šole Izola
Ulica Prekomorskih brigad 7
6310 Izola

+386 (0)5 66 21 720


DODATNE INFORMACIJE:

Alenika Žnidaršiè 064 185 219, e-pošta: info@zvezaslovenskih-godb.si 

Vse informacije in prijavnica v elektronski obliki so dostopni tudi na naslednjih povezavah:

www.musicacreativa.weebly.com

www.zvezaslovenskih-godb.si

www.jskd.si

www.slovenski-godbenik.si

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


PREDSTAVITVE DIRIGENTOV IN MENTORJEV:

Slovenski mladinski pihalni orkester in Orkester Musica creativa ter Otroški orkester Musica creativa 

Dirigent in klarinetist Mitja Dragoliè (1982) je študij klarineta zakljuèil na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pouèuje na glasbeni šoli v Grosupljem, hkrati pa veliko pozornosti posveèa dirigiranju. Uspešno je zakljuèil Dirigentsko šolo Zveze slovenskih godb in lani diplomiral dirigiranje pri Janu Cobru na konservatoriju v Maastrichtu. Izpopolnjuje se tudi na številnih mojstrskih teèajih. Vodi veè glasbenih zasedb, s katerimi se je izkazal na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Dirigent in trobentaè Matjaž Meden (1989) je junija 2012 diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Med šolanjem se je udeležil mnogih mojstrskih teèajev ter uspešno nastopal na tekmovanjih doma in v tujini. Zaposlen je kot uèitelj in dirigent na Glasbeni šoli Logatec, kjer vodi pihalni in simfonièni orkester. Dirigentsko znanje izpopolnjuje na Dirigentski šoli Zveze slovenskih Godb pri Janu Cobru.

Flavtistka Irena Rovtar (1987) je svoje glasbeno izobraževanje zaèela v pri prof. Mariji Grasselli, nadaljevala pa pri prof. Dragi Ažman. Z odliko je diplomirala v razredu red. prof. Karoline Šantl-Zupan. Izobraževala se je še pri drugih priznanih profesorjih. Na tekmovanjih TEMSIG je prejela veè zlatih plaket. Bila je absolutna zmagovalka tekmovanja Svirel in mednarodnega tekmovanja v Valjevu. Je dobitnica nagrade Antonia Tarsie, Škerjanèeve nagrade in dveh Prešernovih nagrad. Kot solistka je nastopila s simfoniènimi orkestri KGBL, SNG Maribor, SF in RTV Slovenija. Veliko nastopa kot èlanica komornih skupin, dve leti je bila èlanica EUYO, zaposlena pa je v orkestru RTV Slovenija in KGB Ljubljana.

Klarinetist Boštjan Dimnik (1977) je že med šolanjem solistièno in v komornih sestavih uspešno nastopil na številnih tekmovanjih ter prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Med drugim je sodeloval s simfoniki RTV Slovenija, z München Jugend Philharmonie in Orkestrom Slovenske vojske. Uspešno je zakljuèil Dirigentsko šolo Zveze slovenskih godb. Lani pa je diplomiral dirigiranje pri Janu Cobru na konservatoriju v Maastrichtu.

Oboist Pavel Kac (1988) je diplomiral v razredu Boža Rogelje na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter se med študijem udeležil tudi številnih mojstrskih teèajev. Uspešno je nastopil na tekmovanjih doma in v tujini ter sodeloval z mnogimi orkestri in komornimi sestavi. Deluje kot profesor oboe na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.

Fagotist Miha Petkovšek (1984) se je po maturi na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani leta 2003 vpisal na tamkajšnjo Akademijo za glasbo in na Mozarteum v Salzburgu ter istega leta zasedel mesto drugega fagotista v Slovenski filharmoniji. Med šolanjem se je izpopolnjeval na razliènih seminarjih, uspešno nastopal na tekmovanjih ter sodeloval v mnogih komornih in veèjih zasedbah.

Saksofonist Jan Grièar (1992) trenutno opravlja študij saksofona na magistrski stopnji pri profesorju Mihi Rogini, obenem pa se izpopolnjuje tudi v Franciji na Regionalnem konservatoriju v Versaillesu pri priznanem profesorju Vincentu Davidu. Kot solist ali komorni glasbenik nastopa na številnih glasbenih odrih po Sloveniji in Evropi. Je veèkratni prejemnik najvišjih nagrad na razliènih tekmovanjih.

Trobentaè Franc Kosem (1982) je od leta 2004 solo trobentaè Orkestra Slovenske filharmonije ter od leta 2011 asistent za trobento ter mentor za komorno igro na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Dodiplomski in podiplomski študij je konèal na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Antona Grèarja, dodatno pa se je izpopolnjeval na Visoki šoli za glasbo v Karlsruheju pri prof. Reinholdu Friedrichu. Kot solist, komorni ali orkestrski glasbenik se je doslej predstavil na številnih festivalih in koncertnih odrih doma in širom po svetu. Je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za leto 2012.

Rogist Nikica Banjac (1980) je svojo glasbeno pot zaèel na glasbeni šoli Postojna pri prof. Josipu Grgasoviæu in prof. Rudolfu Kocmanu (1993-1995). Konèal je Srednjo glasbeno in baletno šolo v Mariboru in nadaljeval študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Jožetu Faloutu in prof. Boštjanu Lipovšku ter ga konèal z odliko leta 2004. Znanje je izpopolnjeval tudi na glasbeni Akademiji v Kolnu (Nemèija) pri prof. Erichu Penzlu.

Pozavnist Mirko Orlaè (1981) je študij pozavne zakljuèil na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Borisu Šinigoju. Je prvo nagrajenec TEMSIG tekmovanja v 3. kategoriji s posebno nagrado DSS za izvajano delo slovenskega skladatelja. Dodatno se izpopolnjuje na seminarjih pri svetovno znanih pozavnistih in pedagogih, bil je èlan Slovenskega kvarteta pozavn, sodeloval je tudi z raznimi komornimi zasedbami in priznanimi slovenskimi orkestri. Leta 2004 je z Mediterranean Youth Orchestra iz Marsseilla kot edini predstavnik predstavljal Slovenijo na turneji po Franciji ter Italiji. Po diplomi se je zaposlil v SNG Maribor, od leta 2005 pa pouèuje trobila na podružnicah GŠ Koper.

Tubist Rok Vilhar (1986) je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Trenutno je vpisan na master program na Mozarteumu v Salzburgu. Od leta 2010 pouèuje tubo in evfonij tako na Glasbeni šoli Koper kot tudi na Umetniški Gimnaziji Koper. Svoje znanje je izpopolnjeval tudi na številnih mojstrskih teèajih doma in v tujini. Sodeluje s številnimi komornimi oz. veèjimi zasedbami, predvsem v tujini. Sodeluje tudi z Slovensko filharmonijo, tržaško opero - Teatro Verdi di Trieste ter milansko Scalo - Teatro alla Scala di Milano - iz Italije. 

Tolkalist Mitja Tavèar (1977) pouèuje tolkala na glasbenih šolah v Novi Gorici in Postojni in kot mentor že vrsto let sodeluje na poletnih godbenih taborih. Tolkala je študiral na konservatorijih v Trstu in Adriji pri Benetkah, kjer je diplomiral tako iz klasiène kot tudi jazzovske tolkalske igre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnje objave
OBRAZEC - PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA
OBRAZCI ZA UREJANJE EVIDENCE ZSG - vpis, izpis
POSLOVNIK O DELU ZBORA ZSG
PRAVILA ZSG
POGODBA O USTANOVITVI ZSG
Najbolj obiskano
1
SEMINAR za člane pihalnih orkestrov/godb – SEKCIJA TOLKALA
2
5. Mednarodno tekmovanje mladinskih orkestrov - 2024
3
OBRAZCI ZA UREJANJE EVIDENCE ZSG - vpis, izpis
4
POSLOVNIK O DELU ZBORA ZSG
5
PRAVILNIK O ODLIKOVANJIH IN ZNAKU ZSG