Članek
EVIDENTIRANJE KANDIDATOV/-TK ZA ÈLANA/-ICO PREDSEDSTVA ZSG

Funkcija podpredsednika/-ice

Objavljeno Feb 17, 2015

V soglasju z dosedanjo podpredsednico mag. Lilijano Kozloviè je na dnevnem redu 21. Zbora, ki bo 7. 3. 2015 v Ljubljani tudi njena razrešitev. Zato je potrebno, da navedeni Zbor izvoli novega èlana/-ice Predsedstva na funkciji podpredsednika/-ice.

Zato Predsedstvo ZSG poziva èlanice za evidentiranje kandidatov/-tk za to funkcijo. 

Predlogi naj vsebujejo naslednje podatke o kandidatih:

-         ime in priimek,

-         rojstni datum in kraj rojstva,

-         kontaktne podatke kandidata (e-pošta, GSM),

-         poklic in stalno prebivališèe kandidata,

-         obrazložitev in utemeljitev iz katerih je razvidno dosedanje delo v godbi ali pihalnem orkestru in njenih organih upravljanja, ki ga predlaga,

-         oceno njegovega dela z navedbo njegovih uspehov,

-         podroèje delovanja, za katerega se predlaga kandidat (npr. organizacijske zadeve, pravne zadeve, korakanje in figurativa, založniška dejavnost, mednarodno sodelovanje, finanèno podroèje, marketing in sponzorstvo, stiki z javnostmi …),

-         osnutek programa za opravljanje funkcije v organu oz. na podroèju, za katerega se kandidat predlaga,

-         pisno soglasje kandidata.

Rok za vložitev kandidatur je 6. marec 2015.

Prijave pošljite na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica ali na e-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si.  

Godbeni pozdrav!

 

Predsedstvo ZSG