Članek
VABILO NA 21. ZBOR ZSG 2015

Sobota, 7. marec 2015, ob 9. uri v prostorih Kult3000 v Ljubljani

Objavljeno Feb 10, 2015

Na podlagi 18. èlena Pravil ZSG

sklicujem

 

21. ZBOR ZVEZE SLOVENSKIH GODB,

ki bo v soboto, 7. marca 2015, ob 9. uri

v prostorih nekdanje vratarnice ob muzejski plošèadi - KULT3000
(Metelkova ulica 2 B, Ljubljana).


PROGRAM:

·         8.30 – 9.00  prihod in registracija zastopnikov godb

·         9.00  zaèetek Zbora ZSG

Predlagam ta

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev Zbora in ugotovitev sklepènosti,
  2. Izvolitev organov Zbora:

-        delovno predsedstvo Zbora,

-        zapisnikar,

-        overovatelja zapisnika,

  1. Potrditev zapisnika 20. Zbora ZSG z dne 22. 3. 2014,
  2. Ugotovitveni sklep o izstopu oz. izbrisu èlanov ZSG,
  3. Poroèilo predsednika ZSG,
  4. Poroèila predsednikov strokovnih komisij ZSG: 

-        Komisija za koncertno dejavnost,

-        Komisija za korakanje in figurativo,

-        Strokovna komisija,

-        Komisija za založništvo in arhive,

-        Komisija za mednarodno sodelovanje,

-        Komisija za organiziranost in razvoj,

-        Komisija za odnose z javnostmi,

-        Strokovno-umetniški svet,

  1. Obravnava zakljuènega raèuna za leto 2014,
  2. Poroèilo Nadzornega odbora ZSG,
  3. Poroèilo Èastnega razsodišèa ZSG,

10.       Razprava in sprejem poroèil ter zakljuènega raèuna za leto 2014,

11.       Spremembe in dopolnitve Pravil tekmovanj ZSG,

12.       Pravilnik o osnovni evidenci, 

13.       Sklep o tekmovalnem ciklusu,

14.       Program dela za leto 2015/2016,

15.       Doloèitev èlanarine za leto 2015,

16.       Razno.

 

Zveza slovenskih godb vabi vse zastopnike godb na sreèanje, ki bo v istih prostorih po zakljuèku Zbora.

 

Godbeni pozdrav!

 

Tone Urbas, predsednik

 

Parkiranje priporoèamo na Parkirišèu Železniška postaja Ljubljana.
Izhod iz parkirišèa pri Metelkovi ulici in nato pot nadaljujete peš po Metelkovi ulici mimo Zdravstvenega doma Ljubljana Center, KULT3000 je nato na levi strani.

 

Vsi predstavniki godb za udeležbo na Zboru ZSG potrebujejo potrjeno pooblastilo, ki ga predložijo ob prihodu (registracija predstavnikov).

 

 

Cerknica, 3. februar 2015