Članek
RAZPIS ZA KANDIDATURO ORGANIZACIJE 35. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB

Objavljeno Jun 04, 2014

RAZPIS ZA KANDIDATURO ORGANIZACIJE 35. TEKMOVANJA SLOVENSKIH GODB

 

1.

Po predlogu programa dela ZSG je v letu 2015 predvideno 35. tekmovanje ZSG na koncertni težavnostni stopnji, zato ZSG objavlja razpis za pridobitev vseh lokacij. Tekmovanje lahko organizira eno društvo ali pa veè loèenih društev.

 

2.

Na razpis se lahko prijavijo godbe, ki so èlanice ZSG in tudi druge slovenske godbe, ki niso èlanice ZSG ter godbe iz tujine.

 

3.

Organizacija tekmovanja je predvidena v vikend terminu; 23.-24. maja 2015.

 

4.

Delovni osnutek organizacijskih aktivnosti za organizacijo tekmovanja

 

Organizacijski odbor tekmovanja:

župan obèine – predsednik

predsednik ZKD

predstavnik izpostave JSKD

predsednik društva

predsednik ZSG

predsednik strokovnega odbora ZSG

podpredsednik ZSG

èlan predsedstva ZSG za finance

glavni tajnik ZSG

èlan predsedstva ZSG za odnose z mediji

 

Organizacijski odbor bi naj imel predvidoma dve redni seji na katerih odloèal o organizacijskih zadevah, sprejema finanèni naèrt in finanèno poroèilo tekmovanja.

     

Potek tekmovanja

Pripravljenost domaèe godbe, da je v èasu tekmovanja aktivno pomaga pri izvajanju nalog.

Za vsako godbo je potrebno doloèiti hosteso, ki bo spremljala godbo od njenega prihoda v kraj tekmovanja do odhoda. Izdelati je potrebno toèen potek dogodkov celotne prireditve kot tudi za vsako tekmujoèo godbo posebej (èas za registracijo godbe, uigravanje, pot prihoda do tekmovalnega prostora, kontrola nastopajoèih, odhod iz prizorišèa, prehrana in razglasitev rezultatov).

Za povezovanje tekmovanja zagotovi gostitelj napovedovalca oz. napovedovalko.

Po zakljuèku tekmovanja, ob razglasitvi rezultatov, prejme vsak dirigent/predsednik skromno darilo, predsednik godbe pa listino in plaketo za dosežen rezultat.

Na predlog Komisije za koncertno dejavnost potrdi tekmovalno žirijo Predsedstvo ZSG. Predsedstvo izbere še tajnika žirije. Predsedstvo doloèi tudi avtorske honorarje za èlane žirije.

Avtorske pogodbe z žiranti pripravi ZSG, ki  poskrbi tudi za izdelavo priznanj in objavo rezultatov.

Za žirijo in vodstvo tekmovanja je potrebno v bližnji okolici rezervirati potrebno število eno/dvoposteljnih sob za dve noèitvi. Stroške prenoèitve prevzame domaèin.

Domaèa godbe v èasu tekmovanja zagotovi vsa potrebna tolkala.

 

Prehrana

Vsak tekmovalec ima pravico do enega toplega obroka. Na osnovi prispelih prijav glavni tajnik ZSG pripravi posebne bone, ki jih nastopajoèi godbeniki prejmejo pri kontroli izkaznic. Po predhodno dogovorjeni ceni se po prejetih bonih obraèuna hrana. O plaèilu prehrane za nastopajoèe, žirijo in organizacijsko vodstvo tekmovanja se dogovorita lokalni soorganizator tekmovanja in ZSG.

Po zakljuèku tekmovanja je predvidoma skupna veèerja žirije in predstavnikov organizacijskega odbora, ki jo izvede predsednik organizacijskega odbora (župan). V ta namen je potrebno pripraviti posebno omizje za približno 15 ljudi.

 

Programska knjižica

Programska knjižica ima naslednjo vsebino:

Uvodna beseda župana

Uvodna beseda predsednika ZSG

Organizacijski odbor tekmovanja

Povzetek pravil tekmovanja

Kratka predstavitev vsake sodelujoèe godbe po vrstnem redu tekmovanja in navedba programa, ki ga izvaja.

donatorska sporoèila

Podatki o izdajatelju programske knjižice

Oblikovanje in natis knjižice organizira ZSG.

 

Donatorji

O ceni za sodelovanje in poteku zbiranja donatorjev se odloèi organizacijski odbor na svoji prvi seji. V knjižici bi se naj pojavili lokalni donatorji in donatorji iz širšega obmoèja. Zainteresiranim je potrebno omogoèiti tudi možnost razstavljanja.

Po možnosti poiskati generalnega donatorja, ki se ga navaja tudi na drugih propagandnih sporoèilih.

        

Plakati in propaganda

Za prireditev se izdela 300 plakatov in druge oblike propagandni sporoèil (transparent, reklamna tabla, itd.). O tem odloèa organizacijski odbor tekmovanja.

 

Plakete in priznanja

Plakete in priznanja za tekmujoèe pripravi ZSG.

 

Scenarij prireditve

Scenarij prireditve pripravi èlan organizacijskega odbora tekmovanja iz kraja prireditve.

Uvodni pozdrav na tekmovanju ima župan.

Pri podelitvi priznanj in plaket sodelujejo predsednik ali èlan žirije in predsednik ZSG.


Vabila in vstopnice

Izkupièek od prodaje (v kolikor poteka prodaja vstopnic) nakaže blagajnièar na transakcijski raèun ZSG št. 02029-0051300589. Vsi obiskovalci tekmovanja z godbeniškimi izkaznicami imajo prost vstop.

 

Prijava prireditve

Prireditev prijavi na upravni enoti lokalni soorganizator tekmovanja in kot odgovornega za potek prireditve imenuje operativnega vodja tekmovanja in njegovega sodelavca.

 

Avtorske pravice

Prijavo prireditve na SAZAS opravi ZSG.

 

Operativno vodstvo tekmovanja

Operativni vodja tekmovanja je krajevni predstavnik, ki usklajuje dogajanje na prizorišèu in nadzoruje izvajanje naèrtovanih aktivnosti. Zagotovi stalno biljatersko službo in skrbi za nemoten potek tekmovanja,  se dodatno povezuje s predstavniki TV in Radia in drugimi.

Nadzor nad izpolnjevanjem pravil tekmovanja v zvezi z nastopajoèimi godbeniki opravi posebna komisija, ki jo imenuje Predsedstvo ZSG.

Vsi aktivni udeleženci tekmovanja, ki so nosilci posameznih funkcij dobijo priponko na kateri se zapiše poleg imena in priimka še naziv tekmovanja in posameznikova funkcija.

 

Tiskovna konferenca

Tiskovno konferenco sklièe v sodelovanju s èlanom predsedstva ZSG za medije predsednik organizacijskega odbora tekmovanja ali od njega pooblašèen predstavnik predvidoma 5 do 10 dni pred tekmovanjem.

 

Financiranje

Tekmovanje organizira ZSG iz sredstev, ki jih pridobi na podlagi razpisa JSKD, sredstev lokalne skupnosti, v kateri je tekmovanje, sredstev donatorjev in oglaševalcev in vstopnine ter iz drugih sredstev.

 

Organizacijski odbor sprejme finanèni naèrt pred zaèetkom tekmovanja in v 30. dneh po tekmovanju še finanèno poroèilo o tekmovanju.

 

Prostori

za pripravo odgovorna lokalna skupnost in domaèa godba:

DVORANA – za izvedbo tekmovanja

UÈILNICE/GARDEROBE – za pripravo tekmujoèih godb

NOÈITVEVE IN PREHRAMBENE ZMOŽNOSTI

PROSTOR OB ODRU – primerno urediti dostop godb na oder in kontrolo èlanstva

POSTOR ZA SESTANEK ŽIRIJE – pisarna (min. 6 stolov)

Pripravljen prostor za žirijo v dvorani

PROSTORI ZA UIGRAVANJE GODB

OZVOÈENJE za napovedovalca prireditve in napovedovalca

PROSTOR ZA TEHNIÈNO IZVEDBO TEKMOVANJA (pisarniška miza, fotokopirni stroj, raèunalnik s tiskalnikom)

USTREZNO UREJEN PROSTOR ZA POVABLJENE GOSTE

 

5.

Godba mora poslati prijavo do 15. avgusta 2014 s pripisom »35. tekmovanje ZSG« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ulica 19, 1380 Cerknica.

 

Prijava godbe organizatorju mora vsebovati naslednja podatke:

Popolni naziv godbe

Naslov godbe

Kontaktno osebo in njeno telefonsko številko

 

Prijavo se lahko pošlje tudi po elektronski pošti (info@zvezaslovenskih-godb.si).


6.

Razpis velja do izbire organizatorjev.

 

7.

Dodatne informacije:

Daniel Leskovic, telefon: (031) 24 10 532 ali e-pošta: daniel.leskovic@jskd.si in

Tone Urbas, telefon (041) 744 958 ali e-pošta: info@zvezaslovenskih-godb.si .

 

 

Predsednik ZSG,

Tone Urbas