34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI - RAZPIS Z OBJAVLJENIM KRAJEM TEKMOVANJA
Razpis in prijavnica Rok za oddajo prijave: 8. 2. 2014
Zveza slovenskih godb

Torek, 28. januar 2014 ob 00:00

RAZPIS

34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI

1.
Tekmovanja se lahko udeležijo vse godbe iz Slovenije in slovenske godbe iz tujine.

Lokacija tekmovanja bo izbrana na podlagi dodatnega razpisa. Tekmovanje bo potekalo predvidoma 24. in 25. maja 2014 v Družbenem domu Prevalje (Trg 2 A, Prevalje).

Tekmovanja na 1. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:

a) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj srebrno plaketo;
a) na 1. težavnostni stopnji na 28. tekmovanju leta 2008 v Laškem osvojile najmanj srebrno plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2011;

c)  na 2. težavnostni stopnji v letu 2013 na 33. tekmovanju slovenskih godb v Žalcu dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo;

d) na 2. težavnostni stopnji v letu 2010 na 30. tekmovanju slovenskih godb v Dobrepolju dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2013.


Tekmovanja na 3. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na 3. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki Laškem osvojile najmanj srebrno plaketo;

a) na 3. težavnostni stopnji na 28. tekmovanju leta 2008 v Laškem osvojile najmanj srebrno plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2011;

c) na 4. težavnostni stopnji v letu 2013 na 33. tekmovanju slovenskih godb v Žalcu dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo;

d) na 4. težavnostni stopnji v letu 2010 na 30. tekmovanju slovenskih godb v Dobrepolju dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2013;

2.
Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG (Novice ZSG 3/99, stran 26-29, Novice ZSG 3/2000) in Novice ZSG 3/2003 in Novice ZSG 1/2004 – preèišèeno besedilo Novice ZSG 2/2007, str. 13-19 ter Novice ZSG 1/2012, str. 13-15 s popravki.


3.
Èlani godbe so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so èlani godbe,

- poklicni godbeniki, ki so bili èlani godbe že pred konèano srednjo glasbeno šolo ali AG,
- poklicni godbeniki, ki so èlani godbe najmanj 2 leti. Za poklicnega godbenika se štejejo vsi godbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih.

V godbi lahko igrajo tudi uèitelji glasbenih šol, ki uèijo v glasbeni šoli ali drugih organiziranih oblikah glasbenega izobraževanja (domicilna glasbena šola).

Godbe lahko dopolnijo svoje zasedbe tudi s substituti.

Skupno število nastopajoèih substitutov in uèiteljev ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujoèih èlanov godbe, ki imajo veljavno izkaznico ZSG za matièno godbo.

Vsak godbenik-ica lahko na istem tekmovanju nastopi najveè dvakrat in sicer kot èlan, substitut ali profesor domicilne glasbene šole.

Substitut in uèitelj lahko na istem tekmovanju nastopi najveè dvakrat.

Zaradi bolezni lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi ustrezne dokumentacije na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu godbeniku, vpisanemu v register ZSG iste matiène godbe, ki ni bil prijavljen na tekmovanje. Ta se identificira z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.

Iz istih razlogov se nastop lahko dovoli tudi zaèasnemu godbeniku (substitutu), ki ne izpolnjuje pogojev iz 2. odstavka 3. toèke Pravil tekmovanj ZSG. Tudi ta se identificira z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.

Prošnja z dokumentacijo mora biti predložena vodstvu tekmovanj najmanj tri ure pred zaèetkom tekmovalnega nastopa na katerem godba sodeluje.

Èlani tistih godb, ki so èlanice Zveze slovenskih godb (ZSG), se morajo pred nastopom izkazati z izkaznico ZSG, uèitelji in substituti pa z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.

Brez izkaznice in dokumentov iz te toèke razpisa, godbenik-ica na tekmovanju ne sme nastopiti.

Organizator bo pred in med tekmovanjem preveril izpolnjevanje pogojev.


4.
Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.

5.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustièni dvorani. Zaporedje nastopov godb bo doloèeno z žrebom.

6.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane ne sme biti daljša od 5 minut. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta:

Alfred Reed: A LITTLE CONCERT SUITE, založba Hal Leonard 
in
Aleksander Èonè: FIGHT BETWEEN LOVE & HATE
, Edicije Zveze slovenskih godb

Ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.

Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja najveè 40 minut.


Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta:

Philip Sparke:  THE LAND OF THE LONG WHITE CLOUD, založba Anglo Music
in
Tomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA, založba DSS
(godba izbere 2 stavka po lastni izbiri)

Ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.

Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja najveè 50 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom najveè 10 minut èasa.


7.
Nastope godb bo ocenjevala petèlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh èlanov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


8.
Na podlagi skupne številène ocene žirije, godba, ki je èlanica ZSG, lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo              nad 90 odstotkov toèk

zlata plaketa                                                  nad 85 odstotkov toèk

srebrna plaketa                                             nad 80 odstotkov toèk

bronasta plaketa                                           nad 75 odstotkov toèk

priznanje za sodelovanje                             do 74,99 ostotkov toèk

Godbe, ki niso èlanice ZSG, prejmejo samo listino o priznanju za sodelovanje na tekmovanju z oceno skupnega števila toèk.

Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po konèanem tekmovanju pisno oceno vseh èlanov strokovne žirije.

Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

-        za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

-        za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

Žirija tekmujoèim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


9.
Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi njihovimi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroèi DAT posnetek in CDR za ceno 210,00 EUR. Godbe ta znesek plaèajo ob prijavi hkrati s plaèilom kotizacije.

10.
Prijavnina
a)    za godbe, ki so èlanice ZSG      450,00 EUR

b)    za godbe, ki niso èlanice ZSG   900,00 EUR

Kotizacijo godbe nakažejo na TRR, št. 02029-0051300589.

S plaèilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju in brezplaèen topel obrok.


11.
Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finanène obveznosti do ZSG.

12.
Godba mora dokonèno prijavo poslati najkasneje do 8. februarja 2014 v zaprti kuverti s pripisom »34. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbièeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si.


Prijava mora vsebovati:

•    prijavo godbe - ki mora biti na obrazcu navedena z uradnim imenom, njenim toènim naslovom, osebnim imenom, toènim naslovom in telefonsko številko predsednika godbe in dirigenta, e-pošto predsednika in dirigenta godbe,

•    en izvod partiture ali dirigentskega izvleèka skladbe po lastni izbiri (avtor, prirejevalec, založba).

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 5. marca 2014.


13.
Najkasneje do 23. marca 2014 mora godba poslati še:

•    kratek opis delovanja (najveè 10 tipkanih vrstic),

•    seznam èlanov z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališèu in instrumentu, ki ga igrajo,

•    seznam substitutov (na posebnem listu),

•    seznam uèiteljev glasbenih šol in potrdila o zaposlitvi,

•    shemo sedežnega reda godbe,

•    7 partitur ali dirigentskih izvleèkov skladbe po lastni izbiri,

•    podatke o uvodni skladbi (avtor, prirejevalec, založba in trajanje v minutah),

•    kopije raèunov za nakup tekmovalnih skladb (za uvodno, èe jo namerava izvajati, obvezno in skladbo po lastni izbiri),

•    potrdilo o plaèilu kotizacije in naroèilu tonskega posnetka,


Zaradi postopkov informatizacije vse godbe organizator naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si.


14.
Èe godba do 23. marca 2014 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plaèa dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz toèke 10.

Èe godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

15.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:
info@zvezaslovenskih-godb.si
01 7051 696, 064 185 219

 

Tone Urbas,

predsednik ZSG

Zadnje objave

Fri, 8. Jan 2021 at 21:44

852 ogledov

Skupaj lahko pomagamo Gradski limeni glazbi Petrinja
»Nihče še ni obubožal z dajanjem drugim.« Anna Frank Na ZSG smo prejeli krasno pobudo Iztoka Krajnca, podpredsednika Pihalnega orkestra Logatec, da bi vsak, ki želi, po svojih zmožnostih pomagal Gradski limeni glazbi Petrinja, katere prostori so bili v nedavnih potresih poškodovani. Na Facebook profilu Gradske limene glasbe Petrinja na tej povezavi si lahko ogledate posnetke, ki kažejo žalostno podobo njihovega godbenega doma. V logaškem orkestru zbiranje prostovoljnih prispevkov že poteka, k pobudi sta pristopila tudi dva češka orkestra, s katerima prijateljujejo, pridružujejo pa se tudi druge slovenske godbe. Naj hkrati povemo, da se predsednik godbe iz Petrinje vsem zahvaljuje za morebitno pomoč in da se ni pozabilo nanje.   Godbe, podjetja, posamezniki lahko prispevek nakažejo direktno na račun Gradske limene glazbe Petrinja: Gradska limena glazba Petrinja Artura Turkulina 7 44250 Petrinja, Hrvaška Številka TRR oz. IBAN: HR55 2407 0001 1880 1335 3 Namen nakazila: Donacija - pomoč Gradski limeni glazbi Petrinja Kontaktni podatki: +385 98 922 7997, info@glg-petrinja.hr Hvala vsem!

Thu, 7. Jan 2021 at 15:58

501 ogledov

10. tekmovanje mladinskih godb bo potekalo leta 2022
Za leto 2020 lahko rečemo, da je bilo zelo drugačno od ostalih do sedaj. Virus, ki je zajel ves svet, je močno posegel v naše okolje, spremenil in oblikoval naša življenja, delo, šolanje, aktivnosti.                          Z omejitvami in uredbami, ki so namenjene izboljšanju stanja in varovanju našega zdravja, smo se močno soočili tudi v godbeniški dejavnosti. V Zvezi slovenskih godb - ZSG smo bili primorani naše delo nenehno prilagajati. Ves čas smo delali in iskali rešitve za realizacijo naših največjih projektov, jih prestavljali na druge termine in ne nazadnje smo jih bili primorani dokončno odpovedovati.                  Med enega izmed največjih projektov seveda sodi Tekmovanje mladinskih godb, ki ga v minulem letu ni bilo mogoče izpeljati, kar pa lahko rečemo tudi za leto 2021. Predsedstvo ZSG je na svoji zadnji seji sprejelo sklep, da se Tekmovanja mladinskih godb v letu 2021 ne izvede oziroma se ga prestavi na spomladanski termin v letu 2022.  Razlog oziroma obrazložitev odpovedi za katerim stoji tudi Strokovna komisija pri ZSG je, da moramo mladim glasbenicam in glasbenikom, njihovim dirigentkam in dirigentom omogočiti najboljše možnosti, da se optimalno pripravijo na tekmovanje. Ker se nikakor ne more določiti, kdaj se bodo lahko vaje začele, upamo da bo to spomladi, ostane premalo časa za priprave na tekmovanje. Ker je struktura oz. specifika mladinskih orkestrov taka, da se zasedbe vsako leto spreminjajo in so v jesenskem začetku dela godbe oziroma orkestri kadrovsko močno spremenjeni in okrnjeni zaradi starostnih omejitev ali prenehanja glasbenega šolanja ni primerno, da bi se tekmovanje izvedlo namesto spomladi v jesenskem terminu. Enostavno povedano, časa za dobre priprave je premalo, to pa niso pogoji, ki jih godbe zaslužijo. Upamo, da boste našo odločitev sprejeli kot dejanje, ki je na prvem mestu v dobro mladinskim godbam in njihovem normalni rasti, razvoju oziroma pridobivanju kvalitete, kar pa je zelo pomembno pri oblikovanju celostne podobe, imenovane slovensko godbeništvo.   Hvala za razumevanje in lep pozdrav, Boris Selko, predsednik ZSG                                                                 

Fri, 18. Dec 2020 at 10:38

793 ogledov

Naj bo leto 2021 zveneče!
Lepe praznike vam želimo, v letu 2021 pa naj končno spet zazvenijo slovenske godbe.

Thu, 10. Dec 2020 at 17:53

1405 ogledov

Razpis: Spletni seminar za slovenske predvodnike in predvodnice
RAZPIS   SPLETNI SEMINAR ZA SLOVENSKE PREDVODNIKE IN PREDVODNICE   Zoom, 18. december 2020, ob 18. uri  Rok za oddajo e-prijave: 17. december 2020   Namen predavanj je pospeševanje napredka slovenskih godb na področju protokolarne, paradne in figurativne dejavnosti. Dogodek je prvenstveno namenjen izobraževanju predvodnikov in predvodnic, ki želijo svoje znanje utrditi, nadgraditi, dobiti nove ideje in motivacijo. Seveda je hkrati zaželeno, da se ga udeležijo tudi drugi, ki jih omenjena tematika zanima.   Predavanja bodo služila kot uvodna tematika za 1. Zbor slovenskih predvodnikov v letu 2021.   Udeležba na predavanjih je brezplačna.   Predavanja, ki jih bodo za vse udeležence pripravili člani Komisije za korakanje in figurativo pri ZSG, bodo potekala v petek, 18. 12. 2020, s pričetkom ob 18.00, ter bodo trajala približno 3 ure.     PREDAVATELJI: Za strokovno vodenje seminarja smo povabili člane in goste Komisije za korakanje in figurativo ZSG:   Ervin Hartman je avtor prvega slovenskega priročnika Slovenski predvodnik. Bil je predsednik in predvodnik ZSG ter dirigent in predvodnik KUD Pošta Maribor, s katerimi je na področju godbeništva v gibanju dosegel številne uspehe ter skrbel za dejavnost v Sloveniji.   Ivan Medved je študiral saksofon in oboo. Bil je predvodnik Orkestra slovenske policije, dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe in Vaške godbe Vrh nad Laškim ter predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa sodeluje tudi na različnih seminarjih ZSG.   Gregor Vidmar, klarinetist, predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Litostroj ter predvodnik  Orkestra Slovenske vojske, s katerimi je nastopil na številnih paradah in showih po EU.   Mihael Dergan, aktualni predsednik Komisije za korakanje in figurativo ZSG. Bil je predvodnik in vodja bobnarske skupine Laške pihalne godbe. Je avtor štirih samostojnih show točk, kreator predvodniškega sistema za godbe s spremljevalnimi skupinami. Kot predvodnik je sodeloval na Rdečem trgu v Moskvi, na največjem festivalu vojaških orkestrov.   Sabina Seme, predsednica strokovnega odbora za korakanje v okviru Mažoretne zveze Slovenije. Je članica Mažoret Laško že več kot 25 let, včasih kot plesalka, kasneje trenerka in sedaj vodja mažoretne sekcije znotraj KD Laška pihalna godba. Je soavtorica treh show točk in nacionalna MZS sodnica 2. stopnje.   Franci Sigmund, pozavnist in predvodnik Pihalnega orkestra radeških papirničarjev. TEMATIKE PREDAVANJ: - Slovenski predvodnik- Urejenost godbe- Predstavitev tekmovanja v korakanju- Načrtovanje programa- Stili koračnic- Predstavitev dela predvodnika OSV- Osnovne prvine korakanja v tujini - Pregled dobrih praks PRIJAVA: DOSTOP DO E-PRIJAVNICE   Na podlagi prijave, vam bomo poslali spletno povezavo do Zoom-a. Prijavo izpolnite do 17. decembra 2020.     Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si  Internetni naslovi www.zsg.si                                                                                                                                   www.jskd.si   Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.     

Thu, 10. Dec 2020 at 17:28

1447 ogledov

Razpis: Cikel predavanj za inštrumentaliste
RAZPIS CIKEL PREDAVANJ ZA INŠTRUMENTALISTE Zoom, 21. 12. 2020-16. 2. 2021   Za konec leta 2020 in začetek 2021 napovedujemo drugačna predavanja s področja inštrumentalne glasbene dejavnosti - cikel predavanj z večjim številom srečanj, na katere smo povabili razne, izbrane predavatelje.  V tem času boste lahko spremljali na spletni aplikaciji Zoom vsa ali zgolj posamezna predavanja. V prilogi objavljamo celoten program, na katerega se lahko predčasno prijavite prek spletnega obrazca. Po uspešni prijavi boste prejeli povezavo do izbranega Zoom srečanja. Predavanja so namenjena vsem, ki jih zanimajo dodatna znanja ali pa zgolj potrebujete družbo. Verjamemo, da je za vse člane društev, ki so v zadnjem delu leta 2020 opustili svoje redno delovanje, vsak obisk predavanja uspešno vodilo za lažje nadaljevanje dela. Udeležba na predavanjih je brezplačna. Zoom, ponedeljki, začetek 21. december 2020 21. december 2020 19.30-20.15 mag. Mitja Dragolič: Kako voditi mladinski pihalni orkester Ali ima mladinski orkester drugačne zahteve za delo kot društveni? 28. december 2020 19.30-20.15 Miro Saje: Apel podobo na ogled postavi Paberkovanje v zvezi s pomembnostjo izpostavljanja na tekmovanjih in drugih tehtnih izzivih ------------------------                     4. januar 2021 20.00-20.45 Gašper Salobir: Vloga dirigenta pri godbeništvu v gibanju Pomen sodelovanja med dirigentom in predvodnikom? 11. januar 2021 20.00-20.45 Mitja Tavčar: Godbeniki iz ozadja Uporaba tolkal v pihalnem orkestru ter njihov pomen 25. januar 2021 20.00-20.45 prof. Tomaž Habe: Slovenski skladatelji za pihalni orkester Pomen in kompozicijske tehnike slovenskih skladateljev za pihalne orkestre 16. februar 2021 (torek!) 20.00-20.45 mag. Damir Zajec: Enotnost inštrumentov in ostale opreme v tamburaški glasb. Kako pomembno je imeti vizijo o nakupih posameznih inštrumentov in uporabo enotnih materialov PRIJAVA Možna je prijava na vsa predavanja ali pa zgolj na posameznega: DOSTOP DO SPLETNE PRIJAVNICE Na podlagi prijave, vam bomo poslali spletno povezavo do Zoom-a. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si  Internetni naslovi: www.zsg.si                                                                                                                           www.jskd.si   Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Tue, 14. Jul 2020 at 10:30

7802 ogledov

RAZPIS - 1. Zbor slovenskih predvodnikov
RAZPIS I. ZBOR SLOVENSKIH PREDVODNIKOV IN PREDVODNIC  Laško, 9.-11. oktober 2020 Rok za e-prijavo: 28. september 2020 Namen zbora je pospeševanje napredka slovenskih godb in mažoretnih skupin na področju protokolarne, paradne in figurativne dejavnosti. Dogodek je prvenstveno namenjen izobraževanju predvodnikov in predvodnic, ki želijo svoje znanje utrditi, nadgraditi, dobiti nove ideje in motivacijo. Predavatelji Komisije za korakanje in figurativo ZSG in MZS bodo s člani Laške pihalne godbe poskrbeli za kvalitetno delo in prijetno vzdušje, ki mu bo sledila izmenjava informacij.   V okviru 1. Zbora slovenskih predvodnikov bodo izpeljani tako seminar za predvodnike, kot tudi številna predavanja in razprave na temo slovenskega predvodništva in njegovega mesta v svetu.    Na zboru bomo veseli tudi predsednikov in drugih predstavnikov društev, ki jih ta dejavnost zanima.    Seminar za predvodnike bo potekal od petka, 9. 10. 2020, s pričetkom ob 17.00, do nedelje, 11. 10. 2020, popoldne.   Zbor slovenskih predvodnikov s predavanji, prikazi in razpravami pa od sobote, 10. 10. 2020, do nedelje, 11. 10. 2020, popoldne.   TEMATIKE PREDAVANJ - Osnove predvodništva - Metode treninga angleškega in ameriškega obrata ter pahljača ovinka - Načrtovanje in vodenje vaj - Metode treninga holandskega ovinka - Delo s predvodniško palico - Predstavitev tekmovanja v korakanju 2019 - Najava tekmovanja v korakanju 2021 - Uporaba moderne tehnologije na vajah iz korakanja - Predstavitev predvodniškega sistema Orkestra Slovenske vojske - Predstavitev Policijskega orkestra kot uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije - Vrste nastopov za potrebe državnega protokola - Priprave orkestra in komornih skupin ter izvedba protokolarnega dogodka - Predstavitev predvodniškega sistema Laške pihalne godbe - Razvoj show programa   PREDAVATELJI Za strokovno vodenje seminarja smo povabili člane in goste Komisije za korakanje in figurativo ZSG: Roman Grabner, akademski glasbenik trobentar, vodja Policijskega orkestra, ceremonialni dirigent Policijskega orkestra kot protokolarnega orkestra Republike Slovenije, dirigent in predvodnik Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka, soavtor priročnika Slovenski predvodnik. Ervin Hartman je avtor prvega slovenskega priročnika Slovenski predvodnik. Bil je predsednik in predvodnik ZSG ter dirigent in predvodnik KUD Pošta Maribor, s katerimi je na področju godbeništva v gibanju dosegel številne uspehe ter skrbel za dejavnost v Sloveniji. Ivan Medved je študiral saksofon in oboo. Bil je predvodnik Orkestra slovenske policije, dirigent in predvodnik Laške pihalne godbe in Vaške godbe Vrh nad Laškim ter predvodnik Zveze slovenskih godb, kot mentor za predvodništvo in korakanje pa sodeluje tudi na različnih seminarjih ZSG. Gregor Vidmar, klarinetist, predvodnik in dirigent Pihalnega orkestra Litostroj ter predvodnik  Orkestra Slovenske vojske, s katerimi je nastopil na številnih paradah in showih po EU. Mihael Dergan, aktualni predsednik Komisije za korakanje in figurativo ZSG. Bil je predvodnik in vodja bobnarske skupine Laške pihalne godbe. Je avtor štirih samostojnih show točk, kreator predvodniškega sistema za godbe s spremljevalnimi skupinami. Kot predvodnik je sodeloval na Rdečem trgu v Moskvi, na največjem festivalu vojaških orkestrov. Sabina Seme, predsednica strokovnega odbora za korakanje v okviru Mažoretne zveze Slovenije. Je članica Mažoret Laško že več kot 25 let, včasih kot plesalka, kasneje trenerka in sedaj vodja mažoretne sekcije znotraj KD Laška pihalna godba. Je soavtorica treh show točk in nacionalna MZS sodnica 2. stopnje.   KOTIZACIJA ZA SEMINAR in ZBOR PREDVODNIKOV Kotizacija za seminar (9.-11. 10. 2020 – 3 dni), ki vsebuje teoretično in praktično delo, udeležbo na predavanjih ter v razpravah in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 50,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 80,00 € (z DDV) na osebo.   Kotizacija za udeležbo na Zboru predvodnikov (10.-11. 10. 2020 – 2 dni), ki vsebuje udeležbo na predavanjih ter v razpravah, praktično delo in skupno večerjo, znaša za člane ZSG 35,00 € (z DDV) in za nečlane ZSG 65,00 € (z DDV) na osebo.   Ob udeležbi dveh predvodnikov iz iste godbe nudimo 10 % popust na ceno obeh kotizacij.   Po oddani prijavi boste prejeli predračun za plačilo, ki mora biti poravnan do začetka seminarja ter navodila in urnike zbora predvodnikov.   Vsak izmed udeležencev prejme potrdilo o opravljenem seminarju.   NOČITVE Organizator udeležencem, ki želijo prenočevati, lahko rezervira prenočišča v Laškem. V kolikor bi želeli prenočevati, to izpolnite v prijavnici. Kraj prenočevanja in cene (strošek nočitve ni vštet v kotizaciji!) vam bomo posredovali po prijavi. PRIJAVA  Prijavo preko spletnega obrazca izpolnite do 28. septembra 2020. Za dodatne informacije se lahko obrnete na: JSKD - Laško, (03) 734 20 43, oi.lasko@jskd.si ali JSKD – inštrumentalna glasbena dejavnosti, (01) 241 05 32, daniel.leskovic@jskd.si     Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI - RAZPIS Z OBJAVLJENIM KRAJEM TEKMOVANJA