RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI
Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019. Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.
Zveza slovenskih godb
Razpisi

Nedelja, 1. september 2019 ob 20:44

Odpri galerijo

KD Godba Slovenskih železnic | 39. tekmovanje slovenskih godb .

Objavljeno 26.01.2019

1.

Tekmovanje in nastop bosta potekala od 24. do 26. maja 2019.

Točen datum in kraj tekmovanja ter nastopa bosta objavljena po zaključku prijav.


2.

Tekmovanja se lahko udeležijo samo godbe članice Zveze slovenskih godb.


Tekmovanja na Koncertni težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na koncertni težavnostni stopnji na 32. tekmovanju leta 2012 v Laškem osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2015 in 2017;

b) na koncertni težavnostni stopnji na 35. tekmovanju leta 2015 v Mariboru osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

c) na 1. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017 na koncertni težavnostni stopnji;

d) na koncertni težavnostni stopnji na 37. tekmovanju leta 2017 v Lendavi osvojile najmanj bronasto plaketo;

e) na 1. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo

Tekmovanja na 2. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:


a) na 2. težavnostni stopnji na 30. tekmovanju leta 2010 v Vidmu Dobrepolje osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2013 in 2017;

b) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalna nastopa v letu 2014 in 2016;

c) na 2. težavnostni stopnji na 33. tekmovanju leta 2013 v Žalcu osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

d) na 3. težavnostni stopnji na 34. tekmovanju leta 2014 na Prevaljah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2016;

e) na 3. težavnostni stopnji na 36. tekmovanju leta 2016 v Bukovici osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2017;

f) na 3. težavnostni stopnji na 38. tekmovanju leta 2018 na Jesenicah osvojile zlato plaketo s pohvalo


3.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj Zveze slovenskih godb, sprejetih na 21. Zboru ZSG dne 7. 3. 2015 v Ljubljani in prehodnih določb Pravil tekmovanj ZSG, sprejetih na 24. Zboru ZSG, 17. marca 2018 v Ljubljani.


4.

Člani godbe na tekmovanju so lahko:

- vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,

- poklicni glasbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,

- poklicni glasbeniki, ki so člani godbe in so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG najmanj 2 leti pred tekmovanjem. Dveletno članstvo iz te alinee ne velja za učitelje domicilnih glasbenih šol.


Za poklicne glasbenike se štejejo vsi glasbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih, tisti, ki ta poklic dejansko opravljajo in učitelji v glasbenih šolah.


Skupno število nastopajočih substitutov ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki so vpisani v osnovno evidenco članstva ZSG, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci ZSG.


Zaradi bolezni ali poškodbe, ki nastopi v obdobju 7-ih dni pred datumom tekmovanja do dneva tekmovanja lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi zdravniške dokumentacije, iz katere izhaja, da je bolezen ali poškodba nastopila v zgoraj navedenem obdobju, na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu glasbeniku (začasni substitut) na enakem inštrumentu.


Število začasnih substitutov ne sme presegati 5 % tekmujočih članov, pri čemer se v to skupno število ne štejejo člani, ki so vpisani kot člani dveh godb v smislu 5. člena Pravilnika o osnovni evidenci.


Skupno število substitutov, začasnih substitutov in članov dveh godb ne sme presegati 20 % tekmujočih članov, vpisanih v osnovno evidenco ZSG, pri čemer osnovo za izračun predstavljajo člani, vpisani v osnovno evidenco ZSG kot člani ene godbe.


Vsak posameznik iz 1. odstavka tega člena lahko nastopi na istem tekmovanju največ dvakrat.

5.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.


6.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom. Godba, ki je soorganizator tekmovanja pa ima pravico do izbire tekmovalnega termina.

7.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna.

Obvezni skladbi za koncertno težavnostno stopnjo sta:

Toshio Mashima: LES TROIS NOTES DU JAPON, Založba Bravo Music
ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Andrej Goričar: HYADES, Založba JSKD

Jani Golob: SLOVENSKA RAPSODIJA, Založba DSS

Tomaž Habe: UVERTURA 1840, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.
Celoten nastop godbe na koncertni težavnostni stopnji lahko traja največ 60 minut.


Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

Obvezni skladbi za 2. težavnostno stopnjo sta:


Bert Appermont: JERICHO, Založba Beriato


ter ena skladba iz naslednjega seznama slovenskih skladb:


Tomaž Habe: KRAŠKA SIMFONIJA (1. stavek - Kraška vas), Edicije ZSG                                    

Igor Krivokapič: RAZPRAVA O OBČUTLJIVOSTI, Založba JSKD

Pavel Dolenc: ŠPANSKA UVERTURA ZA PIHALNI ORKESTER, Edicije ZSG


ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.


Celoten nastop godbe na 2. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.


8.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


9.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:


zlata plaketa s posebno pohvalo    nad 90 % točk

zlata plaketa                                   nad 85 % točk

srebrna plaketa                                 nad 80 % točk

bronasta plaketa                               nad 75 % točk

priznanje za sodelovanje                   do 74,99 % točk


Najnižja in najvišja ocena člana žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


V primeru, da po izračunu iz prejšnjega odstavka manjka do največ 1 % za prejem višje stopnje plakete, lahko žirija na predlog njenega predsednika zaokroži svojo oceno navzgor.


Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.


Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.


Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.


Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.


10.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek za ceno 210,00 €. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije na podlagi prejetega računa ZSG.


11.

Prijavnina za godbe na koncertni in 2. stopnji: 300,00 €
Kotizacijo godbe plačajo (po prejetju računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.

12.

ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 18. marca 2019.


13.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


14.

Godba mora prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »39. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380 Cerknica. Prijavnico pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


15.

Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

seznam substitutov (na posebnem listu) - (ime, priimek, naslov, datum rojstva, inštrument),

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (za uvodno, če jo namerava izvajati, obe obvezni in skladbo po lastni izbiri).

16.

Če godba do 18. marca 2019 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.


Po tem datumu ni več mogoče spreminjanje ali dopolnjevanje seznama nastopajočih članov in substitutov, spreminjanje tekmujočih skladb ipd.!

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


Urejanje vpisov v osnovno evidenco ZSG in prestope godbenikov/-ic je mogoče urejati le do 90 dni pred tekmovanjem, to je do 25. februarja 2018.

NASTOP NA ODPRTI STOPNJI


17.

Na odprti stopnji lahko nastopajo godbe članice Zveze slovenskih godb in vse ostale godbe s skladbami koncertnega značaja.


Za nastop na odprti stopnji ne veljajo določila 3. do vključno 13. člena in 20. člena Pravil tekmovanj Zveze slovenskih godb.


Izbor skladb in prijavljene zasedbe godb na odprti stopnji potrdi Predsedstvo ZSG na predlog svoje strokovne komisije.


Godbe za nastop na odprti stopnji prejmejo le pisno oceno, sestavljeno iz ocen vseh članov tekmovalne žirije, potrdilo o sodelovanju in mnenje o težavnostni stopnji izvajanega programa.

Celoten nastop godbe na odprti stopnji lahko traja najmanj 20 do največ 30 minut.


18.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 25. februarja 2019 v zaprti kuverti s pripisom »Nastop na odprti stopnji 2019« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica. Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si v .doc obliki.


Pisna prijava mora vsebovati:

v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal na priloženem obrazcu,

seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo,

shemo sedežnega reda godbe,

kopijo 1 izvoda partitur ali dirigentskega izvlečka vseh skladb koncertnega značaja za nastop (obvezno v speti/vezani obliki).


Potrditev izbora predlaganih skladb bodo godbe prejele najkasneje do 10. marca 2019.


Najkasneje do 18. marca 2019 mora godba poslati še:

6 kopij partitur potrjenih skladb (obvezno v speti/vezani obliki!),

v primeru spremembe skladb popravljeno prijavnico in seznam tolkal,

kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov.

19.

Prijavnina za godbe na odprti stopnji: 400,00 €
Cena tonskega posnetka: 210,00 €


Kotizacijo godbe plačajo (po prejemu računa ZSG) najkasneje do 18. marca 2019.
S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju.


20.

ZSG bo na željo nastopajoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 €/obrok. Ob prijavi godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati.

Naročeno število obrokov je potrebno plačati najkasneje do 10. marca 2019.


21.

Na odprti stopnji lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG.


22.

Kontaktni podatki za dodatne informacije:

 info@zvezaslovenskih-godb.si

 064 185 219 (Alenika Žnidaršič)

Boris Selko,

predsednik ZSG

Dokument v prilogi:

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 16. Sep 2019 at 16:25

1965 ogledov

SEZNAM OBVEZNIH SKLADB ZA 40. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI 2020
Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe: Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju. Uvodna skladba ni obvezna. Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta: James BARNES: BROOKSHIRE SUITE, Belwin Mills Publishing Corp ter Tomaž HABE: POD VRHOVI, Edicije ZSG (izdaja v jeseni 2019) Pod Alpami Pod Apenini ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 5 in NAJVEČ 10 MINUT Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 25 minut. Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta: Nigel HESS: EAST COAST PICTURES, Faber music Shelter Island The Catskills ter slovenska skladba: Tilen Slakan: RUDARSKA FANTAZIJA za pihalni orkester, Edicije DSS (izdaja novembra 2019) ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 8 in NAJVEČ 15 MINUT. Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.

Mon, 16. Sep 2019 at 16:09

2069 ogledov

10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2020
Tekmovanja se lahko udeležijo vse slovenske mladinske godbe, ki izpolnjujejo pogoje posamezne tekmovalne kategorije. Tekmovanje bo potekalo med 15. in 16. majem 2020. O kraju in točnem datumu tekmovanja bodo prijavljene godbe obveščene predvidoma do konca januarja 2020. 2. Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG . 3. Tekmovanje slovenskih mladinskih godb poteka v treh različnih kategorijah, ki so pogojene s starostno omejitvijo nastopajočih članov. Kategorija A: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 14 let. Kategorija B: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Kategorija C: Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 18 let. Vsak tekmujoči orkester ima lahko v zasedbi tudi 3 starejše godbenike, ki se ne štejejo v povprečje. 4.Tekmujoča mladinska ali šolska godba lahko nastopi v višji starostni skupini od starostnega povprečja njegovih članov. 5.V mladinskih godbah lahko igrajo učenci prijavljene glasbene šole, njeni nekdanji učenci in mladi (v organizirani obliki delovanja), vendar le v skladu s starostno omejitvijo v posamezni tekmovalni kategoriji. Vsaka glasbena šola ali godba mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da se učenci šolajo v tej glasbeni šoli ali pa so člani orkestra tekmujoče glasbene šole. Seznam sestava godbe podpiše ravnatelj glasbene šole, ki je odgovoren za njegovo pravilnost. Vsaka organizirana oblika delovanja mora predložiti sestav godbe z navedbo imena udeleženca, rojstnega datuma in kraja stalnega prebivališča ter navedbo inštrumenta, s čemer se šteje, da so godbeniki člani v tej organizirani obliki delovanja. Seznam sestava godbe podpiše predsednik društva, ki je odgovoren za njegovo pravilnost. Organizator si pridržuje pravico preverjati izpolnjevanje pogojev iz te točke pred tekmovalnim nastopom. 6. Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom oziroma po potrebi v dogovoru in soglasjem vseh tekmujočih godb. 7.Tekmovalna godba v kategoriji A izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 12 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Tekmovalna godba v kategoriji B izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 18 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Tekmovalna godba v kategoriji C izvede: UVODNO SKLADBO, ki je namenjena uigravanju in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša kot 5 minut). 2 SKLADBI PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje, V SKUPNEM TRAJANJU DO 22 MINUT. Skladbe naj ne bodo »komercialne« narave. Skladbe se lahko izbira tudi iz priloženega seznama priporočljivih skladb. OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov. Ustreznost prijavljenih skladb bo ocenjevala strokovna komisija ZSG. Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. 2. 2020. V primeru neustreznosti skladbe po lastni izbiri vas bo ZSG pozvala k izbiri druge skladbe, za katero je naknadno potrebno poslati izvod partiture ali dirigentskega izvlečka. Priporočljive skladbe v kategoriji A:Alan Lee Silva: THE CLIFFS OF MENNDOCINOarr. Mojmir Sepe: PEGASTO DEKLEarr. Mojmir Sepe: PRESENEČENJA NA VRHU NEBOTIČNIKABen Haemhouts: SONG FOR NICOBojan Adamič: POZDRAVI IZ SLOVENIJEDonald Furlano: JOY OF LIFEFlavio Bar: SUITE DEGLI OROLOGIFrank Ticheli: ABRACADABRAFritz Neubock: DREI MINIATUREN FUR BLASORCHESTERFritz Neubock: SIMPLE MELODYJames Swearingen: FANFARE AND TRIUMPHMarco Somadosi: AQUAPhilip Sparke: A HUNTINGDON CELEBRATIONPhilip Sparke: SONGS OF THE EAST COAST FISHERMENRobert W. Smith: ENCANTO Serge Lancen: HIMNE A LA MUSIQUESheldon Robert A JOYFUL YOURNEYTodd Stalter: CLOUDS THAT SAIL IN HEAVENVictor Lopez: FIELDS OF KENT Priporočljive skladbe v kategoriji B:Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATEAlfred Reed: LITTLE CONCERT SUITEAndew Boysen: I AMAndrej Goričar: COMMEDIA DELL'ARTECatherine Mc Michael: CAPE BRETON POSTCARDSDavid Shaffer: SOARINGDomen Steklasa: PRELUDIJ ZA TINKAROEmil Glavnik, ork. Vladimir Mustajbašić: MARTIN KRPANErik Morales:  FOREST BROK OVERTUREJaka Pucihar: RADI IGRAMO James Swearingen: IN ALL ITS GLORYJan de Haan: DISCOVERY FANTASYJohn Fannin: SEMPER MELIORLorenzo Posceddu: CONTEST MUSICLorenzo Posceddu: SUITE ANTIQUEMorten J Wallin: NEW HORIZONSPierre La Plante: A LITTLE FRENCH SUITERobert W. Smith: BENJAMIN FRANKLIN AND THE ART OF MUSICRon Nelson: MORNING ALLELUIASSchoonenback: VIVAT MOZARTThomas Doss: FANTASTIC WINDSTomas Doss: A LITTLE SUITE OF HORRORBert Appermont: JERICHO Priporočljive skladbe v kategoriji C:Brian Balmages: FUSIONDavid Shafer: OCTANEFranco Cesarini: ARIZONAJames Barnes: Alvamar OvertureJames Curnow: THE EAGLES FLIGHTJan de Haan: HISPANIOLAJan van der Roost: DUBLIN DANCESJan van der Roost: ST. MARTIN SUITENejc Bečan: POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJEPhilip Sparke: FANFARE, ROMANCE AND FINALEPhilip Sparke: HANOVER FESTIVAL Rok Golob: GODBA GRE NA JUGRok Golob: GODBA GRE V VESOLJETomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA (2 stavka)Vincent Robert: GALACTIC SUITE 8.Nastope godb bo ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje, umetniški vtis za koncertni nastop. 9.Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih: zlata plaketa s posebno pohvalo           nad 90 % točk zlata plaketa                                   nad 85 % točk srebrna plaketa                                 nad 80 % točk bronasta plaketa                               nad 75 % točk priznanje za sodelovanje                     do 74,99 % točk Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev. Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije. Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade. 10. Tekmovanje bo tonsko snemano. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski posnetek (in v primeru video snemanja tudi video) posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb. Vsaka godba lahko naroči tonski posnetek - cena 210,00 EUR (z že vključenim DDV). Godbe ta znesek plačajo po prejetem računu. 11.Prijavnina za godbe znaša 300,00 EUR. 12.ZSG bo na željo tekmujoče godbe organizirala prehrano po ceni 5,50 EUR/obrok. Ob prijavi tekmujoča godba naroči poljubno število obrokov, za katere se ji izda račun in pred nastopom bon s številom naročenih obrokov. Števila ni mogoče naknadno spreminjati. 13. Po zaključku prijav bo ZSG prijavljenim godbam izdala račune za plačilo prijavnine in v primeru naročila tudi za tonski posnetek in prehrano. Račun je potrebno plačati najkasneje do 13. 3. 2020. S plačilom računa godba tudi pridobi pravico nastopa na tekmovanju, do ZSG pa mora imeti poravnane tudi vse druge obveznosti. 14.Godba mora prijavo poslati najkasneje do 15. 1. 2020 v zaprti kuverti s pripisom »10. tekmovanje mladinskih godb 2019« na naslov: Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica Gerbičeva ulica 19 1380  Cerknica. Prijavo obvezno pošljite tudi (v .doc obliki!) na e-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si. Pisna prijava mora vsebovati: v celoti izpolnjeno prijavnico in seznam tolkal, seznam članic in članov godbe z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču ter inštrumentu, ki ga igrajo, shemo sedežnega reda godbe, seznam tolkal na priloženem obrazcu, kopijo 1 izvoda partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki). 15.Najkasneje do 18. 3. 2020 mora godba poslati še: 4 kopije partitur ali dirigentskih izvlečkov potrjene skladbe po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani obliki!), 5 kopij partitur ali dirigentskih izvlečkov izbrane obvezne skladbe (obvezno v speti/vezani obliki!), v primeru spremembe skladbe po lastni izbiri popravljeno prijavnico in seznam tolkal, kopije računov za nakup vseh skladb. Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico (v .doc obliki) tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si 16.Prijavljena godba lahko odpove svoje sodelovanje najkasneje dva meseca pred določenim datumom tekmovalnega nastopa, sicer je dolžna poravnati odškodnino v višini ustreznega dela organizacijskih stroškov tekmovanja. 17. Če godba do 18. 3. 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 11. Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna. Predsednik ZSG, Boris Selko

Sun, 1. Sep 2019 at 21:29

2112 ogledov

Rezultati 9. tekmovanja mladinskih godb
Objavljeno 27.05.2019 Rezultati 9. tekmovanja mladinskih godbKrško, 25. maj 2019

Sun, 1. Sep 2019 at 21:26

1966 ogledov

Rezultati 39. tekmovanja slovenskih godb na 2. in koncertni težavnostni stopnji
Objavljeno 27.05.2019 Rezultati so v pdf priponki

Sun, 1. Sep 2019 at 21:21

2078 ogledov

RAZPIS - MUSICA CREATIVA 2019
Objavljeno 13.05.2019 Razpis s povezavo do e-prijavnice je v prilogi te objave. 39. tradicionalni poletni godbeni tabor Zveze slovenskih godb Izola, 18.–24. avgust 2019 1. rok za oddajo prijave: 20. junij 2019 – nižja cena 2. rok za oddajo prijave: 20. julij 2019 – višja cena Tradicija taborov, ki jih Zveza slovenskih godb organizira za mlade godbenice in godbenike, je dolga, saj se na njih vsako poletje zbirajo že skoraj 40 let. V vsem tem času so organizatorji udeležencem ponudili številna nova znanja, izobraževanje pri vrhunskih mentorjih in možnost delovanja na področju godbeništva na višji ravni. Tudi letos bosta dirigenta Gašper Salobir in Matjaž Meden ob pomoči vrhunskih in uveljavljenih mentorjev za posamezne sekcije z mladimi godbeniki na visoki strokovni ravni pripravila zahteven, a nedvomno privlačen koncertni program. Musica creativa je gotovo neprecenljiva izkušnja in svojevrsten izziv, hkrati pa tudi prijeten poletni utrinek, poln spremljevalnega programa in kvalitetne glasbe. ORKESTRA: PIHALNI ORKESTER MUSICA CREATIVA Dirigent: Matjaž Meden Animator: Dejan Krajnc (Poskočni muzikant) Udeleženec mora za članstvo v orkestru izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev: - sposobnost igranja skladb težavnostnih stopenj 1-2 - starost 9-12 let - ni še član godbe oz. pihalnega orkestra Vaje potekajo polovico dneva. SLOVENSKI MLADINSKI PIHALNI ORKESTER Dirigent: Gašper Salobir Udeleženec mora za članstvo v orkestru izpolnjevati vsaj dva od treh pogojev: - sposobnost igranja skladb težavnostnih stopenj 4-6 - starost 12-99 let - je član godbe oz. pihalnega orkestra Vaje potekajo dopoldne in popoldne. KONCERTA:petek, 23. avgust 2019, Izola – koncert pihalnih orkestrov Musice creative 2019 sobota, 24. avgust 2019, Ljubljana, Slovenska filharmonija – Zaključni koncert pihalnih orkestrov Musice creative 2019 PRIJAVA IN ČLANARINA:Letos je prijava možna le prek e-prijavnice, ki jo najdete na tej povezavi: KLIK NA PRIJAVNICO Pred prijavo se obvezno dogovorite oz. odločite o plačniku članarine v orkestru in plačniku bivanja – naknadna sprememba ni mogoča! Za člane ZSGČlanarina za prijave do 20. 6. 2019 znaša 150,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2019 znaša 190,00 € na osebo. Za člane ZSG se štejejo tisti, ki so včlanjeni v matično godbo ali so učenci glasbene šole, ki je članica ZSG, in ki so vpisani v register ZSG ter katerih matična godba ali glasbena šola članica ima do ZSG poravnane vse obveznosti. Za nečlane ZSGČlanarina za prijave do 20. 6. 2019 znaša 190,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2019 znaša 230,00 € na osebo. Za učence glasbenih šol, ki niso članice ZSG Članarina za prijave do 20. 6. 2019 znaša 180,00 € na osebo. Članarina za prijave do 20. 7. 2019 znaša 200,00 € na osebo. Pogoj je predložitev potrdila glasbene šole, da so njeni učenci na info@zvezaslovenskih-godb.si ali ZSG, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ulica 19, 1380 Cerknica._________________________________________________________ Po plačilu članarine in po izteku prijavnega roka boste udeleženci po e-pošti prejeli podrobnejši program tabora z okvirnim urnikom aktivnosti ter notni material. BIVANJE (prenočišče in prehrana):Udeležencem predlagamo bivanje v Dijaškem domu SŠ Izola, kjer so na voljo tudi trije obroki na dan. Polni penzion za člane Musice creative znaša 32,00 € na dan in plačilo turistične takse. Če želite bivati v domu, to ustrezno označite na prijavnici in v ZSG bomo v primeru pravočasne prijave oz. do zasedbe mest poskrbeli za rezervacijo namestitve, ki je nato obvezujoča. V primeru odjave zaračunamo stroške rezervacije bivanja v višini 50,00 €! PLAČILO ČLANARINE IN BIVANJA Po prijavi boste na naslov plačnika prejeli račun za plačilo članarine v orkestru. Za prijavljene do 20. 6. 2019 je rok plačila članarine 30. 6. 2019. Za prijavljene do 20. 7. 2019 je rok plačila članarine 30. 7. 2019. Članarina se v primeru odjave vrne le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Opozorilo: V primeru nepravočasnega plačila članarine ZSG hkrati ne jamči več za organizacijo bivanja in prehrane. Udeleženci bodo morali v tem primeru za bivanje in prehrano poskrbeti sami. Stroške bivanja bo možno plačati na recepciji dijaškega doma ob začetku bivanja. V primeru, ko bivanje plača društvo, podjetje ipd. je potrebno dijaškemu domu poslati naročilnico najkasneje en teden pred začetkom bivanja na naslov: Dijaški dom Srednje šole Izola Ulica Prekomorskih brigad 7 6310 Izola +386 (0)5 66 21 720 DODATNE INFORMACIJE:Alenika Žnidaršič, tel: 064 185 219, e-pošta: info@zvezaslovenskih-godb.si Več v dokumentu:

Sun, 1. Sep 2019 at 21:11

1958 ogledov

RAZPIS - WASBE - MLADINSKI PIHALNI ORKESTER ZA SVETOVNI MIR
Objavljeno 08.05.2019 Razpis in prijavnico najdete v prilogi objave.
Teme
razpisi

Zadnji komentarji

Prijatelji

Slovenski GodbenikVaška godba Vrh nad  LaškimPihalni orkester Godba veteranov ŠtajerskePihalna godba Vrhpolje, VipavaBrkinska godba 2000Občinski pihalni orkester sv. RupertPihalna godba občine DornavaGodba glasbenega društva BohinjPihalni orkester ApačePihalni orkester KomenPihalni orkester Ilirska BistricaPihalni orkester Kostanjevica na KrkiSlovenskogoriški pihalni orkester MOL LenartKraška pihalna godba SežanaPihalni orkester Glasbene šole GrosupljeMladinski pihalni orkester Glasbene šole CeljePihalni orkester Ljubljana VičAnsambel Ljubljanskih mažoretPihalni orkester PodlehnikPihalni orkester KoperPihalni orkester BežigradPihalni orkester Alples ŽeleznikiGodba SevnicaPihalni orkester glasbene šole Ravne na KoroškemMladinski pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor PtujGodba StičnaGodba Zgornje Savinjske dolineDruštvo godbenikov CerknoPihalni orkester BrdaPihalni orkester RicmanjeGoriški pihalni orkesterPihalni orkester Videm Krško

NAJBOLJ OBISKANO

RAZPIS - 39. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 2. IN KONCERTNI TEŽAVNOSTNI STOPNJI TER NASTOP NA ODPRTI STOPNJI